Nowa edycja STeR  - gdzie powstaną trasy rowerowe w Gdańsku?
Mobilność

Zapoznaj się z  projektem Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska i złóż swoje uwagi lub propozycje. Twój głos pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu sieci tras rowerowych.

Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe
Mobilność

Prezentacja wyników prac nad Studium programowo-przestrzennym przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego.

Gdańskie Badania Ruchu 2016
Mobilność

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to kolejne po 2009 roku kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska. Zrealizowała je firma VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.

Strategiczny Program Transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku
Mobilność

Aktualizacja Strategicznego Programu Transportowego (SPT) Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowanie określa kolejność realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska – Południe w latach 2014 – 2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych.

Studium Potrzeb Parkingowych Wyspy Sobieszewskiej
Mobilność

Celem opracowania było przeprowadzenie wnikliwej analizy stanu istniejącego by zdiagnozować potrzeby parkingowe obszaru oraz zweryfikować zapisy w obowiązujących planach miejscowych i wskazać lokalizacje parkingów, które zapewnią odpowiednią ilość miejsc postojowych.

Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR)
Mobilność

Założenia STeR, omówione w opracowaniu, stanowią podstawę kształtowania miasta przyjaznego różnym formom mobilności aktywnej, w tym ruchu rowerowego.

System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)
Mobilność

- Gdy w Gdańsku mówimy „rower", wiemy, że w swej istocie oznacza to poprawę jakości przestrzeni publicznych, poprawę jakości życia mieszkańców oraz generowanie przychodów i nowych miejsc pracy w lokalnej gospodarce. Naszym celem jest rozwój miasta - Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.