23 kwietnia 2018 r., podczas LI sesji Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. To istotny dla całego miasta dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju w perspektywie najbliższych 30 lat. Od zapisów zawartych w studium zależy, czy w mieście znajdzie się miejsce na nowe parki, osiedla mieszkaniowe, czy zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe, czy będzie możliwy rozwój uczelni i wzrost liczby miejsc pracy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej. To bardzo obszerne opracowanie, które dotyczy całego miasta. Poprzednie studium zostało uchwalone w 2007 roku. Celem sporządzenia nowego była weryfikacja przyjętych kierunków rozwoju oraz wyznaczenie nowych, dostosowanych do zmian prawnych, społecznych czy ekonomicznych, które zaszły w ciągu ostatnich lat. Uchwalenie nowego studium pozwoli na realizację oczekiwanych inwestycji, powstanie nowych miejsc pracy, dalszą poprawę jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności zamieszkiwania w Gdańsku. 

Studium nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, jest natomiast dokumentem nadrzędnym wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapisy zawarte w nowych planach miejscowych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w studium. Studium wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, a nie konkretny sposób użytkowania terenu czy przebieg sieci. Ustalenia studium koncentrują się na najważniejszych kwestiach, kluczowych dla rozwoju miasta. W studium Gdańsk został podzielony na obszary o określonym przeznaczeniu dominującym. Ustalenie takiego przeznaczenia nie oznacza jednak, że na danym terenie może rozwijać się wyłącznie określona funkcja. Mogą także rozwijać się inne, ale muszą uwzględniać standardy określone przez przeznaczenie dominujące. 

Prace nad studium trwały trzy lata. W proces jego powstawania od początku byli włączani mieszkańcy. Brali udział w warsztatach, dniach otwartych, seminariach. Podczas różnego rodzaju spotkań projektanci przedstawiali koncepcje rozwoju Gdańska, a mieszkańcy i pozostali interesariusze – swoje oczekiwania. Jeszcze zanim nastąpiło formalne przystąpienie do sporządzenia dokumentu, została powołana Rada Studium – interdyscyplinarny zespół ekspertów oraz przedstawicieli kluczowych partnerów społecznych. Zadaniem Rady było wsparcie zespołu autorskiego studium w zakresie merytorycznym oraz podczas dialogu społecznego. – Razem z mieszkańcami i Radą Studium staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne interesy z dobrem wspólnym. To niełatwe zadanie, ponieważ użytkownicy przestrzeni publicznej mają różne oczekiwania, często sprzeczne i rozmijające się z interesem ogólnomiejskim – mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Liczba różnego rodzaju spotkań informacyjnych i konsultacyjnych sięgnęła stu. Wzięło w nich udział prawie trzy tysiące osób. Wpłynęło blisko tysiąc wniosków, z czego ponad 60% uwzględniono. Projekt studium został udostępniony do publicznego wglądu od 23 października do 21 listopada 2017 r. 

Nadzwyczajna LII sesja RMG

23 kwietnia 2018 r., na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska oraz Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której została poddana głosowaniu uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany części studium dotyczącej dwóch terenów na Stogach: ok. 10 ha wydm i plaży (tereny Skarbu Państwa) oraz ok. 40 ha lasu (tereny gminne). Zmiana ma dotyczyć przeznaczenia tych terenów z funkcji przemysłowo-portowo-składowej na utrzymanie funkcji plaży, wydm i lasu. Przypomnijmy, że przeznaczenie na funkcje przemysłowo-portowo-składowe nastąpiło na wniosek złożony przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, który dotyczył znacznie większego obszaru (ok. 460 ha). Miasto przychyliło się do tego postulatu jedynie w nieznacznej części. Zmiana spotkała się z protestem mieszkańców, który uwidocznił się już po zakończeniu prac nad studium. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w dokumencie na tym etapie wiązałoby się z koniecznością powtórzenia przewidywanych prawem procedur i tym samym odsunięciem o wiele miesięcy głosowania RMG nad jego przyjęciem. Studium jest ważnym dokumentem dla całego miasta i jego mieszkańców (uwzględniono około 600 wniosków). Zdecydowano się na jego uchwalenie w obecnej formie, aby nie blokować rozwoju Gdańska zgodnie z przyjętymi kierunkami. Natomiast zmiana przeznaczenia dwóch terenów na Stogach będzie procedowana osobno. Zgodnie z ustawą będzie m.in. poddana uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, a jej projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu.

Prace nad studium (archiwum dokumentów)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2007 roku (dokument archiwalny - nieobowiązujący)