Akty planowania przestrzennego (APP), w toku procedury planistycznej, będą tworzone w postaci cyfrowej zgodnie z nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą również obowiązujących aktów, które zostaną przetworzone z postaci analogowej do cyfrowej.

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 5a, którego regulacje obowiązują od 31 października 2020 r. Tego samego dnia  weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z nowymi przepisami załącznik do uchwały przyjmującej APP stanowią dane przestrzenne. Dane te obejmują granicę APP w postaci wektorowej wraz z rysunkiem APP w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz linkiem do dokumentów powiązanych z APP.

Zbiór APP Biura Rozwoju Gdańska dostępny jest na stronie Geogdansk


W celu odczytu aktów planowania przestrzennego (APP) należy zainstalować oprogramowanie QGIS

 

Więcej informacji na temat APP dostępne na stronie: Zagospodarowanie przestrzenne - cyfryzacja


Narzędzia

Portal o cyfryzacji zagospodarowania przestrzennego udostępnia niezbędne informacje oraz narzędzia służące cyfryzacji aktów planowania przestrzennego (APP) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Udostępnione przez portal narzędzia ułatwią zarówno tworzenie cyfrowych danych planistycznych oraz metadanych iip, jak również ich weryfikację. Szczegółowe opisy narzędzi i instrukcje znajdują się w poszczególnych zakładkach:

Narzędzie do tworzenia danych przestrzennych APP i zbioru APP.

Narzędzie do sprawdzenia poprawności danych przestrzennych oraz metadanych

 Źródło: Zagospodarowanie przestrzenne - cyfryzacja