Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przystąpienie
 1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP.
 2. Stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 3. Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 4. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska - czas na składanie wniosków do projektu planu: minimum 21 dni od dnia ogłoszenia.
 5. Zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania MPZP o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP.

Projekt
 1. Prace projektowe nad MPZP, łącznie z opiniowaniem koncepcji MPZP przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.
 2. Skierowanie przez Prezydenta Miasta Gdańska projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień ustawowych.
 3. Opiniowanie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.
 4. Opiniowanie i uzgadnianie projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, w tym stanowisko Rady Dzielnicy.

Wyłożenie
 1. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
 2. Wyłożenie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na co najmniej 21 dni. W okresie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
 3. Zgłaszanie uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
 4. Rozpatrywanie uwag przez Prezydenta - 21 dni po upływie okresu ich składania.
 5. Wprowadzanie do projektu MPZP oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag, ewentualne ponowienie uzgodnień i wyłożenia.

Uchwalenie
 1. Przedstawienie Radzie Miasta Gdańska projektu MPZP do uchwalenia, wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
 2. Uchwalenie MPZP.

 3. Przekazanie dokumentacji MPZP do Wojewody Pomorskiego.
 4. Ocena zgodności z przepisami prawa, skierowanie do publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (edziennik.gdansk.uw.gov.pl).

Wejście w życie MPZP - 14 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym.

Planowanie przestrzenne to podstawowe narzędzie ochrony i racjonalnego kształtowania przestrzeni. Jego celem jest zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Daje gwarancję harmonijnego współdziałania sfery społecznej, przyrodniczej i ekonomicznej, jak również równoważenie interesów publicznych i prywatnych.

Miejscowy plan zagospodarowania jest sporządzany przez prezydenta miasta, który zleca wykonanie prac planistycznych i proceduralnych Biuru Rozwoju Gdańska. Plan miejscowy uchwala Rada Miasta Gdańska. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym.

Na podstawie planu miejscowego wydaje się decyzje pozwolenia na budowę. Koszty sporządzenia lub wprowadzenia zmian w miejscowym planie finansowane są z budżetu miasta.

Czas potrzebny na sporządzenie miejscowego planu jest trudny do sprecyzowania. Jest on bowiem uzależniony od wagi problemów, które plan musi rozstrzygnąć. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na opracowanie planu, jak również przebieg procedury jego uchwalania, należy liczyć się z okresem nie krótszym niż 12-18 miesięcy. Tak długi okres wynika z konieczności zrealizowania szeregu działań konsultacyjnych związanych z partycypacją społeczną, w ramach której plan poddawany jest szerokiej  dyskusji publicznej. W sytuacji pojawienia się uwag i propozycji zmian zgłaszanych przez mieszkańców, procedura uchwalania planu może się wydłużyć.

Zasady i tryb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta Gdańska rozpatruje dwa razy w roku (w styczniu oraz lipcu).

Wnioski należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska

ul . Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego nie wymaga użycia konkretnego wzoru ani uiszczenia opłaty skarbowej.

WYSZUKIWARKA PLANÓW

Szukaj planów
Nazwa planu Nr
Uchwała
o przystąpieniu
Status Więcej

WNIOSKI składamy na początku procedury planistycznej

Od momentu ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ciągu 21 dni jest możliwość złożenia do nich wniosków. Może to zrobić każdy, kto chce mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą w konkretnych przestrzeniach. Wszystkie zgłaszane potrzeby są indywidualnie rozpatrywane i wszystkie są tak samo ważne. Szczegóły określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.

UWAGI składane są do projektu miejscowego planu

Po raz drugi mieszkańcy mają możliwość włączenia się w proces planowania w momencie wyłożenia konkretnych projektów planów do publicznego wglądu. Wówczas każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji publicznej. Warto jednak włączać się w proces planowania już na samym początku. Dlaczego?

Wnioski czy rozmowy na temat konkretów w danym obszarze, pozwolą projektantom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, a co za tym idzie, odpowiednio zdefiniować zapisy w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto zaznaczyć, że to właśnie plany miejscowe są jednym z elementów kreacji ładu przestrzennego w mieście. Są też efektem długotrwałych prac prowadzących do kompromisu godzącego środowiska interesariuszy. Dodatkowo są źródłem informacji o zmianach, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

* Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 24. 2. Celem przetwarzania danych jest współpraca i dialog z organami gminy. 3. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa. 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych.

WNIOSKI

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do każdego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej do planów.

Należy je złożyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Do jakich planów można składać aktualnie wnioski?

UWAGI

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym (uwagi dotyczące strategicznej oceny na środowisko go nie wymagają podpisu elektronicznego), weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Do jakich projektów planów można składać jeszcze uwagi?

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 1. Strzyża - ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku
  (uchwała Nr XXI/570/16 RMG z dnia 31.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar dawnego centrum ogrodniczego Okaz, położony w dzielnicy Strzyża przy ul. Wita Stwosza 77.

 2. Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku 
  (uchwała XXIX/776/16 z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.) obejmujący obszar o powierzchni ok. 9,4 ha, ograniczony: od wschodu - terenami  PKP/SKM; od zachodu – aleją Grunwaldzką; od południa - pasem drogowym planowanej ulicy tzw. Nowej Abrahama; od północy - granicą kompleksu biurowo- usługowego Alchemia.

 3. Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej w mieście Gdańsku 
  (uchwała XVIII/289/11 z dnia 29.09.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zmieniona uchwałą XXVIII/547/12 z dnia 28.06.2012 r.)obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,9 ha, pomiędzy ulicami: Opata Jacka Rybińskiego, Obrońców Westerplatte, Flisacką i Al. Grunwaldzką. 

 4. Jelitkowo - wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku
  (uchwała XXI/565/16 z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planuobejmujący obszar o powierzchni ok. 0,61 ha, położony w południowym Jelitkowie, po północnej stronie ul. Jantarowej stanowiącej odcinek ciągu pieszo- rowerowego.

 5. Jelitkowo- wejście na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku
  (uchwała XXI/564/16 z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,04 ha, położony w północnym Jelitkowie, po północnej stronie ul. Jantarowej stanowiącej odcinek ciągu pieszo-rowerowego.

 6. Jasień- rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku
  (uchwała VIII/169/15 z dnia 26.03.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 22,5 ha, ograniczony: od północy - doliną potoku Siedlickiego oraz terenami osiedli mieszkaniowych przy ulicy Morenowe Wzgórze; od wschodu - terenami ogródków działkowych „Jar”; od południa - terenami zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Kraśnięta, Damroki, terenem szkoły przy ulicy Stolema, terenami zabudowy jednorodzinnej przy ulicach  Włóczników, Łowców, Jasieńskiej i Kuszników; od zachodu - terenami zabudowy wielorodzinnej przy ulicach Zwierzynieckiej, Jasieńskiej i Świstaka.
 1. Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku
  (uchwała XV/406/15 z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 71,3 ha, w południowym rejonie Jasienia, którego granice przebiegają: od północy - wzdłuż odcinka alei Armii Krajowej i odcinka ulicy Źródlanej (włącznie); od zachodu - wzdłuż ogródków działkowych; od wschodu -  wzdłuż planowanego północnego odcinka ulicy tzw. Nowej Leszczynowej; od południa -  wzdłuż odcinka ulicy Stężyckiej i terenów niezainwestowanych na północ od tej ulicy.
 1. Matarnia rejon ulicy Elewów II w mieście Gdańsku 
  (uchwała XXXIX/1086/17 z dnia 25.05.2017r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok.2,14 ha ograniczony od północy i od zachodu granicą lasu, od południa ulicą Elewów, od wschodu ogrodami działkowymi.
 1. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku 
  (uchwała XXXIX/1089/17 z dnia 25.05.2017r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,72 ha położony przy ul. Osiedlowej.

 2. Wyspa Sobieszewska- rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku
  (uchwała XLI/1125/17 z dnia 29.06.2017r- o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 488,68 ha usytuowany w południowej części Wyspy Sobieszewskiej i zawierający tereny rolne pomiędzy kanałem Młynówka(od strony północnej), ulicą Przegalińską (od strony południowej), ulicą Klimatyczną (od strony wschodniej), oraz terenami rolnymi (od strony zachodniej).

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

dzień

godzina

Jelitkowo- wejście na plaże nr 60 w rejonie Jantarowej

08.01.2018 r.

1700

Jelitkowo- wejście na plaże nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej

Jasień rejon ulicy Źródlanej

08.01.2018 r.

1700

Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej

11.01.2018 r.

1700

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej

11.01.2018 r.

1700

Jasień- rejon Potoku Siedlickiego

16.01.2018 r.

1700

Wyspa Sobieszewska- rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską

18.01.2018 r.

1700

Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii

18.01.2018 r.

1700

Strzyża- ul. Wita Stwosza 77

23.01.2018 r.

1700

Matarnia rejon ulicy Elewów II

23.01.2018 r.

1700

 w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Informacja wkrótce.