12 listopada 2012 r. Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny przy pomocy Biura Rozwoju Gdańska zorganizowało konferencję pt.: Wspólne Kierunki Rozwoju Metropolii Gdańskiej, prezentując Syntezę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) 58 gmin obszaru metropolitalnego.

Głównym celem syntezy SUiKZP było sprawdzenie spójności polityki przestrzennej gmin obszaru metropolitalnego, a także analiza terenów rozwojowych i chłonności terenów mieszkaniowych. Wykonana praca pozwoliła zespolić i porównać, różnorodne i dotąd samodzielne, czasem izolowane, rysunki SUiKZP. Wspomniana różnorodność to nie tyle bogactwo, co brak spójności między SUiKZP: w granicach gmin, metodologii, stopniu szczegółowości, wybranych cechach, jakości materiałów itp. Pewne różnice wynikały z rozbieżności czasowej powstawania studiów, różnych uwarunkowań i wymogów co do zawartości opracowań.

Ważne dla obszaru metropolitalnego było zatem uzgodnienie wspólnej  standaryzacji zapisów SUiKZP w zakresie wypracowania wspólnej legendy  – listy występujących w niej bytów – uwzględniającej aktualne uwarunkowania prawne. Opracowanie to pozwoliło na  ujednolicenie stosowanych zapisów SUiKZP w sferze rysunkowej, pozwoli w przyszłości na bilansowanie terenów w obrębie obszaru metropolitalnego, porównywanie danych ze sobą i ułatwi wykonywanie wszelkich wspólnych analiz w przyszłości. Osiągnięcie stanu idealnego, w którym wszystkie gminy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot będą posiadały SUiKZP opracowane według nowych zasad, będzie wymagało czasu, lecz sukcesywne wdrażanie nowej wspólnej legendy (przy podejmowanych aktualizacjach SUiKZP) pozwoli na skuteczniejsze skoordynowanie polityki przestrzennej, zwłaszcza w gminach ze sobą sąsiadujących.