Założenia STeR, omówione w opracowaniu, stanowią podstawę kształtowania miasta przyjaznego różnym formom mobilności aktywnej, w tym ruchu rowerowego.

W 2011 r. roku Biuro Rozwoju Gdańska sporządziło studium: System Tras Rowerowych dla Gdańska – STeR. Dokument ten, powstały w oparciu o rozbudowany proces partycypacji społecznej , wskazuje na rolę transportu rowerowego w mieście i jego wpływu na jakość życia mieszkańców, a w szczególności na przestrzeń publiczną. Założenia STeR, omówione w opracowaniu, stanowią podstawę kształtowania miasta przyjaznego różnym formom mobilności aktywnej, w tym ruchu rowerowego. 

W Studium wskazane i opisane zostały podstawowe wymogi jakie powinien spełniać system powiązań rowerowych w mieście. Ustalona została hierarchizacja i zróżnicowanie funkcjonalne poszczególnych odcinków tras. Szczegółowo opisano przebieg poszczególnych odcinków podsystemu tras głównych. Zaproponowane trasy zbiorcze i lokalne zostały omówione w odniesieniu do charakterystyki i szczegółowych uwarunkowań każdej z sześciu dzielnic Gdańska.   W opracowaniu wiele miejsca poświęcono strefom ruchu uspokojonego w mieście. Omówione zostały cele wprowadzania stref, ich cechy konieczne, by mogły stanowić element systemu tras rowerowych oraz postulowane cechy opcjonalne. Wskazano propozycje lokalizacji obszarów do objęcia strefami ruchu uspokojonego dla poszczególnych dzielnic Gdańska.

STeR zawiera także wytyczne dla pełniejszej integracji transportu rowerowego z transportem zbiorowym, a także miejsca lokalizacji i wymaganą pojemność stacji rowerowych przy poszczególnych węzłach przesiadkowych. Szeroko omówiona została kwestia parkingów rowerowych: studium zawiera wytyczne do rozwiązań technicznych,   wskaźniki   wymaganej   liczby   miejsc   postojowych   przy realizacji inwestycji oraz miejsca kluczowych lokalizacji. Ponadto w opracowaniu zaproponowano przebieg turystycznych tras rowerowych EuroVelo oraz Greenways, a także przeanalizowano podstawowe uwarunkowania ewentualnego wprowadzenia systemu rowerów miejskich w Gdańsku.

Ustalenia studium zostały zebrane na trzech mapach zawierających lokalizację kluczowych elementów systemu tras rowerowych w Gdańsku w oparciu o różne etapy rozwoju układu transportowego miasta. Na mapach zinwentaryzowano istniejące w 2011 r. udogodnienia rowerowe, wskazano przebiegi tras rowerowych, proponowane zasięgi stref ruchu uspokojonego oraz główne źródła i cele przejazdów rowerowych, wymagających lokalizacji parkingów rowerowych – możliwe do realizacji w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy, jak i w docelowym kształcie – po całkowitym zrealizowaniu zaplanowanej sieci uliczno-drogowej miasta.

W Studium wskazane i opisane zostały podstawowe wymogi jakie powinien spełniać system powiązań rowerowych w mieście. Ustalona została hierarchizacja i zróżnicowanie funkcjonalne poszczególnych odcinków tras. Szczegółowo opisano przebieg poszczególnych odcinków podsystemu tras głównych. Zaproponowane trasy zbiorcze i lokalne zostały omówione w odniesieniu do charakterystyki i szczegółowych uwarunkowań każdej z sześciu dzielnic Gdańska . W opracowaniu wiele miejsca poświęcono strefom ruchu uspokojonego w mieście. Omówione zostały cele wprowadzania stref, ich cechy konieczne, by mogły stanowić element systemu tras rowerowych oraz postulowane cechy opcjonalne. Wskazano propozycje lokalizacji obszarów do objęcia strefami ruchu uspokojonego dla poszczególnych dzielnic Gdańska.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 432 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie ustalenia zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych, nad którymi zarząd sprawuje Prezydent Miasta Gdańska zawiera część z ustaleń STeR. Na mocy powyższego Zarządzenia obowiązują w Gdańsku: uzależnienie formy realizacji trasy rowerowej biegnącej w pasie drogowym od maksymalnej prędkości dopuszczalnej na tej drodze3, a także wskaźniki oraz wytyczne dotyczące parkingów rowerowych zaproponowanych w STeR, w tym wskaźnik wymaganej liczby miejsc postojowych dla rowerów przy realizowanych inwestycjach, oraz miejsca lokalizacji i pojemności kluczowych stacji i parkingów rowerowych.

Zarządzenie   przyjmuje   też   wytyczne   techniczne   określone   w dokumencie „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” z roku 2008 wykonanym przez spółkę Nizielski & Borys Consulting, jako obowiązujące przy planowaniu, projektowaniu i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych w Gdańsku – co jest w pełni zgodne z ideą STeR.

Niniejsze opracowanie - Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych Dla Gdańska (SR STeR) stanowi kontynuację prac nad systemem zaproponowanym w STeR. SR STeR jest dokumentem władz miasta będącym podstawą realizacji idei aktywnej mobilności oraz postulatów zawartych w „Raporcie certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w Gdańsku”. Podstawowym celem SR STeR jest optymalizacja kolejności realizacji brakujących elementów systemu zaproponowanego w STeR.

Dokument SR STeR przygotowany został przez Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z Referatem Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska, Wydziałem Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdańska oraz z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku.