Systematyczny monitoring jest integralnym i nierozerwalnym elementem bieżącego zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji. Jego celem jest dostarczenie informacji, na podstawie których następuje ocena postępu prowadzonych działań oraz weryfikacja tempa i kierunku zachodzących zmian.

"System monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji" polega na zbieraniu obiektywnych danych, ich analizowaniu i wyciąganiu wniosków pomagających w ocenie efektywności i poprawności realizowanych przedsięwzięć w przyjętej perspektywie czasowej.  Monitorowanie ma na celu ocenę stopnia postępu realizacji programu, identyfikację barier i trudności, ale też wskazanie nowych obszarów wymagających wsparcia. Takie rozwiązanie gwarantuje zgodność całego przedsięwzięcia z przyjętymi u jego podstaw założeniami i celami strategicznymi. System ma sprawdzać, w jakim stopniu cele określone w GPR zostały osiągnięte i tym samym ma być podstawą do podjęcia decyzji co do kontynuacji działań rewitalizacyjnych we wskazanych podobszarach bądź podjęcia takich działań w innych obszarach miasta. 

Na "System monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji" składają się m.in. dwa cyklicznie przeprowadzane badania: 

1. Analiza wskaźnikowa

 Analiza wskaźnikowa służy monitorowaniu zmian natężenia zjawisk kryzysowych na wyznaczonym obszarze. Analiza jest przeprowadzana w zestawie wybranych i niezmiennych dwudziestu wskaźników dotyczących sfery społecznej i funkcjonalnej. Opiera się o obiektywne dane pozyskiwane bezpośrednio z odpowiednich instytucji, dostępnych baz danych itp. Swoim zasięgiem obejmuje całe miasto (wskaźniki główne i wskaźnik syntetyczny) oraz w wybranych przypadkach tylko obszary rewitalizacji (wskaźniki pomocnicze). Przeprowadzane w kolejnych latach analizy pozwalają na ukazanie dynamiki zmian wszystkich wskaźników łącznie, prezentując syntetycznie przemiany miasta pod względem jakości życia.

Analiza wskaźnikowa po raz pierwszy została wykonana dla roku 2016, który na potrzeby monitoringu uznawany jest za rok bazowy. Analiza będzie prowadzona co najmniej raz na trzy lata, a jeśli to możliwe w cyklach rocznych.          

2. Badanie socjologiczne „Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji” 

Głównym celem badania socjologicznego jest dokonanie pomiaru kluczowych wymiarów i aspektów życia mieszkańców terenów objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Uwzględnione w badaniu zagadnienia odnoszą się do następujących wymiarów: społecznego, przestrzenno-funkcjonalnego, środowiskowego, gospodarczego i technicznego. Badaniom realizowanym na terenach rewitalizowanych towarzyszy równolegle prowadzone badanie na próbie ogólnomiejskiej. Uzyskane wyniki są traktowane jako punkt odniesienia dla rezultatów uzyskanych na obszarach rewitalizacji. Badanie to ma charakter referencyjny. 

Badanie „Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji” będzie realizowane cyklicznie, co około 3 lata (pierwsze wykonano w grudniu 2018 roku),  w obszarze rewitalizacji oraz na ogólnomiejskiej próbie dorosłych mieszkańców Gdańska.