Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych prezydent miasta zobowiązany jest dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, oceniając m.in. postępy w opracowaniu planów miejscowych.

Po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej prezydent miasta zobowiązany jest przekazać wyniki analiz Radzie Miasta (co najmniej raz w czasie trwania jej kadencji) celem podjęcia przez Radę uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (SUiKZP) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Przedstawiona analiza dotyczy lat 2014-2017 i oprócz krótkiej charakterystyki regulacji prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzeni – ujętej w niniejszym wstępie – obejmuje następujące zagadnienia:
- zestawienie zmian w zagospodarowaniu przestrzeni na podstawie wydanych ostatecznych decyzji administracyjnych,
- informacje dotyczące obrotu nieruchomościami komunalnymi,
- obiekty budowlane oddane do użytku,
- tendencje zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, nowe zjawiska, w tym informację o realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska oraz Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 (GPR),
- aspekty społeczne zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
- analizę aktualności SUiKZP w świetle szczegółowych studiów i zmian uwarunkowań,
- postępy w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zwanych dalej planami miejscowymi lub mpzp) wraz z informacją o rezerwacji terenów na cele publiczne w planach i skutkach ekonomicznych ich uchwalania,
- zestawienie wniosków o zmianę lub podjęcie planów miejscowych,
- ocenę aktualności planów miejscowych ze względu na uwarunkowania faktyczne i informację o wieloletnich programach sporządzania mpzp,
- wnioski zbiorcze.

Treść analizy przedstawiono w formie tekstowej, tabelarycznej i rycin. W pracach brały udział następujące instytucje:
- Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Gdańskie Nieruchomości,
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego,
- Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
- Biuro Rozwoju Gdańska – jednostka wiodąca.