Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku prezydent miasta zobowiązany jest, co najmniej raz podczas trwania kadencji rady miasta, dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza ma ocenić aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.

28 września 2023 roku, podczas LXVIII sesji, dokument taki został przedstawiony Radzie Miasta Gdańska. Wynika z niego, że uchwalone w 2018 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ugruntowało kierunki prowadzenia polityki przestrzennej. Jego wizja oraz główne cele są wciąż aktualne i nadal realizowane. Są one zgodne z celami strategicznymi zapisanym w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Dokument ten jest nieaktualny jedynie w trzech punktach: dotyczących polityki w zakresie ogrodów działkowych, parkingowej oraz rezerwy terenowej pod cmentarz komunalny. Duże i wciąż rosnące pokrycie miasta planami miejscowymi pozwala prowadzić zrównoważoną, racjonalną i prorozwojową politykę przestrzenną. Lata 2018-2022 to okres priorytetowego podejścia do przestrzeni publicznych oraz intensyfikacji działań na rzecz zrównoważonej mobilności, co poprawia jakość życia w mieście.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska nie będzie zmieniane; zgodnie z obowiązującą od 24 września 2023 roku nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zastąpi go plan ogólny; prace nad tym dokumentem rozpoczną się w najbliższym czasie.

Radni podczas sesji przyjęli wnioski płynące z analizy, podejmując uchwałę w tej sprawie.

W pracach nad oceną aktualności powyższych aktów planistycznych dot. zagospodarowania przestrzennego brały udział następujące wydziały, jednostki i spółki miejskie oraz instytucje:
- Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Gdańskie Nieruchomości,
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.,
- Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Biuro Rozwoju Gdańska – jednostka wiodąca.