Projekt planu

Rejon kąpieliska morskiego Stogi II

Nr planu
1430
Autor
Piotr Rugień
Jednostka urbanistyczna
Stogi Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr LV/1565/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. przystąpiono do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku.

Zmiana granic obejmuje swoim zasięgiem teren leśny bezpośrednio przylegający od strony zachodniej do terenu zespołu usługowo-turystycznego w rejonie wejścia na plażę nr 26 oraz teren usług z zielenią towarzyszącą na wschód od parkingu przy ulicy Nowotnej i na południe od ulicy Wydmy. Powierzchnia planu po rozszerzeniu granic to 23,04 ha.

Głównym celem poszerzenia granic planu jest realizacja celu publicznego w postaci umożliwienia przekształcenia terenu leśnego zlokalizowanego w rejonie na wschód od wejścia na plażę nr 26 w teren zieleni publicznej o charakterze parku leśnego, wyposażonego w urządzenia rekreacyjne, małą architekturę itp. Pozwoli to na podniesienie atrakcyjności i standardu korzystania z plaży na Stogach, która stanowi miejsce rekreacyjne chętnie odwiedzane przez mieszkańców  Gdańska i turystów. Ponadto umożliwienie realizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i urządzenie rejonu dojścia na plażę powinno wpisać się w ochronę wydm i lasów nadmorskich przed nadmierną antropopresją wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nadmorskich.

Celem zmiany granic planu jest również ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy w kontekście planowanej budowy zespołu zabudowy hotelowej i budynków obsługi ruchu turystycznego na południe od ulicy Wydmy oraz planowanego zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego w rejonie wejścia na plażę nr 25, na północ od ulicy Wydmy.

W granicach planu występują tereny leśne. W ramach prac nad opracowaniem planu przewiduje się przeprowadzenie analizy ewentualnych potrzeb i możliwości przeznaczenia ich na cele nieleśne z intencją realizacji parku leśnego.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LV/1565/18 z dnia 2018-06-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LV/1565/18 z dnia 2018-06-28 roku Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-07-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-07-03 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-09-25 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-10-09 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-10-15 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-12-06 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-12-06
Przystąpienie (Zrealizowany) Zmienione granice przystąpienia XXII/554/20 z dnia 2020-04-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP XXII/554/20 z dnia 2020-04-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2020-05-13 Szczegóły
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj