Obowiązujący Gminny Program Rewitalizacji 2017-2030

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2030 został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr III/15/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. Dokument umożliwia realizację nowych zadań oraz kontynuację tych już rozpoczętych. GPR zawiera 64 przedsięwzięcia podstawowe i szereg przedsięwzięć uzupełniających, których celem jest poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji. Jego granice ustala uchwała nr LIX/1484/23 z 9 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku.

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne GPR przeprowadzono w dniach od 8 stycznia do 9 lutego 2024 r. W ramach działań partycypacyjnych zorganizowano m.in. otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami oraz cztery punkty konsultacyjne – po jednym na każdym podobszarze. Wszyscy zainteresowani mieli również możliwość wypełnienia geoankiety, w której można było odnieść się do każdego planowanego przedsięwzięcia.

W trakcie konsultacji wpłynęło 330 zgłoszeń, w tym złożono 73 uwagi do treści GPR, 84 uwagi szczegółowe dot. realizacji przedsięwzięć, 102 uwagi wykraczające poza zakres GPR oraz zadano 22 pytania i złożono 49 komentarzy. Szczegółowe odniesienie się do uwag zawiera informacja podsumowująca konsultacje społeczne.

Opiniowanie projektu GPR

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji projekt GPR został przekazany do zaopiniowania odpowiednim organom i jednostkom. W wyniku rozpatrzenia uwag zawartych w opiniach organów i instytucji wprowadzono odpowiednie korekty do treści dokumentu oraz załączników graficznych.

Działania partycypacyjne

Działania partycypacyjne związane z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczęły się w kwietniu 2023 roku. Na początku mieszkańcy mieli okazję włączyć się w proces poprzez odwiedzenie jednego z punktów konsultacyjnych, zorganizowanych we wszystkich czterech podobszarach. Tam każdy mógł złożyć swoje uwagi, sugestie i propozycje, zapisać je w ankiecie i zaznaczyć na mapie. Uruchomiona została także geoankieta, która była aktywna do końca czerwca 2023 roku.

Na podstawie wstępnych wyników ankiet zaplanowano dalsze działania, czyli spacery badawcze z zastępcą prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji – Piotrem Grzelakiem. Trasy były wyznaczane na podstawie miejsc wskazywanych w formularzach.

W kolejnym etapie mieszkańcy zostali zaproszeni do aktywnego udziału w warsztatach, w trakcie których wypracowano propozycje założeń do aktualizowanego GPR. Uczestnicy, przy wsparciu moderatora i w oparciu o materiały z poprzednich etapów, przeanalizowali najważniejsze potrzeby mieszkańców, a następnie wspólnie sformułowali główne zadania.

Informacja podsumowująca działania partycypacyjne - przygotowanie do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska

Raport z warsztatów z mieszkańcami podobszarów rewitalizacji w Gdańsku


Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2030 (aktualizacja GPR Miasta Gdańska na lata 2017-2023)
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2030 (aktualizacja GPR Miasta Gdańska na lata 2017-2023) - ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

 

Dokumenty