Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w części dotyczącej rejonu ulicy prof. Witolda Andruszkiewicza, dla obszaru plaży i wydm o powierzchni ok. 10,0 ha oraz terenu leśnego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym (DCT) o powierzchni ok. 39,4 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu  od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Uwagi można było składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska  do dnia 21 maja 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostały bez rozpatrzenia.


 

 

Broszura informacyjna

Obowiązujące studium (SUiKZP)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy miejski dokument strategiczny. Można się z nim zapoznać na niniejszej stronie.  Dokument został przyjęty uchwałą nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Dokument jest już trzecim tego rodzaju gdańskim opracowaniem. Poprzednie zostało uchwalone w 2007 roku. Intensywny rozwój miasta oraz zmiany w prawie sprawiły, że konieczne stało się stworzenie nowego studium. Obok zespołu Biura Rozwoju Gdańska w prace nad nim była  zaangażowana Rada Studium (zespół fachowców, który służył projektantom wsparciem merytorycznym). Projekt studium był również konsultowany z mieszkańcami. - W sumie zorganizowaliśmy 98 różnego rodzaju działań partycypacyjnych, w trakcie których zapoznaliśmy się z oczekiwaniami mieszkańców oraz przedstawiliśmy nasze wizje rozwoju Gdańska. Staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne interesy z dobrem wspólnym – mówi Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Na etapie prac nad projektem łącznie wpłynęło blisko tysiąc wniosków od gdańszczan, z czego sześćdziesiąt procent uwzględniono. Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie października i listopada 2017 roku. Dokumenty były udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie BRG. 7 listopada odbyła się dyskusja publiczna, a do 12 grudnia 2017 r. można było składać uwagi. Łącznie wpłynęło ich 332, z czego 240 spełniło wymogi formalne.

Prace nad studium (archiwum dokumentów)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2007 roku (dokument archiwalny - nieobowiązujący) 


Co to jest studium?


Podstawa prawna i formalna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 5 lutego 2015 Dz.U. 2015, poz.199 z poźn. zmianami i uchwały RMG Nr XIII/330/15 z dnia 27 sierpnia 2015 ). Studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta uwzględniając zapisy: Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

Podstawa prawna i formalna


Cel opracowania

Cel opracowania trzeciej edycji Studium to konieczna weryfikacja możliwych kierunków rozwoju miasta, w związku ze zmianami uwarunkowań przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Zmieniły się również potrzeby mieszkańców, a ponadto miasto dysponuje lepszymi narzędziami analitycznymi niż te wykorzystywane do prac nad poprzednim Studium z 2007 roku. Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju miasta jest niezbędna szczególnie w dobie tak szybko zachodzących zmian. Celem strategicznym przyświecającym opracowaniu trzeciej edycji studium jest dalsza poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju miasta - miasta solidarności, miasta otwartego ideowo i kulturowo.


Nowe podejście do prac nad studium

Na uwagę zasługuje zupełnie nowe podejście do prac nad studium. 

Prezydent Miasta (organ sporządzający studium) przed formalnym przystąpieniem do prac nad zmianą studium, powołał Radę Studium – w jej skład weszli eksperci, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki: architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym. Rada jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołanym w celu uspołecznienia procesu prac nad Studium oraz stanowi merytoryczne wsparcie projektantów z Biura Rozwoju Gdańska sporządzających w imieniu Prezydenta studium.

Nowością było również wprowadzenie nowych etapów prac nad studium – etapu informacyjnego i etapu określania wyzwań i problemów (są to etapy poprzedzające przystąpienie do sporządzania studium).

Etapy te poświęcone były dyskusji z mieszkańcami na temat gospodarowania przestrzenią miejską, celami i metodami oraz dokumentami regulującymi gospodarkę przestrzenną, w tym studium. W trakcie tych etapów zorganizowano liczne spotkania, warsztaty, debaty skierowane do mieszkańców Gdańska, którzy uzyskali nowy status – z adresatów do których kierowane są ustalenia studium, stali się aktywnymi współuczestnikami prac nad studium.

Na szczególną uwagę zasługują warsztaty, na których członkowie Rady Studium, eksperci z różnych dziedzin życia miasta, radni miejscy i dzielnicowi, projektanci z BRG wspólnie z mieszkańcami podczas spotkań określali główne problemy, cele i wizje rozwojowe Gdańska.

Wyniki tych prac stanowiły podstawę analiz eksperckich w ramach prac Rady Studium. Efektem tych analiz było opracowanie Rekomendacji do studium, które Rada Studium przedstawiła Prezydentowi Gdańska. Wszystkie działania związane z pracami nad studium z udziałem mieszkańców są zgodne z gdańskim modelem partycypacji w planowaniu przestrzennym, stanowią również realizację rekomendacji Rady Studium „Skuteczność polityki miejskiej w zakresie ochrony dóbr publicznych polega na tym, że działając w interesie miasta, działa ona zarazem zgodnie z interesami i potrzebami miejskiej społeczności oraz duchem wspólnoty. W dobie neoliberalizmu chodzi nie tylko o przestrzenie wspólne, lecz także o praktyki społeczne (partycypacyjne), o język w jakim wypowiadamy się na ten temat” (Aneks Rekomendacje Rady Studium).


Zakres studium

Studium poprzez określenie polityki przestrzennej całego miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające realizację zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, transportu i infrastruktury technicznej. 

Jest to jedyny obligatoryjny, interdyscyplinarny dokument planistyczny, uwzględniający długofalowe zamierzenia, określający kierunki przemian w przestrzeni miejskiej. Ustalenia studium nie są przepisem prawa miejscowego, ale są wiążące dla organów miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy nie mogą naruszać ustaleń studium.

Analizy wykonane podczas prac nad uwarunkowaniami do Studium dotyczyły: uwarunkowań wynikających z położenia miasta w regionie, uwarunkowań wynikających z istniejącego zagospodarowania terenu w tym oceny zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w obiekty obsługi mieszkańców, uwarunkowań demograficznych i społecznych, uwarunkowań kulturowych i przyrodniczych. Wskazano także czynniki sprzyjające rozwojowi oraz ograniczające możliwości rozwoju Gdańska.

Ponadto uwzględniając nowe zapisy art.10 ust.1 pkt.7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonano: analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wszystkie analizy i założenia Studium mają perspektywę nie dłuższa niż 30 lat. Szczegółowo określone uwarunkowania rozwoju Gdańska zostały ujęte w formie opisowej i zawarte w części Uwarunkowania oraz pokazane na mapach problemowych w skali 1:10000 i 1:25000, które należy interpretować z uwzględnieniem ogólnego i strategicznego charakteru dokumentu oraz zgodnie ze skalami rysunków 1 . Faktyczne zagospodarowanie, jak i wielofunkcyjność przestrzeni miejskiej powoduje, że oznaczenia funkcji na mapie uwarunkowań należy odczytywać jako funkcję dominującą.