Studium terenów rekreacyjnych Kokoszek Mieszkaniowych sporządzone zostało na wniosek Rady Dzielnicy Kokoszki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wykorzystując fakt, iż wiele terenów, w tym gminnych, jest jeszcze niezagospodarowanych, podjęła inicjatywę urządzenia takich miejsc na terenie swojej działalności. Realizacja zamierzeń wiązałaby się z konsultacjami społecznymi, opracowaniem zakresu urządzenia wskazanych miejsc i pozyskaniem odpowiednich funduszy (np. Budżet Obywatelski).

Te wyprzedzające działania Rady Dzielnicy Kokoszki powinny stać się wzorem dla innych inicjatyw społecznych, gdyż na etapie studium można nie tylko wskazać same miejsca możliwości zagospodarowania, ale również pokazać ich wzajemne powiązania i uwzględnić je w sporządzanych następnie planach miejscowych.