Województwo Pomorskie, reprezentowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy międzysamorządowej z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni i Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, podjęło wspólne działania w celu rozpoznania możliwości i pozyskania danych typu „big data” z telefonii komórkowej a następnie ich analizy dla całego województwa pomorskiego oraz obszaru Trójmiasta wraz z otoczeniem.

W wyniku współpracy sporządzona została Analiza aktywności i potencjału ludnościowego województwa pomorskiego, obszaru metropolitalnego i Trójmiasta w oparciu o zachowania użytkowników sieci telefonii komórkowych w 2019 roku.

- Dostosowując świadczone dla mieszkańców usługi czy realizowane inwestycje, chcemy w Gdańsku i Metropolii odchodzić od analogowych sposobów gromadzenia danych. Tylko w ten sposób możemy odpowiedzieć na dynamiczne zmiany zachodzące zarówno w świecie, jak i na poziomie lokalnym - podkreśla Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Lepsza organizacja

Celem tego opracowania była próba oszacowania rzeczywistej liczby osób przebywających w obszarach gmin pomorskich, a szczególnie Trójmiasta i jego okolic. Jest to jedno z pierwszych opracowań tego typu w Polsce. Porównanie tych danych, w konfrontacji z danymi konwencjonalnymi, wskazało na niedoszacowanie lub przeszacowanie liczby mieszkańców i turystów w gminach.

Pozyskane dane i ich analiza służyć mają jeszcze lepszej organizacji życia w naszych miastach i gminach. Ułatwić ich władzom podejmowanie odpowiedzialnych i dopasowanych do potrzeb mieszkańców decyzji opartych o rzeczywiste dane m.in. w zakresie organizacji transportu publicznego, kierunkowanie polityki turystycznej, czy mieszkaniowej.  

Dane stanowią także bardzo interesujący materiał badawczy i analityczny. W miarę postępu technologicznego i udoskonalania metod analizy, ich dokładność będzie na pewno coraz lepsza, a zatem wartość dla prowadzenia badań i ich efektów będzie również coraz większa.

Nowe technologie w służbie społeczeństwu

Postęp technologiczny sprawia, że pojawiają się nowe możliwości zdobywania danych, które w zasadzie mogą być pozyskiwane bez jakiegokolwiek zaangażowania człowieka z zachowaniem pełnej anonimowości ich użytkowników. Dotyczy to przykładowo danych z systemów kart płatniczych, czy też sieci telefonii komórkowej. Stają się one źródłem wielu informacji, pozwalając jednostkom samorządu terytorialnego, czy też szerzej - administracji publicznej, wyciągać szereg wniosków istotnych do bieżącego i strategicznego zarządzania procesami rozwojowymi w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Olbrzymia ilość powstających informacji jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem globalnym, dotykającym wszystkich sfer życia. Większość organizacji, bez względu na wielkość, profil działalności i zasoby finansowe, podejmuje działania w zakresie pozyskiwania informacji, ich gromadzenia i przetwarzania. Nowe technologie umożliwiają gromadzenie użytecznych informacji, które mogą stać się fundamentem kreowania polityki przestrzennej i szerzej - polityki rozwoju.