Obowiązujące Studium (SUiKZP)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy miejski dokument strategiczny. Obowiązujące studium zostało przyjęte 23 kwietnia 2018 roku uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska. Następnie 27 czerwca 2019 roku studium zostało zmienione uchwałą nr XII/218/19 RMG w części dotyczącej dwóch terenów na Stogach.

Wersja w j. polskim
Wersja w j. angielskim


Przejdź na pełny ekran gmgda.maps.arcgis.com


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat. Studium jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej. Zapisy zawarte w studium pozwalają na realizację oczekiwanych inwestycji, powstanie nowych miejsc pracy, dalszą poprawę jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności zamieszkiwania w Gdańsku. Od zapisów zawartych w studium zależy, czy w mieście znajdzie się miejsce na nowe parki, osiedla mieszkaniowe, czy zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe, czy będzie możliwy rozwój uczelni.

Studium nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, jest natomiast dokumentem nadrzędnym wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia nowych planów miejscowych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w studium. Studium wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, a nie konkretny sposób użytkowania terenu czy przebieg sieci. Ustalenia studium koncentrują się na najważniejszych kwestiach, kluczowych dla rozwoju miasta. W studium Gdańsk został podzielony na obszary o określonym przeznaczeniu dominującym. Ustalenie takiego przeznaczenia nie oznacza jednak, że na danym terenie może rozwijać się wyłącznie określona funkcja. Mogą także rozwijać się inne, ale muszą uwzględniać standardy określone przez przeznaczenie dominujące. 

Zmiana studium

Zmiana studium dotyczy dwóch terenów na Stogach: plaży i wydm (ok. 10 ha) zlokalizowanych na wschód od ul. prof. Witolda Andruszkiewicza oraz lasu komunalnego (ok. 39,4 ha) leżącego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym. Obydwa tereny znajdują się w granicach administracyjnych Portu Morskiego Gdańsk. W studium z 2018 r. ustalono dla nich funkcje dominujące: przemysłowo-składowo-usługową i portową. Do zmiany zapisów przystąpiono 23 kwietnia 2018 r. na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska oraz Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, w związku ze sprzeciwem mieszkańców, dotyczącym przeznaczenia tych terenów, zwłaszcza plaży.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska z 27 czerwca 2019 r., teren wschodni został przeznaczony na plażę i zieleń krajobrazowo-ekologiczną, obszar zachodni – na las (z możliwością realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym kolejowej). Plaża została objęta granicami osnowy przyrodniczej, elementu Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Zmiana studium jest zgodna z oczekiwaniami lokalnej społeczności, jest też korzystna dla środowiska naturalnego. Ponadto pozwala zachować Baterię Wydmową – element fortyfikacji pochodzący z początku XX wieku. Jednocześnie ogranicza możliwości rozbudowy portu morskiego i baz logistycznych łącznie o tereny o powierzchni ok. 50 ha.  

ARCHIWUM PRAC NAD STUDIUM

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części (archiwum dokumentów)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska (dokument archiwalny przed zmianą z 2019 roku)

Prace nad studium lata 2017-2018 (archiwum dokumentów)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2007 roku (dokument archiwalny - nieobowiązujący)

 

Co to jest studium?


Podstawa prawna i formalna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 5 lutego 2015 Dz.U. 2015, poz.199 z poźn. zmianami i uchwały RMG Nr XIII/330/15 z dnia 27 sierpnia 2015 ). Studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta uwzględniając zapisy: Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

Podstawa prawna i formalna


Cel opracowania

Cel opracowania trzeciej edycji Studium to konieczna weryfikacja możliwych kierunków rozwoju miasta, w związku ze zmianami uwarunkowań przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Zmieniły się również potrzeby mieszkańców, a ponadto miasto dysponuje lepszymi narzędziami analitycznymi niż te wykorzystywane do prac nad poprzednim Studium z 2007 roku. Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju miasta jest niezbędna szczególnie w dobie tak szybko zachodzących zmian. Celem strategicznym przyświecającym opracowaniu trzeciej edycji studium jest dalsza poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju miasta - miasta solidarności, miasta otwartego ideowo i kulturowo.

cel opracowania studium


Nowe podejście do prac nad studium

Na uwagę zasługuje zupełnie nowe podejście do prac nad studium.

