Analiza wskaźnikowa „Systemu monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji” stanowi jedno z narzędzi służących do obserwacji zmian zachodzących na obszarach rewitalizacji. 

Analiza wskaźnikowa „Systemu monitorowania i oceny GPR” wynika wprost z zapisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Ustawa wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnozy obszaru rewitalizacji, która powinna zawierać obowiązkowo system monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji (art. 15 ust. 1 pkt 1).

Monitorowanie ma na celu ocenę stopnia postępu realizacji programu, identyfikację barier i trudności, ale też wskazanie nowych obszarów wymagających wsparcia poza obszarami rewitalizacji i zdegradowanymi. Monitoring, kontynuowany w kolejnych latach, pozwoli na miarodajną analizę zachodzących zmian i w efekcie na dobranie odpowiednich działań naprawczych.

Analiza jest przeprowadzana w zestawie wybranych i niezmiennych 20 wskaźników dotyczących sfery społecznej i funkcjonalnej, w cyklach rocznych (pierwsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie danych za rok 2016). Analiza swoim zasięgiem obejmuje całe miasto (wskaźniki główne i wskaźnik syntetyczny) oraz w wybranych przypadkach tylko obszary rewitalizacji (wskaźniki pomocnicze).

Opracowanie stanowi pierwszy poziom monitoringu według zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Kolejne to badanie ankietowe mieszkańców oraz obserwacja realizacji poszczególnych projektów.