Wydarzenia 07 marca 2019 9:00

Obrady sesji Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Do uprawnień Rady należy m.in. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska czy Gminnego Programu Rewitalizacji.

Sesja Rady Miasta Gdańska jest jawna i każdy z mieszkańców może ją obserwować z balkonu, na ekranie telewizora plazmowego w holu Nowego Ratusza lub jako transmisję na żywo na stronie gdansk.pl, gdzie jest tłumaczona także na język migowy.

Więcej na temat Rady Miasta Gdańska: https://bip.gdansk.pl/rada-miasta

Wydarzenia 07 lutego 2019 17:00

 7 lutego 2019 roku w godzinach od 17:00 do 18:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24; w sali nr 408 odbędzie się otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji w celu omówienia projektu uchwały, a także wyrażenia przez interesariuszy uwag, opinii i propozycji składanych ustnie do protokołu.

Konsultacje społeczne dotyczą zmiany uchwały nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku.

Celem konsultacji jest zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z projektem zmiany ww. uchwały dotyczącej obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zebranie uwag, opinii i propozycji.

Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz formularz konsultacyjny będą dostępne w podanym okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.

Więcej informacji na ten temat: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/775-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-nazewnictwa-obszarow-rewitalizacji.  

Wydarzenia 06 lutego 2019 16:00

6 lutego w godz. 16:00-18:00 w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania terenu Opływu Motławy wraz z bastionami. Zadanie jest realizowane w ramach projektu rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele biura projektowego, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Biura Rozwoju Gdańska. 

Więcej informacji na ten temat: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/30-dolne-miasto-plac-walowy-stare-przedmiescie/779-spotkanie-w-sprawie-zagospodarowania-oplywu-motlawy

Wydarzenia 30 stycznia 2019 16:00

W każdą ostatnią środę miesiąca w CSW Łaźnia 2 pracownicy Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska czekają na mieszkańców zainteresowanych rewitalizacją.