Prezydent Miasta (organ sporządzający studium) przed formalnym przystąpieniem do prac nad zmianą studium, powołał Radę Studium – w jej skład weszli eksperci, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki: architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym. Rada jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołanym w celu uspołecznienia procesu prac nad Studium oraz stanowi merytoryczne wsparcie projektantów z Biura Rozwoju Gdańska sporządzających w imieniu Prezydenta studium.

studium nowe podejście

Nowością było również wprowadzenie nowych etapów prac nad studium – etapu informacyjnego i etapu określania wyzwań i problemów (są to etapy poprzedzające przystąpienie do sporządzania studium).

Etapy te poświęcone były dyskusji z mieszkańcami na temat gospodarowania przestrzenią miejską, celami i metodami oraz dokumentami regulującymi gospodarkę przestrzenną, w tym studium. W trakcie tych etapów zorganizowano liczne spotkania, warsztaty, debaty skierowane do mieszkańców Gdańska, którzy uzyskali nowy status – z adresatów do których kierowane są ustalenia studium, stali się aktywnymi współuczestnikami prac nad studium.

Na szczególną uwagę zasługują warsztaty, na których członkowie Rady Studium, eksperci z różnych dziedzin życia miasta, radni miejscy i dzielnicowi, projektanci z BRG wspólnie z mieszkańcami podczas spotkań określali główne problemy, cele i wizje rozwojowe Gdańska.

Wyniki tych prac stanowiły podstawę analiz eksperckich w ramach prac Rady Studium. Efektem tych analiz było opracowanie Rekomendacji do studium, które Rada Studium przedstawiła Prezydentowi Gdańska. Wszystkie działania związane z pracami nad studium z udziałem mieszkańców są zgodne z gdańskim modelem partycypacji w planowaniu przestrzennym, stanowią również realizację rekomendacji Rady Studium „Skuteczność polityki miejskiej w zakresie ochrony dóbr publicznych polega na tym, że działając w interesie miasta, działa ona zarazem zgodnie z interesami i potrzebami miejskiej społeczności oraz duchem wspólnoty. W dobie neoliberalizmu chodzi nie tylko o przestrzenie wspólne, lecz także o praktyki społeczne (partycypacyjne), o język w jakim wypowiadamy się na ten temat” (Aneks Rekomendacje Rady Studium).


Zakres studium

Studium poprzez określenie polityki przestrzennej całego miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające realizację zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, transportu i infrastruktury technicznej.

Jest to jedyny obligatoryjny, interdyscyplinarny dokument planistyczny, uwzględniający długofalowe zamierzenia, określający kierunki przemian w przestrzeni miejskiej. Ustalenia studium nie są przepisem prawa miejscowego, ale są wiążące dla organów miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy nie mogą naruszać ustaleń studium.

zakres studium

Analizy wykonane podczas prac nad uwarunkowaniami do Studium dotyczyły: uwarunkowań wynikających z położenia miasta w regionie, uwarunkowań wynikających z istniejącego zagospodarowania terenu w tym oceny zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w obiekty obsługi mieszkańców, uwarunkowań demograficznych i społecznych, uwarunkowań kulturowych i przyrodniczych. Wskazano także czynniki sprzyjające rozwojowi oraz ograniczające możliwości rozwoju Gdańska.

Ponadto uwzględniając nowe zapisy art.10 ust.1 pkt.7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonano: analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wszystkie analizy i założenia Studium mają perspektywę nie dłuższa niż 30 lat. Szczegółowo określone uwarunkowania rozwoju Gdańska zostały ujęte w formie opisowej i zawarte w części Uwarunkowania oraz pokazane na mapach problemowych w skali 1:10000 i 1:25000, które należy interpretować z uwzględnieniem ogólnego i strategicznego charakteru dokumentu oraz zgodnie ze skalami rysunków 1 . Faktyczne zagospodarowanie, jak i wielofunkcyjność przestrzeni miejskiej powoduje, że oznaczenia funkcji na mapie uwarunkowań należy odczytywać jako funkcję dominującą.