Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1538, z 2023 r. poz. 553, 803)

Uwaga ad. zmiany w ustawie:
Dnia 24 września 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688): LINK

Warunek niesprzeczności ze studium:
Do najważniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawą należy zaliczyć zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nowym aktem planowania, jakim jest plan ogólny. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r., i stosuje się do nich przepisy dotychczasowe.

Mając powyższe na uwadze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zachowa moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Rozpoczęcie prac nad sporządzeniem planu ogólnego będzie możliwe po podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego. Termin podjęcia prac nad sporządzeniem planu ogólnego uzależniony jest od wydania przez właściwych ministrów przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 13m ww. ustawy. Plan ogólny zostanie uchwalony po przeprowadzeniu procedury planistycznej, a tym samym obecnie brak jest możliwości określenia terminu jego uchwalenia planu ogólnego.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, do spraw dotyczących opracowania i uchwalania uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących albo ich zmian, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 2 pkt 3, 7 i 8, art. 7 ust. 7 pkt 7a, art. 17 ust. 4a-4d ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

Schemat procedury ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 1. Złożenie do Rady Miasta Gdańska – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska (Biura Rozwoju Gdańska) wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej.
 2. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca ma 14 dni na ich uzupełnienie.
 3. Publikacja kompletnego wniosku wraz z ogłoszeniem o sposobie i terminie składania do niego uwag.
  Prezydent Miasta Gdańska (Biuro Rozwoju Gdańska) ma 3 dni od dnia złożenia wniosku na jego publikację na stronach BIP
 4. 21 dni na składanie uwag do wniosku.
  21 dni na składanie opinii i uzgodnień przez odpowiednie instytucje. 
 5. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Gdańska o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w ciągu 60 dni od dnia publikacji kompletnego wniosku na BIP (w uzasadnionych przypadkach – w ciągu maksymalnie 90 dni).
   
 • Miejsce złożenia wniosku: Biuro Rozwoju Gdańska – kontakt.
 • Na mapie zaznaczono działki, do których zostały złożone wnioski.
 • Wnioski pozostające bez rozpatrzenia nie są publikowane.
 • Wnioski spełniające wymagania formalne są publikowane i podlegają wyżej opisanej procedurze

Uchwała Nr LVII/1695/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Gdańska

Uwaga ad. standard przedszkolny w LSU:
Nie wymaga się spełnienia standardu odległości i wskaźnika procentowego w odniesieniu do przedszkoli (LSU, § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) ponieważ lokalne standardy urbanistyczne utraciły moc w tym zakresie – zgodnie z art. 18 i 26 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1309).

Uwaga ad. miejsca postojowe dla inwestycji mieszkaniowej w LSU:
Wskaźnik obliczania miejsc postojowych dla mieszkań należy przyjąć zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 803): LINK
Wartość wskaźnika zmienionego w tej ustawie jest nadrzędna w stosunku do wskaźnika zawartego w LSU z 2019 r. (dot. § 6, tabela Lp. 1 i 2).

Ww. ustawa wprowadza następujące zmiany dotyczące wskaźników obliczania miejsc postojowych:
- Dla inwestycji mieszkaniowej określa się: minimalną liczbę miejsc postojowych wynoszącą co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej.
- Dla inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej w obszarze zabudowy śródmiejskiej określa się: minimalną liczbę miejsc postojowych co najmniej równą liczbie mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 1393/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania poprzedzającego składanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (dalej „ustawa”) wprowadzono dodatkową (uzupełniającą) procedurę do procesu inwestycyjnego ustalonego w ustawie.

Ustawa ta jest coraz powszechniej stosowana, jednakże inwestorzy często mają trudności ze złożeniem poprawnego wniosku. Brakuje również ustawowych regulacji zapewniających czynny udział społeczeństwa.

W związku z tym w Gdańsku wprowadzono zasady postępowania przed składaniem wniosków w trybie ustawy, w celu umożliwienia inwestorowi sporządzenia wniosku wpisującego się w polityki i programy miasta – w szczególności w zakresie rozwoju przestrzennego, w tym rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych uwzględniających lokalne uwarunkowania, oraz planu adaptacji miasta do zmian klimatu. Wprowadzone zasady zapewnią mieszkańcom czynny udział w procedurze i wpływ na kształtowanie rozwiązań zaprezentowanych przez inwestora.

Przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami przyczyni się do zwiększenia transparentności procesu inwestycyjnego oraz udziału społeczeństwa w dialogu w zakresie wypracowania najlepszych rozwiązań przestrzennych, a także usprawni proces rozpatrywania wniosku na zasadach określonych w ustawie.

Przeprowadzenie postępowania określonego w zaproponowanych zasadach jest fakultatywne i może zostać wszczęte z inicjatywy inwestora planującego złożenie wniosku o realizację inwestycji mieszkaniowej. Zainicjowanie przez wnioskodawcę fakultatywnego postępowania przed formalnym złożeniem wniosku nie zwalnia go od obowiązku uzyskania wymaganych ustawowo opinii, zaświadczeń czy zgód, które będą podstawą do ostatecznej oceny kompletności złożonego wniosku.

W celu przeprowadzenia postępowania poprzedzającego złożenie wniosku powołany został Zespół Roboczy, składający się z przedstawicieli miasta posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową ocenę wstępnej koncepcji inwestycji oraz radnych miejskich reprezentujących komisje Rady Miasta merytoryczne w zakresie rozwoju przestrzennego.

Członkowie Zespołu Roboczego:

 • Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji – Przewodniczący Zespołu
 • Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
 • Piotr Lorens – Architekt Miasta
 • Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
 • Grzegorz Kryger – Dyrektor Wydziału Edukacji
 • Artur Lemański – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych
 • Katarzyna Ziemann – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
 • Anna Białecka – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
 • Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody sp. z o. o.
 • Marcin Stanulis – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Anna Golędzinowska – Przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska
 • Emilia Lodzińska – Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska

Zadania Zespołu:

 • opiniowanie wstępnej koncepcji inwestycji mieszkaniowej wraz z propozycją inwestycji towarzyszącej;
 • określenie rodzaju i zakresu przestrzennego inwestycji towarzyszących wraz z wytycznymi urbanistyczno-architektonicznymi;
 • sprawdzenie wstępnej koncepcji pod kątem spełnienia warunków określonych w ustawie oraz w uchwale o lokalnych standardach urbanistycznych;
 • koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją porozumień w sprawie inwestycji towarzyszących;
 • weryfikacja sposobu przeprowadzenia dialogu społecznego.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Rozwoju Gdańskalink do kontaktu.

Przykładowy wzór wniosku (do wypełnienia), nie obowiązkowy, ale polecany:


Uwagi dotyczące wypełniania wniosku:
Wzór nie jest obowiązkowy (nie ma legalnego wzoru wniosku). Zachęcamy do skorzystania ze stworzonego wzoru lub co najmniej do zapoznania się z komentarzami dot. poszczególnych punktów wniosku (we wzorze – na niebiesko), poniżej te same komentarze zebrane tematycznie.

Rekomendujemy także zapoznanie się z najczęstszymi błędami we wnioskach, załącznikach i koncepcji – zobacz tutaj.

Ad. Charakterystyka inwestycji:
W celu zebrania wszystkich informacji w zwięzły sposób zaleca się zamieszczenie wszystkich danych z punktów III. 2 ÷ III. 7a wniosku w jednym załączniku opisowo-graficznym pt. „Charakterystyka inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej” (dopuszcza się osobny załącznik dla inwestycji towarzyszącej).
Wygląd załącznika (marginesy wolne od treści itp.) – patrz poniżej: „załączniki – marginesy i miejsce wolne od treści”.

Ad. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Należy wymienić wszystkie parametry lub zapisy planu miejscowego, które nie są spełnione w planowanej inwestycji oraz podać odpowiednie wartości lub rozwiązania przewidziane w inwestycji mieszkaniowej – przykładowo:
Nachylenie połaci dachu:
- obowiązujący mpzp – dachy strome o nachyleniu min. 30°,
- inwestycja mieszkaniowa – dachy płaskie o nachyleniu min. 5° itp.

Ad. Tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych:
Jeżeli inwestycja położona jest na terenach wymienionych w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy, należy wykazać, że tereny te w całości w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane. Należy wziąć pod uwagę faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości w celach produkcyjnych, a nie tylko przeznaczenie np. w planie miejscowym. Jako wykorzystywanie terenu „w przeszłości” należy przyjąć ostatnią formę zorganizowanego władania gruntem.

Ad. Teren produkcyjny:
Należy wykazać, że teren był wykorzystywany zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 251 poz. 1885 z późn. zm.), która jest usystematyzowanym zbiorem rodzajów działalności gospodarczej (w ww. rozporządzeniu: Załącznik Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Schemat klasyfikacji, sekcja C, Przetwórstwo przemysłowe, grupowanie pn. „Produkcja ….”).

