Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało broszurę na temat obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W opracowaniu zostały przedstawione najważniejsze wytyczne dotyczące rozwoju Gdańska w ciągu najbliższych 30 lat.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zostało uchwalone przez Radę Miasta Gdańska 23 kwietnia 2018 r. Prace nad tym najważniejszym miejskim dokumentem strategicznym, nadrzędnym wobec planów miejscowych, trwały ponad trzy lata. Od ustaleń zawartych w studium zależy gdzie w kolejnych latach będą mogły powstać nowe osiedla mieszkaniowe, punkty usługowe, przedszkola, parki, drogi czy linie tramwajowe. Główną ideą zawartą w dokumencie jest rozwój zrównoważony zarówno w aspektach przestrzennym i społecznym, jak i środowiskowym oraz ekonomicznym.

Studium w pigułce

Studium liczy blisko pięćset stron. Biuro Rozwoju Gdańska opracowało broszurę informacyjną, która w ogromnym skrócie przybliża najważniejsze zagadnienia zawarte w dokumencie i zarysowuje główne kierunki rozwoju miasta. Pozycja została przygotowana z myślą o mieszkańcach i wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby zapoznać się z najważniejszymi informacjami zawartymi w studium bez konieczności czytania całego dokumentu. W broszurze zostało wyjaśnione na czym polega znaczenie studium dla rozwoju miasta. Przedstawiono w niej elementy kształtujące tożsamość Gdańska, omówiono funkcje rozwojowe, zaprezentowano nowe podejście do kształtowania przestrzeni publicznych, omówiono miejską zieleń i elementy dziedzictwa kulturowego objęte ochroną, przedstawiono priorytety obowiązujące w polityce transportowej. W broszurze zaprezentowano również główne kierunki rozwoju miasta – każda z sześciu dzielnic urbanistycznych została omówiona osobno. Tekstom towarzyszą mapy, które w obrazowy sposób prezentują najważniejsze informacje.

Broszura informacyjna jest dostępna na stronie: http://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.   

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska można pobrać tutaj: http://bip.brg.gda.pl/attachments/article/685/studium.pdf.