26 września 2019 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę nr XIV/304/19 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023.

Przypomnijmy, że Gminny Program Rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr XXXVIII/1012/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku. Z kolei rok wcześniej, 28 kwietnia 2016 r., Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku.

W dokumencie wprowadzono zmianę dotyczącą lokalizacji placówki wsparcia podwórkowego i domu sąsiedzkiego na Oruni. W pierwotnych założeniach w ramach projektu rewitalizacji miały zostać zrealizowane dwie placówki przeznaczone na cele społeczne. Obecnie przewidziano realizację tych dwóch zadań w nowym obiekcie, który ma powstać przy ul. Dworcowej 11.

Zmiany GPR-u wynikają także z konieczności dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez ustawę o rewitalizacji i wytycznych sformułowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dotyczą one m.in. uwzględnienia działań realizowanych na obszarach rewitalizacji przez jednostki miejskie i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, doprecyzowania metodologii monitoringu, a także uaktualnienia ram finansowych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2019 r. uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, został też skorygowany sposób nazewnictwa podobszarów rewitalizacji (więcej na ten temat). 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne przeprowadzono od 17 czerwca do 17 lipca 2019 roku. Z dokumentem można było się zapoznać w Biurze Rozwoju Gdańska, w siedzibach rad dzielnic: Nowy Port, Orunia-Święty Wojciech- Lipce oraz w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii. Od początku konsultacji społecznych projekt zmiany GPRu udostępniono także na stronach internetowych: www.brg.gda.pl oraz www.bip.brg.gda.pl.

W ramach konsultacji, 25 czerwca 2019 roku, przeprowadzono otwarte spotkanie informacyjne, gdzie zbierano ustne uwagi i propozycje. Ponadto uwagi zbierano w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w czasie udostępnienia projektu zmiany GPRu.

W sumie wpłynęło 6 formularzy z uwagami, w tym dwa po terminie. Żadna z uwag nie wymagała wprowadzenia zmian do dokumentu. Szczegółowe odniesienie się do uwag zawiera informacja podsumowująca konsultacje społeczne.

Opinie na temat projektu

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji projekt zmiany GPRu został przekazany do zaopiniowania odpowiednim organom i jednostkom, w tym Komitetowi Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji 24 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt. W wyniku rozpatrzenia uwag zawartych w opiniach organów i instytucji wprowadzono odpowiednie korekty. Zmiana GPRu jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i przepisami prawa.


OBOWIĄZUJĄCY GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2019-10-08Obwieszczenie Rady Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
2019-09-26Uchwała nr XIV/304/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 2019-09-26 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Pobierz [pdf]
2019-08-05Informacja podsumowująca konsultacje społecznie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitlizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Załącznik graficzny nr 1 - Biskupia Górka/Stary Chełm
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Załącznik graficzny nr 2 - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Załącznik graficzny nr 3 - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Załącznik graficzny nr 4 - Orunia
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 1 - Biskupia Górka/Stary Chełm
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 2 - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 3 - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 4 - Orunia
Pobierz [pdf]
2019-06-10Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska
Pobierz []
2019-04-25Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
2019-01-31Uchwała wraz z uzasadnieniem w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017 - 2023
Pobierz [pdf]
2017-04-25Uchwała nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia GPR
Pobierz [pdf]
2017-08-24Orunia Dolna - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Biskupia Górka - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-03-08Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk
Pobierz [pdf]
2017-02-15Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmiescie
Pobierz [pdf]
2017-02-13Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Orunia
Pobierz [pdf]
2017-02-08Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2017-02-01Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska
Pobierz [docx]
2016-08-28Diagnoza potrzeb mieszkańców - raport końcowy z warsztatów
Pobierz [pdf]
2016-05-31Uchwała nr XXIV/654/16 Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR
Pobierz [pdf]
2016-06-06Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia GPR
Pobierz [pdf]