Od 29 listopada do 29 grudnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku do projektu planu Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej prognoza nie została opracowana, ponieważ realizacja projektu planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych.

 

Dyskusje publiczne
Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00. Terminy dyskusji:

 7 grudnia – Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej
12 grudnia – Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
14 grudnia – Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów TPK
19 grudnia – Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego
20 grudnia – Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej

Czego dotyczą plany?

Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej
Przez obszar objęty projektem planu przebiega chodnik oraz schody terenowe. Infrastruktura ta znajduje się w złym stanie technicznym, jest pozbawiona oświetlenia oraz podjazdów dla wózków. Ciąg pieszy jest zlokalizowany na terenie prywatnym, w związku z czym nie może zostać wyremontowany, rozbudowany ani eksploatowany przez służby miejskie. Projekt planu został sporządzony w celu umożliwienia realizacji połączenia pomiędzy osiedlami, dostępnego również dla osób poruszających się z wózkami dziecięcymi i wyposażonego w odpowiednie oświetlenie. W tym celu konieczne jest przejęcie terenu przez Miasto. Aby było to możliwe, niezbędna jest zmiana obowiązującego planu miejscowego. W sporządzonym projekcie wyznaczono teren o funkcji publicznej, dzięki czemu można określić granice działki niezbędnej pod realizację nowego ciągu stanowiącego najdogodniejsze połączenie dwóch osiedli oraz dojście do kościoła pw. Św. Ojca Pio. W zachodniej części ustalono ciąg pieszo-rowerowy stanowiący fragment ważnego połączenia pomiędzy zbiornikiem przy ulicy Jeleniogórskiej oraz zbiornikami przy skrzyżowaniu ulic Przemyskiej i Białostockiej. Na terenach prywatnych poza wydzielonym ciągiem zostało utrzymane dotychczasowe przeznaczenie mieszkaniowe, jednak ze względów kompozycyjnych wprowadzono pewne ograniczenia możliwości zabudowy. W zachodniej części obszaru, na terenie gminnym, w miejscu krzyżowania się ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zmieniono przeznaczenie terenu mieszkaniowego na miejską zieleń urządzoną ogólnodostępną. Zaplanowano tam lokalną przestrzeń publiczną z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, z oświetleniem i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. W planie ustalono korytarz widokowy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, zakazując wprowadzania wysokich elementów przesłaniających widok na kościół (w tym wysokich drzew). Po obu stronach ciągu wprowadzono nakaz kształtowania bogatej zieleni wielopiętrowej stanowiącej bufor od zabudowy mieszkaniowej. W celu zachowania szerokiego otwarcia widokowego północny fragment terenu mieszkaniowego wyłączono spod zabudowy. Ponadto w projekcie planu wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania terenu, a zachodni fragment jaru przeznaczono pod zieleń urządzoną i zieleń do utrzymania lub wprowadzenia.

Oliwa Górna w rejonie AWFiS 
Granice planu w głównej mierze obejmują obszar należący do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego i poprawienie dostępności drogowej do terenów inwestycyjnych w rejonie AWFiS. Zamierzenie to zostanie osiągnięte dzięki wytyczeniu dwóch ulic publicznych łączących aleję Grunwaldzką i ulicę Czyżewskiego. Uzupełnienie układu komunikacyjnego poprawi dostępność pieszą do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz do przystanku SKM Żabianka. W opracowaniu zachowano przebieg istniejącego ciągu pieszego oraz wyznaczono nowe ciągi umożliwiające mieszkańcom korzystanie z atrakcyjnego terenu parkowego położonego w granicach uczelni. W projekcie planu na części terenu dopuszczono zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową o większej niż obecnie intensywności i wysokości. Zmiany umożliwią sprzedaż przez AWFiS części jej terenów, co zapewni lepsze warunki funkcjonowania uczelni. Przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zarazem pozwoli na uzupełnienie struktur miejskich, maksymalne wykorzystanie walorów ekonomicznych terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie alei Grunwaldzkiej i ich ożywienie, co pozostaje w zgodzie z polityką przestrzenną Gdańska (tzw. rozwojem miasta do wewnątrz). Ponadto w planie przewidziano objęcie ochroną wyróżniającego się drzewostanu i terenów zadrzewionych, co przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych na tym obszarze.

Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 29 września 2017 r. Do Prezydenta Miasta Gdańska wpłynęło 16 pism z uwagami dotyczącymi projektu planu. W zmienionym projekcie uwzględniono uwagi dotyczące wydzielenia ciągu pieszego w północnej części obszaru oraz ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w północno-zachodnim narożniku terenu 009-M/U32. 

Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Obszar objęty projektem planu obecnie pozostaje niezagospodarowany (z wyjątkiem zbiornika retencyjnego Jasień). W projekcie planu ustalono dominujące przeznaczenie miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej oraz zieleni krajobrazowo-ekologicznej, a na części terenów sąsiadujących z trasą PKM dopuszczono usługi kultury, sportu, rekreacji, gastronomii i turystyki. Zapisy zawarte w planie umożliwią realizację atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), co pozwoli na ograniczenie penetracji terenów chronionych. Ponadto w projekcie planu zweryfikowano zasady zabudowy i zagospodarowania wraz z ochroną walorów przyrodniczych dawnego poligonu wojskowego oraz ustalono lokalne powiązania pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi oraz przystankami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) a lasami TPK. W porównaniu z planem obowiązującym przybliżono ewentualne nowe budynki do linii PKM. Zarówno od strony lasów TPK, jak i od strony trasy kolejowej zostały ustalone elewacje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie atrakcyjniejszego wykończenia. Zabudowę ograniczono do wysokości 9 m i maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych. Nowe zagospodarowanie pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału przewozowego linii PKM. W projekcie zostały wskazane obowiązkowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe o ustalonej bądź zalecanej lokalizacji. Jednocześnie wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania. W planie ustalono wysoki (70-90%) procent powierzchni biologicznie czynnej oraz określono wymóg zastosowania nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego 
Projekt planu obejmuje teren niezainwestowany, porośnięty zielenią niską. Celem sporządzenia opracowania jest weryfikacja zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia możliwości zlokalizowania budynku o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem usługowym. Projekt podtrzymuje możliwość realizacji ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej. Wprowadza zapisy dotyczące zagospodarowania i formy zabudowy, kształtu i pokrycia dachów spójne z ustaleniami planu obowiązującego dla terenów sąsiednich. Dzięki temu nowa zabudowa, która będzie mogła powstać dzięki zapisom planu, będzie stanowić kontynuację zabudowy istniejącej w sąsiedztwie i tym samym zostanie zachowany harmonijny krajobraz Matemblewa.
Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. Wniesiono wówczas 8 uwag, uwagi te nie zostały uwzględnione. Plan został uchwalony przez Radę Miasta Gdańska 31 sierpnia 2017 r. (uchwała nr XLII/1164/17). Następnie Wojewoda Pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały w całości. Procedurę planistyczną powtórzono w niezbędnym zakresie.

Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej
Projekt planu obejmuje teren, który obecnie jest częściowo zagospodarowany. Na niektórych działkach prywatnych znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i bliźniacza. Od strony ul. Wielkopolskiej jest zlokalizowany obiekt wielorodzinny z punktem usługowym na parterze, a od strony ul. Niepołomickiej – przedszkole. Projekt częściowo dotyczy terenu objętego ochroną konserwatorską dawnej zabudowy wsi Łostowice. Celem sporządzenia planu jest korekta parametrów zabudowy, zasad i warunków zagospodarowania dla terenu objętego ochroną konserwatorską, związana z pozytywną opinią Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie możliwości niewielkiego zwiększenia intensywności zabudowy. W planie ustalono przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe. Określono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz parametry i warunki, które pozwolą na realizację jedno- i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wprowadzono wymóg stosowania dachów stromych, dzięki czemu nowa zabudowa będzie nawiązywać do obiektów istniejących w sąsiedztwie. Ze względu na istniejące rozproszenie i formę okolicznych zabudowań ograniczono maksymalną powierzchnię zabudowy jednego obiektu w zabudowie wielorodzinnej oraz ustalono minimalne odległości między budynkami wielorodzinnymi.

Zgłaszanie uwag – do 12 stycznia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 12 stycznia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.