30 listopada podczas XLV sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. dziewięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Cztery dotyczyły uchwaleń planów miejscowych, a pięć przystąpień do planów.  

Uchwały przedstawione na sesji przez Edytę Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, spotkały się z akceptacją Rady. Nowe plany miejscowe będą obejmować tereny położone na Jasieniu, w Brzeźnie, Oliwie Górnej i Wrzeszczu Górnym. Zapisy w nich zawarte pozwolą m.in. na powiększenie rezerwy terenów przeznaczonych pod zieleń, budowę domów wielorodzinnych i domu jednorodzinnego, rozbudowę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz budowę obiektu biurowego. Podczas XLV sesji przystąpiono też do sporządzenia projektów planów w Oliwie Górnej, Jelitkowie, na Młyniskach i Aniołkach.  

 Jasień – rejon ulicy Lawendowe Wzgórze
Radni przegłosowali plan, który dotyczy obszaru znajdującego się w południowo-wschodniej części dzielnicy Jasień. W północnej części terenu znajdują się budynki wielorodzinne (w przeważającej części mieszkaniowe, a także pojedyncze usługowe) oraz kilka jednorodzinnych. Część południowa jest niezabudowana i pokryta roślinnością. Plan został sporządzony w celu powiększenia rezerwy terenów przeznaczonych pod zieleń przy Potoku Oruńskim. Ma to nastąpić poprzez rezygnację z planowanej zabudowy jednorodzinnej, przy czym zostanie zachowana podobna do ustalonej w obowiązującym planie liczba lokali mieszkalnych, gdyż zwiększeniu ulegnie intensywność zabudowy na północ od terenów zielonych. Celem sporządzenia planu było również wprowadzenie zmian w lokalnym układzie drogowym. Nowy przebieg otrzymały wydzielone drogi publiczne. Planując układ drogowy, uwzględniono zarówno ukształtowanie terenu, jak i interesy mieszkańców domów znajdujących się przy ul. Orzeszkowej. Zgodnie z zapisami planu powstanie przejazd nad Potokiem Oruńskim, który połączy tereny objęte planem z  tymi, które znajdują się po południowej stronie potoku. Przebieg ciągów pieszych został skorygowany w taki sposób, aby mieszkańcy uzyskali dogodne dojście do szkoły oraz przedszkola realizowanego w rejonie planowanej ulicy Nowej Bulońskiej, a także do atrakcyjnych krajobrazowo terenów wzdłuż Potoku Oruńskiego i Rowu R-3. W rejonie skrzyżowania ciągów pieszo-rowerowych zaplanowano plac osiedlowy, przy którym w parterach budynków mieszkaniowych będą działać lokale usługowe, kształtując tym samym atrakcyjną przestrzeń publiczną. W sposób szczegółowy zostały ustalone zasady kształtowania zabudowy osiedla; w części centralnej zaplanowano wyższą i bardziej intensywną zabudowę, a w części południowej – bardziej ekstensywną i coraz niższą w miarę zbliżania się do terenów zielonych. Celem sporządzenia planu było także zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Nastąpiło to poprzez uregulowanie linii rozgraniczających Potok Oruński oraz Rów R-3. Plan dopuszcza też realizację wspomagającego zbiornika retencyjnego w biegu istniejącego rowu odwadniającego.

Brzeźno rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli
Projekt mpzp Brzeźno rejon ulicy Gdańskiej i Bogumiła Kobieli dotyczy obszaru, który obecnie w większości jest nieużytkowany. Na terenie tym znajdują się pozostałości po dawnej zajezdni autobusowej oraz zespół 129 blaszanych garaży. W obowiązującym planie miejscowym rejon ulicy Gdańskiej i Bogumiła Kobieli został przeznaczony pod funkcję mieszkaniowo-usługową. Dopuszczono przy tym realizację wszystkich form zabudowy mieszkaniowej, ale z wyłączeniem budynków z więcej niż sześcioma mieszkaniami dostępnymi z jednej klatki schodowej. Celem sporządzenia planu była weryfikacja obowiązujących parametrów zabudowy oraz umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Obszar objęty granicami planu jest dogodnie położony zarówno pod względem dostępności do transportu publicznego, jak również podstawowego układu drogowego miasta. Dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej stanowi odzwierciedlenie polityki miasta w zakresie intensyfikowania zabudowy w centralnych, dobrze skomunikowanych dzielnicach (tzw. rozwój miasta do wewnątrz). W projekcie planu ustalono podział obszaru na trzy strefy. Główna część została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o wysokości zabudowań do 16 m – maksymalnie 5 kondygnacji), we wschodniej wyznaczono ciąg pieszo-jezdny, a wąski pas terenu przy północnej granicy zarezerwowano na poszerzenie planowanej ulicy dojazdowej. Plan ustala nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4m od linii rozgraniczających teren, określa podstawowe parametry zagospodarowania oraz gabaryty obiektów, a także konieczność zachowania spójnej formy zabudowy oraz kształtów dachów dla wszystkich budynków realizowanych w terenie o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym. Plan zawiera również szereg ustaleń wymuszających spójną estetykę wszystkich budynków realizowanych w obszarze wskazanym dla nowej zabudowy.

