27 czerwca Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” w części dotyczącej dwóch terenów na Stogach.

Zmiana studium została przeprowadzona na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska z 23 kwietnia 2018 r. dotyczącej dwóch terenów na Stogach: plaży i wydm (ok. 10 ha) zlokalizowanych na wschód od ul. prof. Witolda Andruszkiewicza oraz lasu komunalnego (ok. 39,4 ha) leżącego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym. Obydwa tereny znajdują się w granicach administracyjnych Portu Morskiego Gdańsk. W obowiązującym studium ustalono dla nich funkcje dominujące: przemysłowo-składowo-usługową i portową. Zmiana zapisów stanowi realizację postulatów mieszkańców, sprzeciwiających się powyższemu przeznaczeniu tych terenów, zwłaszcza plaży.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska z 27 czerwca 2019 r., teren wschodni został przeznaczony na plażę i zieleń krajobrazowo-ekologiczną, obszar zachodni – na las (z możliwością realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym kolejowej). Ponadto plaża została objęta granicami osnowy przyrodniczej, elementu Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Zmiana studium jest zgodna z oczekiwaniami lokalnej społeczności, jest też korzystna dla środowiska naturalnego. Ponadto pozwala zachować Baterię Wydmową – element fortyfikacji pochodzący z początku XX wieku. Jednocześnie ogranicza możliwości rozbudowy portu morskiego i baz logistycznych łącznie o tereny o powierzchni ok. 50 ha.

 

 
 

ARCHIWUM PRAC NAD STUDIUM

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części (archiwum dokumentów)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2018 roku (dokument archiwalny - nieobowiązujący)

Prace nad studium lata 2017-2018 (archiwum dokumentów)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2007 roku (dokument archiwalny - nieobowiązujący)