Ad. Lokalne standardy urbanistyczne (LSU):
We wniosku należy wykazać spełnienie standardów LSU w formie opisowej.
Z kolei załączona do wniosku koncepcja urbanistyczno-architektoniczna powinna wykazywać spełnienie standardów w formie opisowej i graficznej.
Należy odnieść się do wszystkich obowiązujących standardów ustawowych oraz do wszystkich standardów z uchwały LSU. Oczywiście standardy z ustawy, które zostały zmienione w LSU, nie muszą być opisywane, bo nadrzędnymi są te z LSU.
W opisie każdego standardu należy zamieścić jednoznaczne wykazanie spełnienia standardu – w formie opisu: „Warunek spełniony” ew. „Nie dotyczy”.

Ad. Standard przedszkolny w LSU:
Nie wymaga się spełnienia standardu odległości i wskaźnika procentowego w odniesieniu do przedszkoli (LSU, § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) ponieważ lokalne standardy urbanistyczne utraciły moc w tym zakresie – zgodnie z art. 18 i 26 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1309).

Ad. Załączniki – marginesy i miejsce wolne od treści:
Załączniki: Wizualizacja (Lp. 1a), Mapa/mapy (Lp. 7), Charakterystyka inwestycji (Lp. 9 i 10) powinny mieć wolne od treści miejsce przeznaczone na nagłówek, stopkę oraz opis załącznika przy publikacji uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Prosimy o pozostawienie w tych dokumentach następujących miejsc wolnych od treści:
- w całym dokumencie: margines górny szer. 3,0 cm, margines dolny szer. 2,5 cm,
- na 1 stronie każdego załącznika: poziomy prostokąt (o wymiarach 5 cm x 10 cm) w prawym górnym narożniku strony.

Ad. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
Decyzję należy dołączyć jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, 784 i 922). Decyzja powinna zawierać klauzulę ostateczności.

Ad. Porozumienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
Jeżeli porozumienie zostało zawarte – należy je w całości załączyć do wniosku (jako osobny załącznik, a nie jako część koncepcji czy charakterystyki inwestycji).

Ad. Zapewnienie dostępu do sieci (dot. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej):
Należy dołączyć warunki techniczne od gestorów sieci.

Ad. Pełnomocnictwo (z opłatą skarbową):
Musi być udzielone osobie fizycznej w celu reprezentowania inwestora w procedurze ustalenia lokalizacji inwestycji w trybie ustawy, dotyczyć inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej objętych wnioskiem, powinno być udzielone przez osobę uprawnioną wykazaną w KRS (patrz: KRS - odpis).

Ad. KRS – odpis
Dokument (ew. kopia parafowana za zgodność z oryginałem) wykazujący osobę uprawnioną do udzielania pełnomocnictwa jw.

 • Wniosek – najczęstsze błędy: zobacz [PNG]
 • Załączniki – najczęstsze błędy: zobacz [PNG]
 • Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna – najczęstsze błędy: zobacz [PNG]

Nr wniosku Data wpływu/ Wnioskodawca Adres inwestycji Jednostka urbanistyczna Treść wniosku Termin składania uwag Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku
BRG/6721UIM/UIT/2019/001 28-08-2019
TUP Property S.A.
ul. Jana Pawła II 20 w Gdańsku (dz. nr 109 obr. 33) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

Inwestycja mieszkaniowa:
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami, z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Liczba mieszkań: min.100, maks.123,
Liczba kondygnacji: od 7 do 10,
Liczba kondygnacji podziemnych: 2,
Pow. terenu: 4502m2,
Pow. usług (przychodnia, przedszkole): od 900 m2 do 1000m2,
Zagospodarowanie terenu: dwa zjazdy z Al. Jana Pawła II, dojazdy wewnętrzne, droga pożarowa z placem manewrowym 20x20m, chodniki, zieleń rekreacyjna, place: zabaw i ćwiczeń.
Miejsca do parkowania: 172 dla samochodów (w tym 3 na terenie), 160 dla rowerów (w tym 60 na terenie, zadaszonych).

Inwestycja towarzysząca:
korekta w programie sygnalizacji świetlnych, włączenie sygnalizacji do systemu TRISTAR, remont chodnika

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku

Przywrócenie biegu postępowania wraz z rozszerzeniem zakresu wniosku o inwestycję towarzyszącą.

