Biuro Rozwoju Gdańska

"Gdańsk w nowej perspektywie" – I debata publiczna rozpoczynająca cykl debat o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska
Gdańsk, 29 kwietnia 2015r.

Program debaty publicznej "Gdańsk w nowej perspektywie" 98 KB

Celem debaty jest inauguracja prac nad nowym dokumentem "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska". Dokument ten stanowić będzie podstawę dla kształtowania polityki rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe paręnaście lat. Jednocześnie – z uwagi na szereg nowych zjawisk zachodzących w przestrzeni Gdańska oraz wiążących się z nimi wyzwań – koniecznym jest przedyskutowanie sposobów ich rozwiązania z udziałem możliwie szerokiego grona partnerów. Aby debata ta przyniosła oczekiwane rezultaty, zaplanowano jej przeprowadzenie w formule partycypacyjnej – a więc z bezpośrednim udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów i instytucji. Pozwoli to na zebranie możliwie szerokiego spektrum opinii i wniosków, które posłużą formułowaniu ostatecznych zapisów dokumentu "Studium…"

W związku z tym do uczestniczenia w planowanej dyskusji chcielibyśmy zaprosić – oprócz interdyscyplinarnego gremium ekspertów – przedstawicieli kluczowych podmiotów działających w Gdańsku, w tym reprezentujących różne środowiska. Tym samym debata ta ma być otwarta zarówno dla przedstawicieli różnorodnych stowarzyszeń oraz grup i organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych jak i dla uczelni i środowisk opiniotwórczych, ale także – a może przede wszystkim – dla wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych jego przyszłością.

Decyzją Prezydenta Miasta nad organizacją i przebiegiem tej debaty oraz nad formułowaniem wniosków do dalszych prac nad dokumentem "Studium…" czuwać będzie powołana w marcu br. Rada Studium – zespół grupujący niezależnych specjalistów i ekspertów, a także przedstawicieli kluczowych partnerów społecznych. Udział w pracach Rady Studium brać będą także przedstawiciele Rady Miasta oraz Rad Dzielnic, co pozwoli na zaangażowanie ich w prace nad zapisami dokumentu w możliwie jak najwcześniejszym terminie. Zadaniem Rady będzie zarówno przygotowywanie wniosków dotyczących kierunków prac nad "Studium…" jak i opiniowanie wypracowanych rozwiązań. Tym samym możliwym stanie się przygotowanie wniosków dotyczących oczekiwanych rozwiązań już na początkowym etapem prac nad dokumentem "Studium…".

Debata inaugurująca te prace stanowić będzie punkt wyjścia dla kolejnych trzech warsztatów, poświęconych wstępnemu określeniu głównych wyzwań oraz celów rozwoju przestrzennego miasta. Ich wyniki zostaną następnie przedyskutowane w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na koniec czerwca 2015r. Tym samym – jeszcze przed formalnym przystąpieniem do prac nad dokumentem "Studium…" – zebrane zostaną najważniejsze wnioski dotyczące sposobu budowy zapisów dokumentu.