Studium opracowano w celu ujednolicenia, pod względem estetycznym, wybrane elementy przestrzeni publicznej w Gdańsku.

W ramach Studium wypracowano nowe zasady w zakresie estetyki i ładu przestrzennego, które zostaną wprowadzane do nowo sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one szyldów reklamowych i nośników reklamy, a także kolorystyki i formy elewacji i dachów oraz ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych.

KREM jest odpowiedzią na narastający problem wizualnej degradacji przestrzeni miejskiej, będącej skutkiem ubocznym dynamicznego rozwoju Gdańska.

Główne zidentyfikowane problemy wpływające na bałagan i negatywny odbiór przestrzeni dotyczą:

 • zbyt dużej liczby szyldów przypadających na jeden punkt usługowy,
 • zbyt dużych powierzchni ekspozycyjnych nośników reklamowych w gęsto zabudowanych obszarach miasta oraz przypadkowej lokalizacji nośników reklamy i szyldów,
 • stosowania różnych kolorów oraz różnej wielkości i różnych podziałów okien w ramach jednego budynku lub zespołu budynków,
 • dowolności w doborze kolorystyki remontowanych (modernizowanych) elewacji w oderwaniu zarówno od architektury i detalu danego budynku jak i braku nawiązania do kolorystyki części budynku wyremontowanej wcześniej bądź budynków sąsiadujących (dotyczy to szczególnie zespołu budynków np. w jednej pierzei lub kwartale zabudowy),
 • różnorodności w zakresie wysokości oraz stosowanych materiałów przy ogrodzeniach od strony przestrzeni publicznych,
 • braku ciągłości przestrzennej przy realizacji posadzek w przestrzeniach publicznych.

Powyższe wnioski formułowano na podstawie przeprowadzonych badań studialnych i badań społecznych dotyczących percepcji przestrzeni miasta wśród gdańskich Radnych Osiedli i Dzielnic, jako lokalnych liderów i przedstawicieli mieszkańców, najlepiej zorientowanych w kwestii estetyki najbliższego otoczenia.

W 2013 r. rozpoczęto prace projektowe zmierzające do: ograniczenia ilości szyldów i nośników reklam ze względu na estetykę i bezpieczeństwo ruchu drogowego, ograniczenia wielkości nośników reklamowych w zależności od strefy miasta oraz uregulowania zasad lokalizacji szyldów i nośników reklam.

Równolegle trwały prace projektowe nad wypracowaniem jednolitych zasad, które odnoszą się do:

 1. sposobu stosowania kolorystyki na elewacjach,
 2. ujednolicenia kolorystyki dachów,
 3. ujednolicenia kolorystyki i formy stolarki okiennej, loggii, balkonów oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej,
 4. uporządkowania wizualnego pierzei usługowych w parterach budynków mieszkaniowo-usługowych,
 5. wysokości i materiału ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych,
 6. ciągłości kompozycyjnej posadzek w wybranych przestrzeniach publicznych.

Zaproponowane regulacje będą służyły poprawie estetyki głównie budynków mieszkalnych oraz sąsiadujących z nimi przestrzeni publicznych.

Wynikiem tych prac są nowe regulacje estetyczne sukcesywnie wprowadzane do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną "Estetyczny Gdańsk", zawierającą praktyczne wskazówki dla mieszkańców i zarządców nieruchomości planujących remonty lub ocieplenie budynków.

Działania, zmierzające do poprawy wyglądu Miasta, stanowią proces złożony i długofalowy. To czy zakończą się one sukcesem w równej mierze zależy od działań instytucji miejskich i postawy mieszkańców.