- Gdy w Gdańsku mówimy „rower", wiemy, że w swej istocie oznacza to poprawę jakości przestrzeni publicznych, poprawę jakości życia mieszkańców oraz generowanie przychodów i nowych miejsc pracy w lokalnej gospodarce. Naszym celem jest rozwój miasta - Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Sposób postrzegania roweru jako środka transportu, a tym samym podejście do kwestii tzw. infrastruktury rowerowej w Gdańsku, ewoluuje. W początkowym okresie działania miasta były czysto doraźne i intuicyjne. Ograniczały się do realizacji liniowych elementów infrastruktury rowerowej w miejscach, gdzie nie istniały potencjalne konflikty własnościowe lub sąsiedztwo dużego ruchu samochodowego.

W późniejszym okresie stopniowo rozpoczęto realizację większych i trudniejszych przedsięwzięć, a także podjęto promocję ruchu rowerowego. Obecnie miasto realizuje politykę rowerową na wielu płaszczyznach dążąc do zintegrowania działań różnych organów i instytucji celem zwiększenia znaczenia aktywnej mobilności, która zaczyna być postrzegana jako ważny czynnik rozwoju miasta.