BRG/6721UIM/UIT/ZUO/2019/002 28-08-2019
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy w likwidacji
ul. Kołobrzeska 48
w Gdańsku (dz. nr 76,77/10 obr. 21)
Zespół Urbanistyczna Oliwa

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami na parterze, z garażem podziemnym, wjazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Liczba mieszkań: min.100, max.150

Liczba kondygnacji: 11

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia terenu: 4587 m2

Powierzchnia usług: 476,9 m2

Jeden zjazd z ul. Kołobrzeskiej

Parking na terenie, parking podziemny

Zieleń rekreacyjna, plac zabaw

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku

Wniosek w trakcie modyfikacji – informacja zgłoszona przez wnioskodawcę 18 listopada 2019 roku.

BRG/6721UiM/UiT/2023/001 21-02-2023
INVEST KOMFORT Spółka akcyjna Spółka komandytowa
ul. Cygańska Góra, Gdańsk (nr działek 355/9, 355/10, 61/23, obr. 65) Zespół Urbanistyczny Śródmieście

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastruktura techniczną i układem drogowym oraz inwestycjami towarzyszącymi.

Liczba mieszkań: min. 225, maks. 240
Liczba kondygnacji: od 4 do 6
Pow. terenu: 14 737 m2,
Miejsca do parkowania: 322 dla samochodów (w tym 9 dla osób niepełnosprawnych), 258 dla rowerów (w tym 206 zadaszonych i 52 na zewnątrz).

Inwestycje towarzyszące:
1) termomodernizacja i hydroizolacja części podziemnej Szkoły Podstawowej Nr 43,
2) park w sąsiedztwie zbiornika wodnego Cyganka,
3) realizacja ok. 50 miejsc parkingowych ogólnodostępnych na działkach gminnych sąsiadujących z inwestycją,
4) poprawa przestrzeni sąsiedzkich - doposażenie istniejących terenów w kosze na odpadki, dodatkowe ławki, itp.

Termin składania uwag minął Zobacz
szczegóły
wniosku

Nr wniosku Data wpływu/ Wnioskodawca Adres inwestycji Jednostka urbanistyczna Treść wniosku Braki formalne
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/001 23-08-2018
Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Pilotów 21 w Gdańsku (dz. nr 17/2, 16/7, 16/8 obr. 33) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

budowa budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi w miejscu Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas w Gdańsku (Zaspa)

liczba mieszkań 110-130, wys. 31 m, liczba kondygnacji 10, podziemnych 2, pow. terenu 3478 m2, bez lokali usługowych, planowane wyburzenie istniejącego budynku

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/002 31-08-2018
DORACO Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa

budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,

liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/003 14-09-2018
DORACO Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Pomorska 68 w Gdańsku (dz. nr 345/1, 348/3, 352/1, 354 obr. 15) Zespół Urbanistyczny Oliwa

budowa 2 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w miejscu dawnego Instytutu Psychologii UG,

liczba mieszkań 42-138, wys. do 20 m, liczba kondygnacji 4 i 5, podziemnych 1, pow. terenu 8400 m2, pow. usługowa do 1200 m2 , planowane wyburzenie istniejących budynków z zachowaniem i adaptacją na usługi historycznych piwnic wpisanych do rejestru zabytków

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości

zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUW/004 16-11-2018
Jaworscy Development Sp. z o.o.
ul. Kobieli 4 w Gdańsku (dz. nr 449/3, 449/4 obr. 45) Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

funkcja mieszkaniowo-usługowa, budynek wielorodzinny z przedszkolem i placem zabaw.

Powierzchnia przedszkola 1 oddziałowego. Liczba mieszkań 83, wys. do 7 kondygnacji, liczba kondygnacji - schodkowo od 3 do 7, pow. terenu 3688 m2, pow. usługowa - podano jako użytkowa przedszkola - 156.18 m2

Dnia 5-12-2018 r. wniosek został wycofany.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w szkole oraz w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna.

BRG/6721UIM/UIT/2018/ZUO/005 19-12-2018
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy
ul. Kołobrzeska 48 w Gdańsku (dz. nr 76, 77/10 obr. 21) Zespół Urbanistyczny Oliwa

Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowa wielorodzinna z przedszkolem i powierzchniami usługowymi oraz garażami podziemnymi.

