Radni Miasta Gdańska 25 kwietnia 2017 roku przyjęli Gminny Program Rewitalizacji (uchwała nr XXXVIII/1012/17). Dokument opracowano dla czterech obszarów: Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia.

Program w pierwszej kolejności zakłada intensywne prowadzenie procesów społecznych przy równoczesnych zmianach w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. - Korzystając z dotychczasowych doświadczeń procesów rewitalizacji w Gdańsku przyjęliśmy zakres działań, które pozwolą na znaczącą poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji – informuje Ewa Pielak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Główne cele GPR wynikają z przeprowadzonych analiz, w tym z konsultacji społecznych (raport dostępny tutaj). Katalog celów jest spójny z celami stawianymi w innych programach operacyjnych miasta Gdańska, a także z celami postawionymi w dokumentach wyższego rzędu, w tym:
- z poziomu lokalnego, np. „Strategia Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 Plus”,
- z poziomu krajowego, np. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”,
- z poziomu europejskiego, np. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.”

- Program rewitalizacji złożony jest z wielu różnorodnych projektów. Zakłada wzajemne powiązania oraz synergię poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. To program, którego celem jest osiągnięcie kompleksowości interwencji – podkreśla Ewa Pielak. – Nie oznacza to obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby uwzględniać aspekt społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy związany zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

-> Obowiązujący Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska

          - Załącznik graficzny - kierunki obszar Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załącznik graficzny - kierunki Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
          - Załącznik graficzny - kierunki obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załącznik graficzny - kierunki obszar Orunia

-> Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska - Analizy

          - Załączniki graficzne Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załączniki graficzne Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
          - Załączniki graficzne Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załączniki graficzne Orunia

-> Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska


 ZMIANA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - KONSULTACJE SPOŁECZNE

 Od 17 czerwca do 17 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska trwały konsultacje społeczne na temat projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym czasie można było składać uwagi i propozycje dotyczące projektu. 25 czerwca odbyło się otwarte spotkanie informacyjne.

Najważniejsze zmiany

31 stycznia 2019 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Obecnie projekt zmiany GPR-u jest już gotowy. Od 17 czerwca do 17 lipca treść dokumentu została udostępniona do publicznego wglądu, w tym czasie trwały również konsultacje społeczne.

W projekcie wprowadzono zmianę dotyczącą lokalizacji placówki wsparcia podwórkowego i domu sąsiedzkiego na Oruni. W pierwotnych założeniach w ramach projektu rewitalizacji miały zostać zrealizowane dwie placówki przeznaczone na cele społeczne. Budynek przy ul. Gościnnej 4 miał zostać wyremontowany i przeznaczony na dom sąsiedzki. Tuż obok miała powstać placówka wsparcia podwórkowego. To jednak okazało się niemożliwe, m.in. ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową nieruchomości. W konsultowanym projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przewidziano realizację tych dwóch zadań w nowym obiekcie, który ma powstać przy ul. Dworcowej 11.

Pozostałe zmiany GPR-u wynikają z konieczności dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez ustawę o rewitalizacji, a zawartych w uwagach sporządzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dotyczą one m.in. uwzględnienia działań realizowanych na obszarach rewitalizacji przez jednostki miejskie i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, doprecyzowania metodologii monitoringu, a także uaktualnienia ram finansowych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2019 r. uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, zostanie też skorygowany sposób nazewnictwa podobszarów rewitalizacji (więcej na ten temat). 

Z projektem można było zapoznać się m.in:

- w Biurze Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, pokój 1, parter), od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 –15:30,
- na stronach internetowych: https://bip.brg.gda.pl/ i www.brg.gda.pl,
- w siedzibie Rady Dzielnicy Nowy Port (ul. Oliwska 53/55), 
- w siedzibie Rady Dzielnicy Orunia - Święty Wojciech - Lipce (ul. Gościnna 14),
- w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2). 

Uwagi

Do 17 lipca 2019 r. można było składać uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz do prognozy oddziaływania na środowisko:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pisemnie na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
  • pisemnie lub ustnie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30: w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, pokój 401, IV piętro) lub w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG ( Wały Piastowskie 24, pokój 7, parter). 

Spotkanie

Uwagi i propozycje można było zgłaszać również podczas otwartego spotkania informacyjnego, które odbyło się 25 czerwca o godz. 17:30 w Gdańskim Archipelagu Kultury na Oruni (ul. Dworcowa 9).

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
2019-08-05Informacja podsumowująca konsultacje społecznie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitlizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Załącznik graficzny nr 1 - Biskupia Górka/Stary Chełm
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Załącznik graficzny nr 2 - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Załącznik graficzny nr 3 - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Załącznik graficzny nr 4 - Orunia
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT - Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 1 - Biskupia Górka/Stary Chełm
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 2 - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 3 - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2019-06-17PROJEKT ANALIZY - Załącznik graficzny nr 4 - Orunia
Pobierz [pdf]
2019-06-10Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska
Pobierz []
2019-04-25Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku
Pobierz [pdf]
2019-01-31Uchwała wraz z uzasadnieniem w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017 - 2023
Pobierz [pdf]
2017-04-25Uchwała nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia GPR
Pobierz [pdf]
2017-08-24Orunia Dolna - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Biskupia Górka - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-08-24Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście - podstawowe kierunki zmian - mapa 3D
Pobierz [jpg]
2017-03-08Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk
Pobierz [pdf]
2017-02-15Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmiescie
Pobierz [pdf]
2017-02-13Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Orunia
Pobierz [pdf]
2017-02-08Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego GPR. Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Pobierz [pdf]
2017-02-01Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska
Pobierz [docx]
2016-08-28Diagnoza potrzeb mieszkańców - raport końcowy z warsztatów
Pobierz [pdf]
2016-05-31Uchwała nr XXIV/654/16 Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR
Pobierz [pdf]
2016-06-06Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia GPR
Pobierz [pdf]