Mapa gdańska w 3d podzielona na 4 puzzlePlan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy. Dokument w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).

Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.

Plan ogólny gminy będzie obowiązkowo zawierał zapisy dotyczące:

  • stref planistycznych (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
  • gminnych standardów urbanistycznych (określenie intensywności, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne pozwolą na zrównoważony i harmonijny rozwój miasta. 

Podstawą do sporządzenia planu ogólnego gminy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758).

Etap 1: przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego, zbieranie wniosków, prace projektowe

Etap 2: projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazany do ustawowego uzgadniania i opiniowania

Etap 3: konsultacje społeczne projektu

Etap 4: rozpatrzenie uwag

Etap 5: projekt planu skierowany do uchwalenia

Etap 6: plan obowiązujący

Trwa zbieranie wniosków do planu ogólnego miasta Gdańska
28 maja 2024
Jeszcze przez ponad dwa tygodnie można złożyć wniosek do planu ogólnego miasta Gdańska. Dokument, opracowywany przez Biuro Rozwoju Gdańska, ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać np. osiedla, miejsca pracy, parki czy drogi. Dobiega końca I etap prac nad planem, w ramach którego zbierane są wnioski. Wniosek może złożyć każdy; termin mija 14 czerwca.
Duże zainteresowanie spotkaniem dotyczącym planu ogólnego miasta Gdańska
26 kwietnia 2024
25 kwietnia 2024 roku odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące planu ogólnego miasta Gdańska. Wysoka frekwencja – w spotkaniu uczestniczyły 104 osoby – pokazuje, że zmiany związane z planowaniem przestrzennym interesują wielu mieszkańców Gdańska.
Plan ogólny miasta Gdańska. Rusza zbieranie wniosków
15 kwietnia 2024
Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło prace nad planem ogólnym. Dokument, uchwalany obowiązkowo dla obszaru gminy, ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać np. osiedla, parki czy drogi. Od 15 kwietnia do 14 czerwca 2024 roku każdy może złożyć wniosek dotyczący ustaleń, które ma zawierać plan ogólny miasta Gdańska. Otwarte spotkanie informacyjne dotyczące nowego dokumentu odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 17:00 w formule online.

Kiedy zostanie uchwalony plan ogólny?

Zgodnie z przepisami, plan ogólny powinien zostać uchwalony do 31 grudnia 2025 roku.

Co stanie się z aktualnie obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego po uchwaleniu planu ogólnego?

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ważny do momentu wejścia w życie nowego planu dla danego terenu – tak, jak jest obecnie. Plany miejscowe mogą być zmieniane na podstawie nowych przepisów. Jeśli jednak do końca 2025 roku nie wejdzie w życie plan ogólny, od 1 stycznia 2026 roku uchwalanie nowych planów miejscowych będzie wstrzymane, do momentu przyjęcia planu ogólnego.

Czy można uchwalić plan miejscowy na podstawie ustaleń obowiązującego studium, zanim gmina przyjmie plan ogólny?

Przed wejściem w życie planu ogólnego, plany miejscowe opracowuje się i uchwala nie naruszając ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Czy przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego blokuje możliwość uchwalania planów miejscowych?

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego nie skutkuje wstrzymaniem prac związanych ze sporządzaniem i uchwalaniem planów miejscowych na podstawie obowiązującego studium.

Co ze złożonymi wnioskami o zmianę planu miejscowego? Czy trzeba czekać na uchwalenie planu ogólnego przed przystąpieniem do prac nad zmianą planu miejscowego?

Złożone wnioski o zmianę planu miejscowego zostaną (ponownie) rozpatrzone po wejściu w życie planu ogólnego, po uprzedniej analizie zasadności przystąpienia do zmiany planu.

Od 1 stycznia 2026 roku plan miejscowy musi być zgodny z planem ogólnym, zatem począwszy od tej daty plany miejscowe będą mogły być uchwalane jedynie wtedy, gdy będzie już obowiązywał plan ogólny.

Co ile lat będzie aktualizowany plan ogólny?

Ustawa nie określa terminu aktualizacji planu ogólnego. Będzie on ważny do czasu jego zmiany (w całości lub w części).


Więcej pytań i odpowiedzi na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii