Czerwcowe wyłożenie w Biurze Rozwoju Gdańska
Wyłożenia 1 czerwca 2016

Wraz z pierwszym dniem nowego miesiąca, do publicznego wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska, udostępniony został projekt planu „Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej”.

Część Wyspy Spichrzów z nowym projektem planu
Dyskusja publiczna 17 maja 2016

17 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu dla Wyspy Spichrzów – rejon dawnego dworca Kłodno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Grudniowe wyłożenie projektów planów miejscowych
Wyłożenia 28 listopada 2017

Od 29 listopada do 29 grudnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Lipcowe wyłożenie projektów planów w BRG
Wyłożenia 30 czerwca 2017

Od 30 czerwca do 31 lipca 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.  

Nowe tereny rekreacyjne w sąsiedztwie lasów
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 września 2016

Mieszkańcy Gdańska zyskają nowe, atrakcyjne tereny rekreacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). Radni na wrześniowej sesji zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na granicy dzielnic Jasień, Brętowo oraz Strzyża.

O MKUA
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 14 stycznia 2020

O Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Gdańsku została powołana 2 lutego 2024, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, zgodnie z zapisem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

MKUA jest organem kolegialnym, składającym się przynajmniej w połowie z osób rekomendowanych przez instytucje branżowe oraz z ekspertów z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zadaniem MKUA jest opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, a także strategicznego dokumentu w zakresie gospodarki przestrzennej, jakim jest plan ogólny miasta Gdańska. MKUA opiniuje również inne opracowania związane z planowaniem przestrzennym oraz dotyczące rewitalizacji. 

Zarządzenie nr 203/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lutego 2024 r.  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

Omówiono projekt planu dla Wrzeszcza Górnego
Dyskusja publiczna 17 maja 2016


16 maja 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało kolejną w tym miesiącu dyskusję publiczną. Omówiony został plan dla Wrzeszcza Górnego – rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Po dyskusji na temat MPZP "Kiełpinek w rejonie przystanku PKM"
Dyskusja publiczna 4 maja 2016

4 maja 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM.

Projekt planu dla Ujeściska omówiony
Dyskusja publiczna 20 maja 2016

19 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Warszawskiej i Białostockiej na Ujeścisku. Projekt planu omówiony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Radni podjęli dziewięć uchwał w sprawie planów miejscowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 28 listopada 2017

30 listopada podczas XLV sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. dziewięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Cztery dotyczyły uchwaleń planów miejscowych, a pięć przystąpień do planów.  

Styczniowe wyłożenie projektów planów miejscowych
Wyłożenia 29 grudnia 2017

Od 2 do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Uchwały podjęte dla BRG na wrześniowej sesji Rady
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 września 2016

Podczas obrad XXIX sesji, 29 września 2016 roku, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. osiem uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska.