W Gdańskiej Polityce Wodnej zostały przeanalizowane uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni nadwodnych i atrakcyjności zagospodarowania przestrzennego nabrzeży oraz wskazane kierunki ich urządzenia. Zastosowanie wypracowanej strategii w praktyce pozwoli na zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych.

W studium dokonano analizy uwarunkowań dotyczących wody i nabrzeży oraz wskazano główne kierunki prac związanych z ich odpowiednim wykorzystaniem i zagospodarowaniem. Etap pierwszy obejmuje całe miasto. W kolejnych częściach zostaną zaprezentowane konkretne wytyczne dotyczące poszczególnych nabrzeży.