Podczas LV sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. sześć uchwał w sprawie planów miejscowych. Jedna dotyczyła uchwalenia nowego planu, pięć – przystąpienia do ich sporządzenia.

Sześć uchwał przedstawionych przez Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edytę Damszel-Turek spotkało się z akceptacją radnych. Nowy plan obejmie tereny zlokalizowane w Śródmieściu. Rada Miasta Gdańska przystąpiła też do sporządzenia pięciu planów miejscowych dotyczących terenów w Brzeźnie, Kokoszkach, Chełmie i Stogach. 

Radni uchwalili plan Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary obejmuje teren w większości niezagospodarowany. Celem sporządzenia planu było dostosowanie liczby miejsc parkingowych do aktualnych wymogów. Określono nowe, zmniejszone wymagania parkingowe, odpowiadające możliwościom obszaru. Celem sporządzenia planu było również uzupełnienie historycznej struktury zgodnie z drugim etapem odbudowy Głównego Miasta. Plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Jej układ został określony poprzez ustalenie obowiązujących linii zabudowy. Od strony wszystkich przestrzeni publicznych wprowadzono wymóg lokalizacji usług w parterach na całej długości pierzei. Od strony ulic Szerokiej i Szklary ustalono pierzeje eksponowane z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów elewacyjnych. Wyznaczono też ciąg pieszy łączący ulicę Szeroką ze Świętojańską. Ponadto plan zaleca zachowanie drzew zlokalizowanych w zachodniej części obszaru, a dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala wymóg realizacji zieleni przydomowej. 

Podczas czerwcowej sesji Rada Miasta Gdańska podjęła również pięć uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych. Dwie z nich dotyczą terenów, które są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie. Projekty planów Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej oraz Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego obejmują tereny, które w większości są niezagospodarowane. W północno-zachodniej części pierwszego znajduje się punkt prowadzący skup surowców wtórnych. W południowo-wschodnim krańcu drugiego mieści się obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (wieża ciśnień). Celem sporządzenia projektów jest wprowadzenie zapisów, które pozwolą na zwiększenie możliwości inwestycyjnych terenów gminnych. Zamiary te są zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz, realizowaną poprzez intensyfikację zabudowy w dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Wprowadzenie nowych ustaleń pozwoli również na włączenie do obszarów inwestycyjnych terenów, które dotychczas w planach miejscowych były zarezerwowane na drogi. Celem sporządzenia planów jest także weryfikacja ustaleń dla strefy produkcyjno-usługowej. 

Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej obejmuje teren, który w większości pozostaje niezagospodarowany. W jego północno-zachodniej części znajduje się budynek mieszkalno-usługowy. Plany obowiązujące przewidują dla tego obszaru funkcję usługową. Wprowadzenie nowych zapisów ma umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Rezygnacja z budowy linii szybkiego tramwaju w ulicach Nowej Gostyńskiej i Nowej Inżynierskiej pozwoli na zapewnienie odpowiedniego standardu akustycznego w nowych inwestycjach mieszkaniowych, a te z kolei uzupełnią strukturę osiedla Kiełpino Górne. Zmiany te pociągają za sobą także rezygnację z planowanego ciągu pieszego prowadzącego do przystanków tramwajowych.  

Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej dotyczy obszaru, na którym znajdują się budynki wielorodzinne, domy w zabudowie szeregowej, a także obiekty usługowe. Niezagospodarowane pozostają tereny zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Wilanowskiej i Rogalińskiej oraz częściowo w rejonie ulicy Madalińskiego. Celem sporządzenia planu jest m.in. umożliwienie realizacji budynku kształtującego pierzeję od strony ulicy Madalińskiego w ramach powstającego zespołu budynków wielorodzinnych. Wprowadzenie nowych zapisów ma również pozwolić na weryfikację ustaleń dotyczących przebiegu OSTAB – ciągu zieleni łączącego Jar Wilanowski z planowanym Jarem Sikorskiego. Zakłada się także dopuszczenie tymczasowego zagospodarowania w postaci zieleni urządzonej na terenie przeznaczonym pod niezrealizowany odcinek ul. Anny Jagiellonki (obecnie częściowo użytkowany jako parking). Nowy plan ponadto ma umożliwić skorygowanie linii rozgraniczających tereny zgodnie z aktualnymi podziałami ewidencyjnymi oraz istniejącym zagospodarowaniem.  

Obszar proponowany do objęcia projektem planu rejon kąpieliska morskiego Stogi II w większości zajmują wydmy i plaża. Na terenie tym znajdują się też tereny usługowe, z których prowadzą ciągi piesze prowadzące na plażę. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju kąpieliska morskiego na Stogach w kierunku wschodnim. Zakłada się stworzenie warunków pozwalających na urządzenie i zagospodarowanie wejścia nr 25 na plażę, budowy np. toalet, natrysków oraz innej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Realizacja wyżej wymienionych założeń z jednej strony powinna skutkować podniesieniem atrakcyjności plaży na Stogach, a z drugiej – wpisać się w ochronę wydm i lasów nadmorskich.