Od 2 do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych.

Dyskusje publiczne

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00. Terminy dyskusji: 

8 stycznia – Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej

8 stycznia – Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej

8 stycznia – Jasień rejon ulicy Źródlanej

11 stycznia – Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej

11 stycznia – Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej

16 stycznia – Jasień – rejon Potoku Siedlickiego

18 stycznia – Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii

18 stycznia – Wyspa Sobieszewska – rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską

23 stycznia – Strzyża – ul. Wita Stwosza 77

23 stycznia – Matarnia rejon ulicy Elewów II

Czego dotyczą plany?

Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej       

Obszar objęty granicami planu obejmuje pas terenu między linią brzegową Zatoki Gdańskiej a ul. Jantarową (ciągiem pieszo-rowerowym). W granicach tych znajdują się odcinki wydm i plaży oraz wejście na plażę nr 60. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji obiektu zaplecza plażowego przy wejściu nr 60. Na zaplecze to mają składać się ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety, natryski oraz przebieralnie. Zapisy zawarte w projekcie planu wprowadzają minimalne zmiany w strukturze funkcjonalnej obszaru. Lokalizację planowanego sanitariatu ustalono, wyznaczając nieprzekraczalne linie zabudowy, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego prowadzącego na plażę. W planie ciąg ten stanowi przestrzeń publiczną. W osi wejścia na plażę zakazano przesłaniania widoku na morze. Ponadto wprowadzono ochronę istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania i ustalono konieczność stosowania gatunków roślin charakterystycznych dla siedliska wydmy.  

Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej   

Projekt mpzp dotyczy obszaru znajdującego się pomiędzy linią brzegową Zatoki Gdańskiej a przedłużeniem ul. Jantarowej (ciągiem pieszo-rowerowym). W granicach opracowania znajdują się odcinki wydm i plaży oraz wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia realizacji dwóch obiektów zaplecza plażowego (z ogólnodostępnymi, przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych toaletami, natryskami i przebieralniami) przy wejściach na plażę nr 75 i 78. Celem wprowadzonych zmian jest również zapewnienie dostępności wejścia na plażę osobom niepełnosprawnym. Zapisy zawarte w projekcie nie wprowadzają znaczących zmian w strukturze funkcjonalnej obszaru. W opracowaniu wskazano lokalizację dwóch niewielkich sanitariatów, ustalając ich nieprzekraczalne linie zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ciągów pieszych prowadzących na plażę. W ustaleniach projektu planu ciągi piesze przy wejściach nr 75, 76, 77 i 78 stanowią przestrzeń publiczną. Dodatkowo w osiach tych czterech wejść zakazano przesłaniania widoku na morze. W projekcie planu wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania, a dla dwóch terenów ustalono konieczność stosowania gatunków roślin charakterystycznych dla siedliska wydmy.

Jasień rejon ulicy Źródlanej   

Obszar, którego dotyczy opracowanie, w większości zajmują ugorowane pola uprawne. Jedyne zabudowania znajdują się w rejonie ulicy Źródlanej (domy jednorodzinne) oraz w sąsiedztwie ulicy Stężyckiej (pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne). Na terenie objętym projektem planu brakuje podstawowego układu komunikacyjnego. Na większości obszaru nie ma też obowiązującego planu miejscowego, który mógłby zabezpieczyć rezerwy pod drogi publiczne. Kolejne budynki powstają na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Taki rozwój sytuacji w przyszłości może uniemożliwić realizację prawidłowego układu drogowego i skutkować chaotycznym zagospodarowaniem przestrzennym. W projekcie planu ustalono dominujące przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. W odległości do 300 m od osiedlowych ośrodków usługowych może powstać zabudowa wielorodzinna. W miarę zwiększania dystansu od lokalnych centrów usługowych, intensywność i wysokość zabudowy będą ulegać stopniowemu zmniejszeniu – od domów wielorodzinnych z czterema mieszkaniami po budynki jednorodzinne w rejonie ulicy Źródlanej. Teren w północno-wschodniej części, w pobliżu rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych, przeznaczono na park. W projekcie planu miejscowego wzdłuż terenów atrakcyjnych krajobrazowo wyznaczono szereg ciągów pieszo-rowerowych. Ciągi połączą nowe osiedla i park z ośrodkami usługowymi i przystankami autobusowymi. Główne połączenie pieszo-rowerowe będzie wiodło od terenów zbiorników wodnych (objętych w planie zielenią) do parku i będzie stanowić bezpieczną drogę dzieci do szkoły.

Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 29 września 2017 r. W określonym terminie wpłynęło 28 uwag, z czego 8 zostało częściowo lub całkowicie uwzględnionych.

Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej   

Projekt planu obejmuje teren, który w większości zajmuje pętla tramwajowa wraz z przystankami, budynkami obsługi pasażerów i pawilonami usługowymi. W południowo-zachodnim narożniku znajdują się dwa domy jednorodzinne. Celem sporządzenia opracowania jest umożliwienie modernizacji pętli tramwajowej, integracji komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz zmiana zapisów odnoszących się do kształtowania zabudowy w rejonie pętli. Funkcja węzła integracyjnego zostanie uzupełniona przez usługi, których zakres zostanie uzależniony od zasięgu przebudowanego torowiska. Ponadto zmiana przepisów dot. wymogów akustycznych dla poszczególnych funkcji umożliwi wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (przy zapewnieniu odpowiedniego standardu akustycznego) na terenie sąsiadującym z węzłem integracyjnym. W projekcie ustalono linie zabudowy na przedłużeniu pierzei wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte, zaś na jej zakończeniu zalecono dominantę. Kształt przestrzeni publicznej będzie zależeć od zastosowanego rozwiązania układu torowiska. Przebudowa węzła wpłynie na usprawnienie ruchu pieszych zarówno w jego obrębie, jak i w powiązaniu z terenami sąsiednimi, a w szczególności w rejonie ul. Obrońców Westerplatte, gdzie ustalono wlot ciągu pieszego jako utrwalenie obecnego przejścia. Główne kierunki ruchu pieszego i rowerowego zostaną utrzymane, ale ostateczny przebieg ścieżek rowerowych i chodników będzie wynikać z projektu przebudowy pętli.

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej   

Obszar objęty projektem planu miejscowego w większości stanowi nieużytek i jest porośnięty przez roślinność. W części południowo-zachodniej znajduje się budynek mieszkalny, a w południowej – zabudowania zakładu produkcyjno-usługowego. Obowiązujący plan miejscowy ustala przeznaczenie produkcyjno-usługowe, mieszkaniowo-usługowe oraz drogowe. Celem sporządzenia planu jest ograniczenie przeznaczenia obszaru pod zabudowę produkcyjno-usługową do działki, na której znajdują się obiekty firmy zajmującej się budową dróg i jej najbliższego sąsiedztwa, oraz zmiana przeznaczenia pozostałej części terenu na mieszkaniowo-usługowe. Przeprowadzone analizy nie wykazały konieczności rozwijania w Kokoszkach (dzielnicy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi) funkcji produkcyjno-usługowych. Mogą one zostać zachowane jedynie na niewielkim obszarze. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Jej parametry i warunki zostały dostosowane do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. W projekcie wprowadzono zapisy dotyczące kolorystyki zabudowy oraz sposobu realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Zastosowano zalecenie o wprowadzeniu szpaleru drzew na granicy terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjnej.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi. Pierwszy raz był wyłożony od 31 października do 30 listopada 2017 r. W określonym terminie wpłynęła jedna uwaga, która została uwzględniona.