Liczba mieszkań 100-150, liczba kondygnacji 11, podziemnych 1, pow. terenu 4562,49m2, pow. usługowa ok. 261 m2, planowany parking na terenie, zieleń rekreacyjna, plac zabaw.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikajacych z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych.

Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości zapewnienia miejsc w szkole oraz w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna.

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/ZUO/2020/01 02-06-2020
FUTURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska w Gdańsku, dz. nr 197, 204, 207, obr. 19 (rejon ulicy Kołobrzeskiej i Arkońskiej) Zespół Urbanistyczny Oliwa

Budynek usługowo-mieszkaniowy wielorodzinny z funkcją zamieszkania zbiorowego, usługami w parterze, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Wysokość: ok. 31 m,
Liczba kondygnacji nadziemnych: 9,
Liczba kondygnacji podziemnych: 2,
Liczba mieszkań: 70-75,
Zakres inwestycji przeznaczony na działalność handlową lub usługową: działalność usługowa będzie stanowić maksymalnie 20% powierzchni użytkowej mieszkań, funkcja zamieszkania zbiorowego (aparthotel),
Zagospodarowanie terenu: zjazd z ul. Kołobrzeskiej lub ul. Arkońskiej,
Miejsca do parkowania: 97 dla samochodów, 60 dla rowerów.

Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej. Załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna niekompletna. Wezwanie o uzupełnienie
Wniosek i załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna - braki formalne wynikające z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Drugie wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UIM/UIT/ZUO/2020/04 23-11-2020
FUTURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska w Gdańsku, dz. nr 197, 204, 207, obr. 19 (rejon ulic Kołobrzeskiej i Arkońskiej) Zespół Urbanistyczny Oliwa

Budynek usługowo-mieszkaniowy wielorodzinny z funkcją zamieszkania zbiorowego, usługami w parterze, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.

Wysokość: ok. 31 m,
Liczba kondygnacji nadziemnych: 9,
Liczba kondygnacji podziemnych: 2,
Liczba mieszkań: 70-75,
Zakres inwestycji przeznaczony na działalność handlową lub usługową: działalność usługowa będzie stanowić maksymalnie 20% powierzchni użytkowej mieszkań, funkcja usługowa, funkcja zamieszkania zbiorowego (aparthotel),
Zagospodarowanie terenu: zjazd z ul. Arkońskiej,
Miejsca do parkowania: 95 dla samochodów, 60 dla rowerów.

Wniosek i załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna - braki formalne wynikające z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UiM/UiT/2021/001 28-01-2022
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-Maćkowy w likwidacji
ul. Bartnicza w Gdańsku, dz. nr 193, 59/4, 59/6, 59/7, obr. 94 Zespół Urbanistyczny Południe

budowa osiedla zabudowy mieszkaniowej, budynki mieszkalne wielorodzinne

wraz z usługami w parterze części budynków, wraz z miejscami postojowymi,

- budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi,
- urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z zielenią

Dnia 7-03-2022 r. wniosek został wycofany.

Wniosek i załączona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

- szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej.

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UiM/UiT/ZUP/2022/002 17-06-2022
Bartosz Bobkowski
P7 Sp. z o.o.
ul. Łuki Wielkie 5/4
02-434 Warszawa
ul. Przetoczna w Gdańsku,
dz. nr 26, obr. 0092
Zespół Urbanistyczny Port

budowa 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Przetocznej 7 w dzielnicy Przeróbka

brak uzgodnienia z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA i Urzędem Morskim w Gdyni

brak zaświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości przyjęcia nowych uczniów zamieszkałych na terenie inwestycji w określonej szkole podstawowej

Wezwanie o uzupełnienie
BRG/6721UiM/UiT/2023/001 21-02-2023
INVEST KOMFORT Spółka akcyjna Spółka komandytowa
ul. Cygańska Góra w Gdańsku,
dz. nr 355/9, 355/10, 61/23 obr. 065
Zespół Urbanistyczny Śródmieście

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i układem drogowym

Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych.

Wezwanie o uzupełnienie
Wniosek - szereg braków formalnych wynikających z wymogów ustawowych oraz uchwały o Lokalnych Standardach Urbanistycznych. Drugie wezwanie o uzupełnienie

Wniosek po wezwaniu do uzupełnienia został poddany procedurze. Informacje dot. procedury znajdują się w tabeli WNIOSKI PRZYJĘTE DO PROCEDOWANIA. Bezpośredni link do procedury: https://bip.brg.gda.pl/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej