OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2030

w dniach od 8 stycznia do 9 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 23 oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.), w związku z art. 68 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688), oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z poźn. zm.), w związku z uchwałą nr LX/1552/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska zawiadamiam o konsultacjach społecznych:

 1. Celem konsultacji jest zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z projektem zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2030, zaplanowanymi przedsięwzięciami i prognozą oddziaływania na środowisko oraz umożliwienie złożenia uwag do konsultowanych dokumentów.
 2. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 8 stycznia do 9 lutego 2024 r. w formie:
  1. spotkania konsultacyjnego z możliwością składania uwag do GPR oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2024 roku o godzinie 17:00 w Instytucie Kultury Miejskiej – Kunszt Wodny, ul. Targ Rakowy 11;
  2. punktów konsultacyjnych w podobszarach rewitalizacji, z możliwością składania uwag do GPR oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Punkty konsultacyjne odbędą się:
   • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście: 17 stycznia 2024 r., 16:00-18:00, Klub Aktywnego Mieszkańca, ul. Floriańska 3,
   • Biskupia Górka i Stary Chełm: 18 stycznia 2024 r., godz. 16:00-18:00, Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce, ul. Biskupia 4,
   • Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście: 22 stycznia 2024 r.,
    16:00-18:00,
    Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto, ul. Reduta Wyskok 2,
   • Orunia: 23 stycznia 2024 r., godz. 17:00-19:00, Dom Sąsiedzki na Oruni, ul. Dworcowa 11;
  3. zbierania ustnych uwag i propozycji w czasie spotkania konsultacyjnego i punktów konsultacyjnych;
  4. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 9 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu);
  5. za pomocą interaktywnej mapy, tzw. „geoankiety”, która znajduje się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl) w zakładce „Rewitalizacja-Aktualności”, w terminie do 9 lutego 2024 r.

   Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Projekt wraz z załącznikami, prognoza oddziaływania na środowisko oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 8 stycznia do 9 lutego 2024 r.
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska (bip.brg.gda.pl) i na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl) w zakładce „Rewitalizacja – Aktualności”,
  • w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter) w godzinach pracy sekretariatu, tj. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.
 4. Uwagi do projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji oraz do prognozy oddziaływania na środowisko (wypełniony formularz) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2024 (decyduje data wpływu):
 5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

  Ewa Pielak, z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska do spraw rewitalizacji,
  tel. 58 308 44 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 6. Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska.