O Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Gdańsku została powołana  14 lutego 2019, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, zgodnie z zapisem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

MKUA jest organem kolegialnym, składającym się przynajmniej w połowie z osób rekomendowanych przez instytucje branżowe oraz z ekspertów z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zadaniem MKUA jest opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, a także strategicznego dokumentu w zakresie gospodarki przestrzennej, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. MKUA opiniuje również inne opracowania związane z planowaniem przestrzennym.

Na początku 2020 roku skład Komisji poszerzono o trzech nowych ekspertów z dziedzin partycypacji społecznej i rewitalizacji miast.  

Zarządzenie nr 466/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 kwietnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 1808/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 211/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

 

 

Skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku:

 • dr inż. arch. Wojciech Targowski – przewodniczący MKUA
 • mgr inż. arch. Wojciech Peszkowski – zastępca przewodniczącego
 • dr inż. arch. Karolina Krośnicka
 • mgr inż. Jolanta Rolle
 • dr inż. arch. Magdalena Rembeza
 • dr inż. arch. Monika Arczyńska
 • mgr inż. arch. Marek Piskorski
 • mgr inż. arch. Jan Grzegorz Długosz
 • mgr inż. arch. Wiesław Bielawski
 • mgr inż. arch. Jacek Jabłoński
 • dr hab. inż. arch. Daniel Załuski
 • dr inż. arch. Piotr Czyż