11 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w części dotyczącej fragmentu plaży i lasu na Stogach. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby.  

Tematem dyskusji był projekt zmiany studium w części dotyczącej dwóch terenów na Stogach: plaży i wydm (ok. 10 ha) zlokalizowanych na wschód od ul. prof. Witolda Andruszkiewicza oraz lasu (ok. 39,4 ha) leżącego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym. W obowiązującym studium tereny te zostały przeznaczone na funkcje przemysłowo-składowo-usługowe i portowe. Projekt zmiany zakłada, że teren wschodni zostanie przeznaczony na plażę i zieleń krajobrazowo-ekologiczną, obszar zachodni – na las (z możliwością realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym kolejowej). Ponadto plaża zostanie objęta granicami Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Podczas dyskusji publicznej pojawił się postulat, aby również teren leśny został objęty granicami OSTAB. Pozostałe pytania dotyczyły sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich, ustaleń obowiązującego planu miejscowego, kwestii właścicielskich czy planów rozwojowych Portu Gdańsk, wykraczały więc poza temat dyskusji publicznej.    

Wyłożenie projektu zmiany  – do 30 kwietnia

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w części oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 kwietnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje są dostępne również na stronach: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/studium/811-projekt-zmiany-studium oraz na http://bip.brg.gda.pl/.   

Zgłaszanie uwag – do 21 maja

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 21 maja 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Prezentacja z dyskusji publicznej jest dostępna tutaj.