Podczas obrad XXIX sesji, 29 września 2016 roku, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. osiem uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Wszystkie uchwały przedstawione Radzie przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, dotyczyły przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  Dwa z nich, Jasień - strefa buforowa lasów TPK oraz Strzyża - strefa buforowa lasów TPK, zasługują na szczególną uwagę, ponieważ pozwolą na realizację atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Aby zachować wysokie walory przyrodnicze lasu i jednocześnie udostępnić go dla mieszkańców w sposób zrównoważony, opracowano koncepcję zagospodarowania wybranych wejść do lasu, terenów rekreacji i wypoczynku. Więcej na ten temat tutaj.

Więcej terenów zielonych

Radni zdecydowali również o przystąpieniu do sporządzenia planu dla Jasienia w rejonie ulicy Lawendowe Wzgórze. W planie konieczne jest powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod zieleń oraz uregulowanie linii rozgraniczających Potoku Oruńskiego i Rowu R3, które umożliwią w przyszłości przeprowadzenie inwestycji, zapewniających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. W ramach badania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, wykonano koncepcję urbanistyczną, w której rezygnuje się z planowanej zabudowy jednorodzinnej na rzecz terenów zielonych. W celu realizacji podobnej ilości lokali mieszkalnych, jak w planie obowiązującym, zwiększono intensywność zabudowy wielorodzinnej. Koncepcja ta zakłada również nowy układ dróg wewnętrznych. Do realizacji inwestycji, zgodnie z powyższą koncepcją, konieczne jest również przeprojektowanie oraz korekta przebiegu ciągów pieszych zapewniających dogodne dojście do planowanej w sąsiedztwie szkoły i przedszkola.

Ład przestrzenny i rozwój miasta do wewnątrz

Kolejny plan, do którego przystąpiono na sesji, dotyczy Żabianki w rejonie ulic Pomorskiej i Gospody. W obszarze objętym planem należy określić docelowy sposób zagospodarowania oraz zasady kształtowania zabudowy dla terenu, na którym w chwili obecnej znajduje się różnorodna i częściowo substandardowa zabudowa usługowa, powodująca chaos przestrzenny w tym rejonie dzielnicy.  Z punktu widzenia kształtowania ładu przestrzennego tego eksponowanego obszaru, korzystne byłoby wprowadzenie nowej zabudowy, tworzącej pierzeję w narożniku ulic, stanowiącej zamknięcie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Gospody. Plan określi nowe warunki zagospodarowania umożliwiające podniesienie jakości tej przestrzeni. Zrealizuje jednocześnie politykę Miasta określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, poprzez intensyfikację wykorzystania terenów dzielnic już zainwestowanych, czyli tzw. rozwój miasta „do wewnątrz”.

Z kolei w planie dla Brzeźna w rejonie ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli,  planowane jest umożliwienie realizacji zabudowy wielorodzinnej oraz nieznaczne zwiększenie dopuszczonej wysokości zabudowy (z 12. na 13 metrów). Stworzy to możliwość realizacji budynków do 4 kondygnacji. Zmiana ustaleń planistycznych w kierunku intensywniejszego zagospodarowania mieszkaniowo-usługowego przedmiotowego terenu jest zgodna z polityką przestrzenną Miasta, czyli dopełniania istniejącej tkanki miejskiej tzn. intensyfikacji istniejących struktur i rozwój miasta „do wewnątrz”.

Wsparcie procesów rewitalizacyjnych

Biuro Rozwoju Gdańska opracowuje obecnie Gminny Program Rewitalizacji dla wybranych czterech dzielnic Gdańska. Aby wesprzeć działania w poszczególnych obszarach, przystąpiono do sporządzania planu dla Dolnego Miasta w rejonie ulicy Łąkowej i Bastionu Miś w celu weryfikacji ustaleń planistycznych w rejonie dawnej Fabryki Karabinów i terenu Gdańskiego Monopolu Tytoniowego. Podwyższenie maksymalnej wysokości zabudowy (pozytywnie zaopiniowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) umożliwi racjonalne zagospodarowanie terenu na cele usługowe (przede wszystkim biurowe). Nowa zabudowa uzupełni południową pierzeję ulicy Łąkowej i wprowadzi ład przestrzenny w tym rejonie.

Nowe miejsca parkingowe dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia

Głównym celem przystąpienia planu Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii jest zmiana części parametrów urbanistycznych dla zabudowy i zagospodarowania terenu, będąca kontynuacją ustaleń dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia, sąsiadującego z obszarem objętym planem. Obowiązujący plan miejscowy Oliwa Górna – pas przykolejowy z 2005 r., narzuca ograniczenia liczby miejsc parkingowych dla terenów inwestycyjnych wzdłuż alei Grunwaldzkiej. Jednakże analiza obsługi transportowej, sporządzona w 2011 r. dla terenu po obu stronach alei Grunwaldzkiej od skrzyżowania ul. Abrahama do ul. Kołobrzeskiej, wykazała możliwość zwiększenia całkowitej liczby miejsc postojowych w pasie przykolejowym. W rezultacie Rada Miasta Gdańska w 2015 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia, w celu umożliwienia realizacji większej liczby miejsc parkingowych. Przedmiotowe przystąpienie stanowi kontynuację wykorzystania wyników analizy dla poprawy możliwości realizacji funkcji usługowych a szczególnie biurowych.

Lokal mieszkaniowo-usługowy

Ostatni plan, do którego przystąpiono na sesji, dotyczy Matemblewa w rejonie ulicy Jana Karskiego. Praca nad planem podyktowana jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia możliwości zlokalizowania budynku mieszkalnego o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem usługowym. Na południe od ulicy Jana Karskiego czyli w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego granicami opracowania, zlokalizowana jest zabudowa z dopuszczeniem domów mieszkalnych wolnostojących do 4 mieszkań oraz domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Proponowana zmiana pozwoli na rozszerzenie możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym braku negatywnych konsekwencji dla istniejącego otoczenia.