O Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Gdańsku została powołana  14 lutego 2019, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, zgodnie z zapisem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

MKUA jest organem kolegialnym, składającym się przynajmniej w połowie z osób rekomendowanych przez instytucje branżowe oraz z ekspertów z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zadaniem MKUA jest opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, a także strategicznego dokumentu w zakresie gospodarki przestrzennej, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. MKUA opiniuje również inne opracowania związane z planowaniem przestrzennym.

Na początku 2020 roku skład Komisji poszerzono o trzech nowych ekspertów z dziedzin partycypacji społecznej i rewitalizacji miast. W maju 2021 roku do składu MKUA dołączyli kolejni eksperci: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, mgr inż. arch. Ryszard Gruda, mgr inż. Anna Białecka, mgr inż. arch. Paweł Mrozek.

Zarządzenie nr 2157/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 652/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 maja 2021 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 466/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 kwietnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 1808/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 211/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu