30 marca 2023 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. Są nim objęte cztery podobszary: Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Zmiana GPR to zarówno kontynuacja prowadzonych już działań, jak i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć, odpowiadających na potrzeby mieszkańców. W najbliższym czasie odbędzie się szereg działań konsultacyjnych, np. spacery badawcze i warsztaty z mieszkańcami.

Przegłosowana przez radnych zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji to efekt jego ewaluacji, która była przeprowadzana w ubiegłym roku. Wnioski i wytyczne zawarte w końcowym raporcie wyraźnie wskazują, że działania realizowane w ostatnich latach we wszystkich podobszarach objętych rewitalizacją powinny być kontynuowane, a sam program – aktualizowany. Pierwszym krokiem w tym kierunku była diagnoza zjawisk kryzysowych oraz weryfikacja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W lutym powiększono zatem podobszar Orunia o dodatkowe tereny.

Rewitalizacja to nie tylko remonty i doraźne działania, ale starannie zaplanowany proces poprawiający jakość życia na danym obszarze. Jego powodzenie zależy od zaangażowania wielu osób – mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych.

Konsultacje społeczne

Działania związane z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczną się już w kwietniu. Cały proces potrwa kilka miesięcy. W ramach konsultacji społecznych zaplanowane są m.in. punkty konsultacyjne i warsztaty dla mieszkańców, spacery badawcze czy warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Ich celem jest poznanie potrzeb mieszkańców rewitalizowanych podobszarów oraz zebranie propozycji konkretnych działań.

Jednym z narzędzi konsultacji społecznych jest geoankieta. Można za jej pośrednictwem wskazać m.in. jakich ofert spędzania czasu, usług i inwestycji brakuje w każdym z rewitalizowanych podobszarów oraz zaznaczyć na mapie proponowane lokalizacje.

Zachęcamy do jej wypełnienia: GEOANKIETA

Geoankieta jest aktywna do końca czerwca 2023 r.

W punktach konsultacyjnych wymienionych poniżej można natomiast wypełnić ankietę w wersji papierowej.

Proces aktualizacji programu będzie wspierany przez firmę doradczą, wybraną w trybie rozeznania rynku. Już niebawem zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe dostępne na stronie Biura Rozwoju Gdańska w zakładce „zamówienia”.

Harmonogram

PUNKTY KONSULTACYJNE

Dolne Miasto
ISE – Inkubator Sąsiedzkiej Energii, ul. Reduta Wyskok 2

16.04.2023 (niedziela), godz. 11:00-14:00
17.04.2023 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00
18.04.2023 (wtorek), godz. 17:00-19:00

Orunia
Dom Sąsiedzki, ul. Dworcowa 11

23.04.2023 (niedziela), godz. 11:00-14:00
24.04.2023 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

 

Kontener Przystanek Ubocze, ul. Ubocze 24

25.04.2023 (wtorek), godz. 17:00-19:00

Biskupia Górka
Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4

16.04.2023 (niedziela), godz. 11:00-14:00
17.04.2023 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

Stary Chełm
Plac przy ul. Styp-Rekowskiego

18.04.2023 (wtorek), godz. 17:00-19:00

Nowy Port
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Strajku Dokerów 5

23.04.2023 (niedziela), godz. 11:00-14:00
24.04.2023 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00
25.04.2023 (wtorek), godz. 17:00-19:00

SPACERY BADAWCZE

Dolne Miasto
Start: ul. Łąkowa 52
4.05.2023 (czwartek), godz. 17:00-19:00

Biskupia Górka, Stary Chełm
Start: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4
10.05.2023 (środa), godz. 17:00-19:00

Nowy Port
Start: dawny Morski Dom Kultury, ul. Marynarki Polskiej 15

23.05.2023 (wtorek), godz. 17:00-19:00
5.06.2023 (poniedziałek), godz. 17:00-19:00

Orunia
Start: Ratusz Oruński
31.05.2023 (środa), godz. 17:00-19:00

WARSZTATY
Z MIESZKAŃCAMI

ZAPISY NA WARSZTATY

Biskupia Górka
Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4
17.06.2023 (sobota), godz. 11:00-15:00

Orunia
Dom Sąsiedzki, ul. Dworcowa 11
17.06.2023 (sobota), godz. 11:00-15:00

Nowy Port
Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Wolności 6A
24.06.2023 (sobota), godz. 11:00-15:00

Dolne Miasto
Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Śluza 6
24.06.2023 (sobota), godz. 11:00-15:00

 

Więcej o warsztatach: Włącz się w rewitalizację i weź udział w warsztatach! - Biuro Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl)