W dokumencie wyznaczono obszary lokalizacji obiektów wysokościowych. Określono, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp, plan, plan miejscowy) uznaje się za podstawowy dokument decydujący o możliwości lub zakazie lokalizacji takiego obiektu.

W Studium wyznaczono obszary lokalizacji obiektów wysokościowych oraz podstawowe zasady postępowania z obiektami wysokościowymi.

Problematyka Studium SLOW jest bardzo szeroka, dotyczy wielu aspektów życia w mieście, nie posiada regulacji prawnych i dotyczy decyzji skutkujących na dziesięciolecia. W związku z tym Prezydent Miasta postanowił zaprosić mieszkańców Gdańska do szerokiej i merytorycznej dyskusji. Wyniki tej dyskusji, łącznie z analizami urbanistycznymi, zostały opisane w SLOW oraz w Dokumentacji SLOW.

W SLOW określono, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp, plan, plan miejscowy) uznaje się za podstawowy dokument decydujący o możliwości lub zakazie lokalizacji OW.

Poniżej pobrać można SLOW, stanowiące załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXVIII/764/08 z dnia 25.09.2008.

Ze względu na wielkość plików, zalecamy wcześniejsze pobranie ich (kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybraniem "Zapisz element docelowy jako...") i otwieranie z dysku komputera użytkownika.

Typy obszarów i zasady postępowania z OW

Nazwa obszaru Powierzchnia [ha]
(% pow. Gdańska)
Zasady delimitacji Lokalizacja OW Podstawa pozwolenia na budowę
WYŁĄCZONY 11.150 (około 42%) obszary objęte zakazem lokalizacji OW wynikającym z przepisów zakaz (z wyjątkami*)
NIEWSKAZANY 12.200 (około 46%) obszary objęte zakazem lokalizacji OW wynikającym z innych przesłanek urbanistycznych zakaz
DOPUSZCZONY 3.200 (około 12%) obszary możliwej lokalizacji OW, nienależące do wyłączonych lub niewskazanych dopuszczenie mpzp
ZALECANE 186 (około 0,7%) wybrane, prestiżowe fragmenty obszarów dopuszczonych zalecenie mpzp
MIEJSCA WSKAZANE - szczególne miejsca lokalizacji OW wynikające z kompozycji miasta nakaz mpzp

* Wyjątkiem lokalizacji OW w obszarze wyłączonym jest uzyskanie zgody Konserwatora Zabytków.