Oliwa Górna w rejonie ulicy Polanki 124 A
Teren objęty planem jest położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Całość jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Obszar jest w większości niezabudowany i pokryty zielenią nieurządzoną. Znajduje się na nim jedynie niewielki obiekt historyczny (kaplica cmentarna wpisana do rejestru zabytków) oraz dwa budynki usługowe, obecnie przejmowane przez instytucje publiczne. Zmiany wprowadzone w planie mają na celu umożliwienie budowy na działce prywatnej domu jednorodzinnego o nieznacznie powiększonych parametrach urbanistyczno-architektonicznych w odniesieniu do planu obowiązującego. W projekcie planu obok funkcji usługowej dopuszczono także mieszkaniową, kontynuując tym samym przeznaczenie i rzeczywiste zainwestowanie istniejące w tej części Oliwy. Zmiana ta wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Ustalone parametry zabudowy oraz jej forma (wolnostojące budynki z dachami stromymi) nawiązują do sąsiedniej zabudowy. W projekcie planu wprowadzono zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowy obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Prace nad planem miały też na celu poprawę wizerunku strefy wejściowej do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez zagospodarowanie zieleni nieurządzonej. Projekt ustala ochronę zadrzewionej skarpy oraz dwóch drzew flankujących historyczną kaplicę cmentarną.

Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego
Plan dotyczy obszaru, na którym dominuje zabudowa willowa o przeważającej funkcji usługowej. W północno-zachodniej części znajduje się działka, która obecnie pozostaje niezabudowana. Teren objęty granicami planu jest porośnięty cennym drzewostanem, na uwagę zasługuje pięknie utrzymana zieleń na działce Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest to jednocześnie obszar znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej. Do sporządzenia projektu planu przystąpiono w celu weryfikacji obowiązujących parametrów urbanistycznych. Wprowadzone zmiany mają pozwolić na rozszerzenie możliwości inwestycyjnych, co jest zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz. W opracowaniu skorygowano granice Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie: nieznacznie zmniejszono wielkość powierzchni biologicznie czynnej i zwiększono dopuszczalną powierzchnię zabudowy – zgodnie z założeniami kształtowania zabudowy usługowej zlokalizowanej w Centralnym Paśmie Usługowym. Zweryfikowano również zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych i wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony zieleni istniejącej. Wprowadzone zapisy umożliwią realizację wniosku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego budowy nowego obiektu (garażu z budynkiem gospodarczym). Pozwolą też na ekonomiczne zagospodarowanie niezainwestowanej działki prywatnej, na której ma powstać obiekt biurowy nawiązujący charakterem do sąsiedniej zabudowy historycznej w typie willowym. W trakcie procedowania planu uwzględniono postulat właściciela nieruchomości dotyczący zwiększenia intensywności zabudowy, co pozwoli na realizację garażu podziemnego przy planowanym budynku biurowym.

Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a
Nieruchomość, której ma dotyczyć plan miejscowy, należy do Uniwersytetu Gdańskiego. Znajdują się na niej: budynek dawnego rektoratu, korty tenisowe oraz parkingi. Pozostała część terenu jest niezagospodarowana. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zamierzeń rozwojowych uczelni, co jest zgodne z polityką Gdańska przyjętą dla terenów znajdujących się w granicach Centralnego Pasma Usługowego. Obecnie na wskazanym obszarze możliwa jest realizacja zabudowy z przeznaczeniem na usługi nauki, szkolnictwa wyższego, niewielkie hotele, hotele asystenckie, domy studenckie i przedszkole. Planowana przez UG inwestycja – zabudowa mieszkaniowa zapewniająca zaplecze socjalne dla pracowników i studentów uczelni – wykracza poza ustalone w obowiązującym planie miejscowym parametry i funkcje zabudowy.

Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża
Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym obejmuje ul. Reja wraz z potokiem Strzyża. W jego południowo-wschodniej części znajduje się lokalne centrum usługowe z jednokondygnacyjnymi pawilonami usługowymi, w tym z obiektem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W obowiązującym planie miejscowym teren wokół potoku Strzyża został przeznaczony na zieleń chronioną, niedostępną dla użytkowników. Mieszkańcy jednak wskazują to miejsce (we wnioskach do Budżetu Obywatelskiego 2018) jako wartościową przestrzeń wypoczynku. Obecnie powstaje też opracowanie pt. Wodna Polityka Gdańska, którego celem jest przeanalizowanie możliwości zwiększenia dostępności terenów nadwodnych, przy jednoczesnym poszanowaniu walorów przyrodniczych i zapewnieniu ochrony przeciwpowodziowej. Celem sporządzenia projektu planu miejscowego jest dopuszczenie rekreacyjnego zagospodarowania zieleni wzdłuż potoku Strzyża. Do prac nad projektem przystępuje się także w celu przeanalizowania konieczności powiększenia rezerwy terenu na potrzeby regulacji potoku Strzyża, umożliwiającej przepływ zwiększonej ilości wody po deszczach nawalnych. Podczas prac nad planem ponadto zostanie przeanalizowana możliwość wykreowania przestrzeni publicznej w rejonie lokalnego centrum usługowego (u zbiegu ulic Marynarki Polskiej i Reja). Teren ten stanowi główne wejście do osiedla w związku z czym jest często uczęszczany, pozostaje jednak zaniedbany, a część pawilonów jest nieczynna.

Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej
Na obszarze, którego ma dotyczyć plan miejscowy, obecnie znajdują się: hotel Posejdon, dawna przepompownia ścieków „Jelitkowo”, mały obiekt gastronomiczny, drzewa oraz odcinki ulic Pomorskiej i Kaplicznej. Teren ten leży w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego, a budynek przepompowni jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację celu społecznego spółki komunalnej GIWK i zamierzeń inwestycyjnych spółki „Orbis”. Przeznaczenie terenu przepompowni na funkcję usługową ma pozwolić na utworzenie w tym budynku placówki promocyjno-edukacyjnej w ramach Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. Z kolei zmiana parametrów zabudowy dla terenu usługowego ma umożliwić spółce „Orbis” przebudowę i modernizację istniejącego hotelu, a dzięki temu – poszerzenie dotychczas oferowanych usług. Planowane zmiany są zgodne z polityką przestrzenną Gdańska przyjętą dla tej części miasta, zakładającą rozwój i poprawę jakości usług turystycznych i rekreacyjnych.

Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej
Na obszarze proponowanym do objęcia planem miejscowym znajdują się pawilony usługowe, parking oraz droga dojazdowa. Celem sporządzenia opracowania jest wprowadzenie zapisów, które umożliwią Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” rozbudowę istniejących pawilonów handlowych, w tym ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapisy planu obowiązującego w części przeznaczonej na usługi narzucają ograniczenia odnośnie intensywności zabudowy oraz maksymalnego pokrycia działki zabudową. Wskaźniki te obecnie są już przekroczone, co wyklucza rozbudowę pawilonów. Weryfikacja ustaleń obowiązującego planu umożliwi działania inwestycyjne poprawiające funkcjonalność oraz estetykę istniejących obiektów oraz uporządkuje sytuację planistyczną tego obszaru.

 Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II
Granice obszaru, którego ma dotyczyć plan miejscowy, obejmują zespół zabudowy po południowej stronie ul. Traugutta, budynek przy ul. Smoluchowskiego 7 oraz teren pomiędzy nim a ul. Smoluchowskiego, który obecnie jest w większości użytkowany jako parking. Na zapleczu budynków po południowej stronie ul. Traugutta biegnie ciąg pieszo-jezdny stanowiący dojazd do stadionu Gdańskiego Ośrodka Sportu. Ciąg ten w połączeniu ze zrealizowanym dotąd fragmentem tzw. bulwaru Akademickiego stanowi połączenie ul. Smoluchowskiego z ul. Traugutta. Realizacja tzw. bulwaru Akademickiego w zaplanowanym przebiegu wymagałaby wyburzenia historycznego budynku znajdującego się przy ul. Traugutta 23. Celem sporządzenia planu jest m.in. weryfikacja przebiegu tej drogi oraz jej przekroju. Kolejnym celem nowego opracowania jest umożliwienie realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Smoluchowskiego. Zgodnie z zapisami planu obowiązującego w pierzei ul. Smoluchowskiego miały powstać obiekty usługowe, które ekranowałyby przed prognozowanym ponadnormatywnym hałasem położoną w głębi zabudowę mieszkaniową. Przeprowadzone analizy wykazały, że obecnie prognozowany poziom natężenia hałasu nie przekroczy dopuszczonych wartości, nie ma więc przeciwskazań akustycznych dla realizacji zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio przy ul. Smoluchowskiego. Możliwa jest zatem rezygnacja z obostrzeń, które ograniczają powstanie nowych zabudowań. Ich realizacja wpisze się w politykę Miasta w zakresie dogęszczania i intensyfikacji zabudowy w centralnych, dobrze skomunikowanych dzielnicach oraz przyczyni się do podniesienia jakości zagospodarowania tego obszaru.