30 marca 2023 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. Są nim objęte cztery podobszary: Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Zmiana GPR to zarówno kontynuacja prowadzonych już działań, jak i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć, odpowiadających na potrzeby mieszkańców.

Uchwała Rady Miasta Gdańska nr LX/1552/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu trwały od 8 stycznia – 9 lutego 2024 roku

Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji online (do pobrania w tabeli poniżej) 

Data publ. Nazwa dokumentu Pobierz
2024-04-19 Pobierz [pdf]
2024-04-19 Pobierz [pdf]
2024-04-19 Pobierz [pdf]
2024-04-19 Pobierz [pdf]
2024-04-19 Załącznik nr 4 do informacji podsumowującej - Orunia Pobierz [pdf]
2024-01-08 Pobierz [pdf]
2024-01-08 Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny nr 1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - Biskupia Górka/Stary Chełm Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny nr 2 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny nr 3 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny nr 4 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - Orunia Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik tekstowy do GPR - Diagnoza szczegółowa obszaru rewitalizacji Miasta Gdańska Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny do analiz A - Biskupia Górka/Stary Chełm Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny do analiz B - Dolne Miasto/Pac Wałowy/Stare Przedmieście Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny do analiz C - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście Pobierz [pdf]
2024-01-08 Załącznik graficzny do analiz D - Orunia Pobierz [pdf]
2023-12-27 Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2030 ZOBACZ

 

Działania partycypacyjne

Działania partycypacyjne związane z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczęły się w kwietniu 2023 roku. Na początku mieszkańcy mieli okazję włączyć się w proces poprzez odwiedzenie jednego z punktów konsultacyjnych, zorganizowanych we wszystkich czterech podobszarach. Tam każdy mógł złożyć swoje uwagi, sugestie i propozycje, zapisać je w ankiecie i zaznaczyć na mapie. Uruchomiona została także geoankieta, która była aktywna do końca czerwca 2023 roku.

Na podstawie wstępnych wyników ankiet zaplanowano dalsze działania, czyli spacery badawcze z zastępcą prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji – Piotrem Grzelakiem. Trasy były wyznaczane na podstawie miejsc wskazywanych w formularzach.

W kolejnym etapie mieszkańcy zostali zaproszeni do aktywnego udziału w warsztatach, w trakcie których wypracowano propozycje założeń do aktualizowanego GPR. Uczestnicy, przy wsparciu moderatora i w oparciu o materiały z poprzednich etapów, przeanalizowali najważniejsze potrzeby mieszkańców, a następnie wspólnie sformułowali główne zadania.

Data publ. Nazwa dokumentu Pobierz
2023-07-24 Informacja podsumowująca działania partycypacyjne - przygotowanie do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska
 
Pobierz [pdf]
2023-07-24 Pobierz [pdf]

Gminny Program Rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nrXXXVIII/1012/17z dnia 25 kwietnia 2017 roku. Jest to dokument, który szczegółowo diagnozuje sytuację na obszarach rewitalizacji, wytycza kierunki działań, które mają doprowadzić do jej trwałej poprawy oraz określa szacunkowe ramy finansowe. Ponadto zawiera m.in. opis struktury zarządzania realizacją programu, systemu jego monitorowania i oceny oraz sposobu realizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z kolei rok wcześniej, 28 kwietnia 2016 r., Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku. 

26 września 2019 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę nr XIV/304/19 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023. W dokumencie wprowadzono zmianę dotyczącą lokalizacji placówki wsparcia podwórkowego i domu sąsiedzkiego na Oruni. W pierwotnych założeniach w ramach projektu rewitalizacji miały zostać zrealizowane dwie placówki przeznaczone na cele społeczne. Obecnie przewidziano realizację tych dwóch zadań w nowym obiekcie, przy ul. Dworcowej 11. 

Zmiany GPR-u wynikały także z konieczności dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez ustawę o rewitalizacji i wytycznych sformułowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dotyczą one m.in. uwzględnienia działań realizowanych na obszarach rewitalizacji przez jednostki miejskie i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, doprecyzowania metodologii monitoringu, a także uaktualnienia ram finansowych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2019 r. uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, został też skorygowany sposób nazewnictwa podobszarów rewitalizacji.  

Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne przeprowadzono od 17 czerwca do 17 lipca 2019 roku. Z dokumentem można było się zapoznać w Biurze Rozwoju Gdańska, w siedzibach rad dzielnic: Nowy Port, Orunia-Święty Wojciech-Lipce oraz w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii. Od początku konsultacji społecznych projekt zmiany GPR udostępniono także na stronach internetowych: www.brg.gda.pl oraz www.bip.brg.gda.pl. 

W ramach konsultacji, 25 czerwca 2019 roku, przeprowadzono otwarte spotkanie informacyjne, gdzie zbierano ustne uwagi i propozycje. Ponadto uwagi zbierano w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w czasie udostępnienia projektu zmiany GPR. 

W sumie wpłynęło 6 formularzy z uwagami, w tym dwa po terminie. Żadna z uwag nie wymagała wprowadzenia zmian do dokumentu. Szczegółowe odniesienie się do uwag zawiera informacja podsumowująca konsultacje społeczne. 

Opinie na temat projektu 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji projekt zmiany GPR został przekazany do zaopiniowania odpowiednim organom i jednostkom, w tym Komitetowi Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji 24 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt. W wyniku rozpatrzenia uwag zawartych w opiniach organów i instytucji wprowadzono odpowiednie korekty. Zmiana GPR jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i przepisami prawa. 

OBOWIĄZUJĄCY GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji

Data publ. Nazwa dokumentu Pobierz
2019-09-26 Załącznik graficzny nr 1 - Biskupia Górka/Stary Chełm
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny nr 2 - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny nr 3 - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny nr 4 - Orunia
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik tekstowy do GPR-u - Analizy
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny do analiz A - Biskupia Górka/Stary Chełm
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny do analiz B - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny do analiz C - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
 
Pobierz [pdf]
2019-09-26 Załącznik graficzny do analiz D - Orunia
 
Pobierz [pdf]

Archiwum dokumentów GPR

Tytuł Projektu: Przygotowanie zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska

Dotacjobiorca: Gmina Miasta Gdańska

Konkurs: Przygotowanie Programów Rewitalizacji organizowanego przez Województwo Pomorskie oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Planowany okres realizacji: 16.12.2015–30.04.2017

Całkowita wartość projektu: 95 914,68 zł

Poziom współfinansowania:
90 % (Fundusz Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)
10 % wkład własny

Kwota dofinansowania projektu86 323,21 zł
Celem projektu jest wsparcie procesu rewitalizacyjnego prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska. Projekt ma na celu sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z dodatkową dokumentacją. Realizowane zadania obejmują między innymi opracowanie analiz w oparciu o przygotowane i przeprowadzone konsultacje społeczne, opracowanie diagnozy oczekiwań na podstawie analizy wniosków z całego procesu konsultacji społecznych, opracowanie i przygotowanie trzech niezależnych koreferatów do projektu GPR.