Jasień – rejon Potoku Siedlickiego     

W  granicach planu jedynym zagospodarowanym terenem jest Park im. Ks. Bronisława Kabata wraz z zabudowaniami podworskimi. Pozostałe tereny stanowią nieużytki, częściowo podmokłe, pokryte murawami i krzewami, z niewielką liczbą drzew. Przez obszar przepływa okolony skarpami Potok Siedlicki. Dzięki zmianom wprowadzonym w planie możliwa będzie ochrona walorów historyczno-przyrodniczych Parku im. Ks. Bronisława Kabata oraz jego wykorzystanie na cele rekreacyjne. Celem sporządzenia planu było także ustalenie lokalnych powiązań pomiędzy osiedlami (w przeważającej części funkcjonującymi jako zamknięte, wygrodzone) znajdującymi się po obu stronach Potoku Siedlickiego. Do sporządzenia planu przystąpiono także w celu utworzenia rezerwy terenu pod tzw. park Stolema, zlokalizowany wzdłuż Potoku Siedlickiego (wraz z wykreowaniem głównych połączeń pieszych i pieszo-rowerowych), i utworzenia użytku ekologicznego „Jasieńska Łąka”. Zapisy zawarte w planie pozwolą także na realizację domu sąsiedzkiego dla mieszkańców Jasienia, przedszkola oraz innych usług (np. oświaty, gastronomii, sportu) na terenie dotychczas przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. W centralnej części obszaru ustalono funkcję zieleni oraz urządzenia melioracyjne, a na obrzeżach – usługi z zielenią towarzyszącą bądź niską zabudowę mieszkaniowo-usługową z ustaloną zielenią do utrzymania i wprowadzenia w obrębie najbardziej zwartej grupy zadrzewień. W planie określono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Od strony istotnych przestrzeni publicznych ustalono elewacje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie atrakcyjnego wykończenia. Ustalono też wymóg spójnej kompozycji posadzki na podstawie całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, a dla priorytetowego ciągu pieszego – obowiązek wprowadzenia zadrzewień, ławek i oświetlenia. Zabudowę na zboczu ukształtowano w sposób tarasowy i wskazano lokalizację dominanty kompozycyjnej. Ponadto zaplanowano najdogodniejsze lokalizacje dla ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających przemieszczanie się. Wszystkie ciągi mają stanowić ważne przestrzenie publiczne, w związku z czym wskazano ich szerokość, przebieg lub przebieg zalecany z obowiązkiem realizacji.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi. Pierwszy raz był wyłożony w dniach 30 czerwca – 31 lipca 2017 roku. Połowa uwag, które wpłynęły od mieszkańców, została częściowo lub całkowicie uwzględniona.

Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii  

Projekt mpzp dotyczy obszaru, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe. Na terenie tym są też zlokalizowane budynki biurowe, salon samochodowy i stacja benzynowa. W centralnej części znajduje się niezainwestowana działka ze szpalerem drzew, a w części południowej – centrum handlowe Oliwa. Celem sporządzenia opracowania jest zmiana części parametrów urbanistycznych, co ma stanowić kontynuację ustaleń dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia, sąsiadującego z obszarem objętym planem. Wprowadzone zmiany mają również pozwolić na rozwój funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych, zapewniających miejsca pracy dla mieszkańców, umożliwić utworzenie większej liczby miejsc parkingowych i dostosowanie układu komunikacyjnego do istniejących uwarunkowań. Zapisy zawarte w projekcie pozwolą na maksymalne wykorzystanie położenia terenu, który jest doskonale obsłużony przez transport zbiorowy. Nowa zabudowa uzupełni strukturę i program funkcjonalny obszaru, zostaną przy tym wzmocnione funkcje ogólnomiejskie Centralnego Pasma Usługowego. W projekcie planu parametry i warunki zabudowy zostały dostosowane do charakteru zabudowy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie. Ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a także pierzeje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie wykończenia elewacji oraz liczby przeszkleń i witryn na parterach budynków. Zwiększono liczbę miejsc parkingowych oraz wydzielono ulicę dojazdową, która ma pełnić funkcję ulicy serwisowej dla przyległych terenów inwestycyjnych. Ustalono też szereg rozwiązań ułatwiających poruszanie się pieszych i rowerzystów (chodniki, trasa i parkingi rowerowe). Ponadto w projekcie wprowadzono ochronę istniejącego szpaleru drzew, który ma być zachowany i uzupełniony.

Wyspa Sobieszewska – rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską 

Projekt mpzp został opracowany dla terenu rolniczego poprzecinanego kanałami odwadniającymi. Celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie organizacji imprez plenerowych, w tym Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy 2018 oraz Europejskiego Jamboree Skautowego 2020, przy czym funkcja rolnicza ma zostać zachowana jako wiodąca na tym obszarze. Jedyna zabudowa, która może powstać na podstawie ustaleń planu, to zabudowa zagrodowa (siedliskowa). Budynki mieszkalne nietowarzyszące działalności rolniczej zostały wyłączone. W planie ustalono parametry urbanistyczne dla zabudowy zagrodowej, a także szpalery drzew wzdłuż planowanej ulicy tzw. Nowej Turystycznej. Zabudowę zagrodową dopuszczono jedynie w wyznaczonych obszarach. Ten zapis ma na celu ograniczenie rozpraszania zabudowy. Dla wskazanych obiektów o wartościach kulturowych ustalono ochronę bryły oraz materiału elewacyjnego. Ustalono też konieczność maksymalnego zachowania zadrzewień i krzewów, a także zalecenie ochrony i uprawy lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych. Wprowadzone zapisy mają na celu zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolniczego Żuław Gdańskich. Dostępność drogową do terenów objętych planem ma zapewniać ulica tzw. Nowa Turystyczna oraz ulice, które znajdują się poza granicami planu.

Strzyża – ul. Wita Stwosza 77         

Projekt mpzp dotyczy obszaru, który obecnie nie jest użytkowany. Znajdują się na nim pozostałości po Centrum Ogrodniczym „Okaz”. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z jego likwidacją, a także realizacją przystanku PKM Strzyża. Podstawowym celem była weryfikacja parametrów urbanistycznych oraz obowiązującego przeznaczenia terenu – przede wszystkim dopuszczenie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Intensywne i wielofunkcyjne  wykorzystanie terenów, które są dobrze obsłużone komunikacją publiczną, pozostaje w zgodzie z polityką rozwoju miasta do wewnątrz. Nowy plan ustala podział obszaru na cztery części. Strefa południowo-zachodnia – przy ul. Wita Stwosza – zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości 19 m). W części południowo-wschodniej przewidziano miejsce pod park osiedlowy, a w północno-wschodniej zaplanowano teren, na którym powstanie strefa rozgrzewkowa dla stadionu. Po stronie północno-zachodniej zarezerwowano pas terenu na ulicę dojazdową do planowanego osiedla mieszkaniowego.

Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 31 sierpnia 2017 roku. W przewidzianym terminie wpłynęło 47 uwag, z czego 12  zostało częściowo lub całkowicie uwzględnionych.

Matarnia rejon ulicy Elewów II 

Obszar objęty projektem planu miejscowego jest niezagospodarowany, częściowo porośnięty przez zieleń wysoką. Na terenie tym znajduje się niewielkie, sztuczne wzniesienie, użytkowane przez okolicznych mieszkańców jako górka saneczkowa. Na osiedlu brakuje terenów rekreacyjnych, w tym placu zabaw dla dzieci. Zapotrzebowanie na tego rodzaju zagospodarowanie zostało zgłoszone przez okolicznych mieszkańców, Radę Dzielnicy Matarnia oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych. Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia części terenu z funkcji mieszkaniowo-usługowej na publiczną zieleń urządzoną. Pozostały obszar został przeznaczony pod usługi: przedszkole i żłobek. Dopuszczono również funkcje towarzyszące – dom sąsiedzki, świetlicę czy bibliotekę – co jest zgodne ze wskazaniami analiz, jakie przeprowadzono dla osiedla Matarnia. W projekcie planu ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy usługowej, a jej parametry i warunki zostały dostosowane do istniejącej zabudowy położonej w sąsiedztwie. Ustalono też zapis o spójnej kompozycji posadzki na podstawie całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.