Projekt planu

Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej

Nr planu
0317
Autor
Milena Radziszewska
Jednostka urbanistyczna
Brzeźno
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 3,1 ha, położony jest w dzielnicy Brzeźno pomiędzy al. Macieja Płażyńskiego, ul. Uczniowską i ul. Gdańską.

Teren w granicach opracowania w przeważającej części jest niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą. W północno-zachodniej części znajduje się skup makulatury i złomu. Grunt w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska (w tym ponad połowę obszaru stanowi użytkowanie wieczyste), pozostała część to tereny Skarbu Państwa.

Teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu w mieście Gdańsku z 2003 r., który dla większości obszaru ustala przeznaczenie produkcyjno-usługowe oraz dla niewielkich fragmentów – przeznaczenie drogowe.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, zwiększającego możliwości inwestycyjne terenów gminnych.

Główną przesłanką dla podjęcia prac planistycznych jest realizacja polityki w zakresie rozwoju miasta do „wewnątrz”, poprzez dogęszczanie i intensyfikację zabudowy w dobrze skomunikowanych obszarach. Wprowadzenie nowych ustaleń pozwoli na włączenie do obszarów potencjalnego zainwestowania uwolnionych odcinków pasa drogowego (zarezerwowanych w planach miejscowych) w związku z realizacją inwestycji w ramach ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej). Celem sporządzenia planu jest również weryfikacja ustaleń dla strefy produkcyjno-usługowej.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LV/1561/18 z dnia 2018-06-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LV/1561/18 z dnia 2018-06-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-07-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-06-06 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj