Od 30 czerwca do 31 lipca 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.  

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

 

    

Terminy dyskusji publicznych
Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

06 lipca -  Jasień – rejon Potoku Siedlickiego
11 lipca - Stare Miasto rejon ulicy Sierocej

Czego dotyczą plany?

Jasień – rejon Potoku Siedlickiego
Dynamiczny rozwój okolic poligonu w ostatnich latach, a przede wszystkim realizacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wraz z przystankiem „Jasień”, zaowocował potrzebą powtórnego przeanalizowania przewidywanych zmian w strukturze przestrzennej i funkcjonalnej tego rejonu Gdańska. Dotychczasowy sposób realizacji osiedli mieszkaniowych (w przeważającej części, jako zamknięte, wygrodzone) wskazał na potrzebę ustalenia powiązań pieszych i rowerowych pomiędzy osiedlami po obu stronach Potoku Siedlickiego. Ponadto wyznaczono rezerwę terenu pod tzw. park Stolema i zapewniono ochronę walorów przyrodniczych podmokłości planowanego użytku ekologicznego „Jasieńska Łąka” oraz terenów zlokalizowanych wzdłuż  Potoku Siedlickiego z zachowaniem ich ciągłości ekologicznej  i wykreowaniem głównych połączeń pieszych i pieszo-rowerowych. Ustalono również zasady zagospodarowania i ochrony walorów historyczno- przyrodniczych  dawnego parku dworskiego oraz jego rekreacyjne wykorzystanie. Plan umożliwi także realizację domu sąsiedzkiego dla mieszkańców Jasienia oraz przedszkola w terenie dotychczas przeznaczonym pod funkcję mieszkaniową, a także innych usług tj. oświaty, kultury, sportu, rekreacji, gastronomii, turystyki i zdrowia.

Stare Miasto rejon ulicy Sierocej
Przystąpienie do prac nad planem związane było z rozpoczęciem przygotowań do realizacji inwestycji pod nazwą „Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa – przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki”. Kompleks położony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny miasta Gdańska, ponadto budynek Sierocińca (Spendhaus) – ul. Sieroca 6 –wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków. Dwa zachowane budynki stanowią rzadki i niezwykle interesujący przykład architektury XVIII-wiecznego zakładu opiekuńczego. W przestrzeni Gdańska stanowią dodatkowo cenny obiekt, niezniszczony w roku 1945 i zachowany w niezmienionym od XVIII wieku stanie. Odtworzenie budynku dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego (zniszczonych w 1945 r.) stanowić będzie domknięcie kompleksu. Główną ideą jest utworzenie w dawnym Zespole Sierocińca międzynarodowego interdyscyplinarnego centrum kultury, gdzie organizowane będą wydarzenia i eventy nawiązujące do postaci Grassa i Chodowieckiego, promujące dziedziny sztuki, z którymi była związana ich twórczość. Dom Grassa/Chodowieckiego będzie centrum kultury stanowiącym miejsce integracji społecznej, obcowania ze sztuką, edukacji kulturalnej i aktywizacji mieszkańców dzielnicy, a jednocześnie otwartym nie tylko dla wszystkich gdańszczan, ale również turystów. Nadanie dawnemu kompleksowi Sierocińca nowej funkcji stanowić będzie znakomite uzupełnienie oferty kulturalnej naszego miasta, a także zachowa dla przyszłości niezwykły przykład XVIII wiecznej architektury. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie odtworzenia nieistniejących budynków dawnej szkoły i pawilonu ogrodowego, a tym samym przywrócenie wartości historycznych dawnemu Zespołowi Sierocińca, który położony jest na szlaku łączącym Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Poczty Polskiej i Europejskie Centrum Solidarności.

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 sierpnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.