Od 8 stycznia do 9 lutego 2024 roku Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadzało konsultacje społeczne dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017–2030. Wszyscy zainteresowani mogli w tym czasie zapoznać się z dokumentem i złożyć do niego uwagi.

Gminny Program Rewitalizacji jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. Obejmuje cztery podobszary: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Biskupią Górkę i Stary Chełm, Orunię oraz Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem. W ramach programu przeprowadzane są remonty i modernizacje budynków oraz dróg wraz z infrastrukturą podziemną, powstają przyjazne przestrzenie publiczne, realizowane są także działania społeczne.

W roku 2023 Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Pierwsze działania konsultacyjne w ramach zmiany programu odbyły się w 2023 roku – ich celem było zebranie od mieszkańców pomysłów na nowe przedsięwzięcia, które weryfikowano pod kątem możliwości ujęcia w projekcie. Równolegle każdy z interesariuszy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie mógł złożyć swoją propozycję przedsięwzięcia.  

Tak powstał projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, który na przełomie stycznia i lutego 2024 roku został poddany konsultacjom społecznym. Miały one charakter otwarty – do udziału zostali zaproszeni wszyscy, bez względu na to, czy zamieszkują obszar objęty rewitalizacją, czy nie. Uczestnicy procesu mieli możliwość złożenia swoich uwag m.in. za pośrednictwem geoankiety lub formularza. Ponadto zorganizowano szereg spotkań, podczas których zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z projektem dokumentu i dopytania o jego szczegóły.

Efektem przeprowadzonych konsultacji społecznych było w sumie 330 zgłoszeń, w tym 73 uwagi do treści GPR, 84 uwagi szczegółowe dot. realizacji przedsięwzięć, 102 uwagi wykraczające poza zakres GPR oraz zadano 22 pytania i złożono 49 komentarzy.

Podsumowanie uwag wraz z informacją na temat ich rozstrzygnięcia i uzasadnieniem znajduje się w tabeli pod artykułem.