Gdańskie ulice będą projektowane zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). Dokument został przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska 18 grudnia 2020 roku.

Procedury, rozwiązania modelowe oraz rekomendacje wskazane w opracowaniu, będą stosowane przy przygotowywaniu projektów dla nowych - niezainicjowanych dotąd - projektów dla nowych ulic oraz przebudowy istniejących ulic, z wyłączeniem zadań realizowanych w trybie bieżącego utrzymania, remontu, bądź modernizacji zagospodarowania.

GSUM jest dokumentem strategicznym, który jest wyrazem polityki miasta Gdańska sformułowanej w Strategii Gdańsk 2030+, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030+, zgodnie z którymi przy urządzaniu miejskich ulic najwyższy priorytet zyskają piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy. Ulice będą miały różny charakter wynikający z ich bezpośredniego sąsiedztwa. Dokument zawiera wytyczne do szczegółowych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego oraz projektowania ulic wraz z przykładami modelowych rozwiązań dotyczących zarówno zakresu przestrzennego, funkcjonalnego i estetycznego. GSUM wskazuje na potrzebę opracowania tzw. studium programowo-przestrzennego ulicy, w którym indywidualne uwarunkowania i lokalne potrzeby użytkowników danej ulicy zostaną przeanalizowane i zestawione z modelowymi rozwiązaniami wskazanymi w standardzie.

Zarządzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM)