Mapa gdańska w 3d podzielona na 4 puzzlePlan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy. Dokument w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).

Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.

Plan ogólny gminy będzie obowiązkowo zawierał zapisy dotyczące:

 • stref planistycznych (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
 • gminnych standardów urbanistycznych (określenie intensywności, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne pozwolą na zrównoważony i harmonijny rozwój miasta. 

Podstawą do sporządzenia planu ogólnego gminy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758).

Etap 1: przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego, zbieranie wniosków, prace projektowe

 

 

Pierwszym etapem prac nad planem ogólnym jest zbieranie wniosków. Mogą je składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje w terminie od 15 kwietnia do 14 czerwca 2024 roku.

We wniosku można zawrzeć propozycje dotyczące:

 • planowanego przeznaczenia terenu
 • wysokości i powierzchni zabudowy
 • minimalnej powierzchni biologicznie czynnej

Zapoznaj się również z charakterystyką stref planistycznych

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku jest wypełnienie formularza online, przygotowanego przez BRG. Po wypełnieniu formularza, wniosek zostanie wygenerowany i wysłany na adres Biura Rozwoju Gdańska. Potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu. 


Istnieje również możliwość samodzielnego przygotowania wniosku lub skorzystania z szablonu Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego. W jego wypełnieniu pomoże instrukcja.

Tak przygotowany wniosek należy złożyć:

 • elektronicznie:
  • e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • platforma ePUAP: /BRG/SkrytkaESP
 • listownie lub osobiście:
  • Biuro Rozwoju Gdańska
   ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
   80-855 Gdańsk

Składający wniosek, zgodnie z ustawą, zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; może także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Czytaj
 
Dokumenty

Etap 2: projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazany do ustawowego uzgadniania i opiniowania

Etap 3: konsultacje społeczne projektu

Etap 4: rozpatrzenie uwag

Etap 5: projekt planu skierowany do uchwalenia

Etap 6: plan obowiązujący

Kiedy zostanie uchwalony plan ogólny?

Zgodnie z przepisami, plan ogólny powinien zostać uchwalony do 31 grudnia 2025 roku.

Co stanie się z aktualnie obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego po uchwaleniu planu ogólnego?

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ważny do momentu wejścia w życie nowego planu dla danego terenu – tak, jak jest obecnie. Plany miejscowe mogą być zmieniane na podstawie nowych przepisów. Jeśli jednak do końca 2025 roku nie wejdzie w życie plan ogólny, od 1 stycznia 2026 roku uchwalanie nowych planów miejscowych będzie wstrzymane, do momentu przyjęcia planu ogólnego.

Czy można uchwalić plan miejscowy na podstawie ustaleń obowiązującego studium, zanim gmina przyjmie plan ogólny?

Przed wejściem w życie planu ogólnego, plany miejscowe opracowuje się i uchwala nie naruszając ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Czy przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego blokuje możliwość uchwalania planów miejscowych?

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego nie skutkuje wstrzymaniem prac związanych ze sporządzaniem i uchwalaniem planów miejscowych na podstawie obowiązującego studium.

Co ze złożonymi wnioskami o zmianę planu miejscowego? Czy trzeba czekać na uchwalenie planu ogólnego przed przystąpieniem do prac nad zmianą planu miejscowego?

Złożone wnioski o zmianę planu miejscowego zostaną (ponownie) rozpatrzone po wejściu w życie planu ogólnego, po uprzedniej analizie zasadności przystąpienia do zmiany planu.

Od 1 stycznia 2026 roku plan miejscowy musi być zgodny z planem ogólnym, zatem począwszy od tej daty plany miejscowe będą mogły być uchwalane jedynie wtedy, gdy będzie już obowiązywał plan ogólny.

Co ile lat będzie aktualizowany plan ogólny?

Ustawa nie określa terminu aktualizacji planu ogólnego. Będzie on ważny do czasu jego zmiany (w całości lub w części).


Więcej pytań i odpowiedzi na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii