Od 31 lipca do 30 sierpnia 2019 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Na poniżej zamieszczonej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.   

 

Dyskusje publiczne    

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).  

Terminy dyskusji:    

20 sierpnia - Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza 

22 sierpnia - Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej  

27 sierpnia - Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin`a 

Część obszaru objętego projektem planu Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza zajmuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. Po stronie północno-wschodniej mieści się ośrodek usługowy (w tym Pasaż Chełmski), a w północno-zachodniej – Centrum Obsługi Samochodów oraz stacja paliw. Pawilony usługowe i parkingi są zlokalizowane wzdłuż północnego odcinka ul. Cieszyńskiego. W granicach planu mieści się również park Jar Wilanowski ze zbiornikiem Madalińskiego. Grunty inwestycyjne znajdują się w południowo-wschodniej części, a także w sąsiedztwie parku przy ulicy Madalińskiego oraz pomiędzy ulicami Witosa, Wilanowską i al. Vaclava Havla. Do sporządzenia planu przystąpiono m.in. w celu dopuszczenia nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację i rozszerzenia zakresu usług o handel niezwiązany z Centrum Obsługi Samochodów. W projekcie planu tereny inwestycyjne, położone m.in. w części południowo-wschodniej, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym wielorodzinną. W zachodniej części obszaru dopuszczono możliwość nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację. Umożliwi to realizację wind zewnętrznych, sfinansowanych ze sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań. Północne i północno-zachodnie tereny przeznaczono na usługi. W środkowej części obszaru podtrzymano wymóg lokalizacji ośrodka usługowego z przestrzenią publiczną (w formie np. placu) oraz przedszkola. Plan wprowadza ochronę większości osiedlowych zieleńców i skwerów. Zielenią do utrzymania lub wprowadzenia objęto również drzewa oraz zieleń na skarpach graniczących z Jarem Wilanowskim. W celu zachowania ciągłości Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) pomiędzy Jarem Wilanowskim a Jarem Sikorskiego wyznaczono teren miejskiej zieleni urządzonej oraz ciąg łączący OSTAB w postaci szpaleru drzew. Na działce inwestycyjnej znajdującej się w granicach OSTAB-u ustalono wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto dla nowej zabudowy wielorodzinnej powyżej czterech mieszkań zastosowano wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. Ze względu na ochronę przeciwpowodziową wprowadzono obowiązek redukcji odpływów jednostkowych z terenów przewidzianych pod zabudowę. Zalecono także zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych z wykorzystaniem różnych rozwiązań ułatwiających infiltrację, retencjonowanie czy rozsączanie. Wyznaczono ciąg pieszy o charakterze krajobrazowym, biegnący m.in. wzdłuż północnej skarpy Jaru Wilanowskiego. Pozostałe ciągi piesze mają zapewnić dostępność do parku z okolicznych osiedli. Jako minimalne wyposażenie ulic w większości wskazano chodniki, a na części także trasę rowerową. 

Projekt planu Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej dotyczy terenu, który obecnie jest niezagospodarowany. Celem sporządzenia planu było wykształcenie ośrodka usługowego z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi oraz umożliwienie budowy kościoła z plebanią, domem rekolekcyjnym i parafialną salą spotkań. Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w czerwcu 2018 r. Do projektu wpłynęło kilkanaście uwag, najwięcej dotyczyło lokalizacji kościoła. Następnie (we wrześniu 2018 r.) zorganizowano warsztaty, podczas których projektanci wspólnie z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami pracowali nad zmianą usytuowania kościoła i placu. Wynik warsztatów został uwzględniony w projekcie planu, który jest obecnie wyłożony do publicznego wglądu. W części północno-zachodniej plan ustala lokalizację ośrodka usługowego z placem publicznym, którego południową pierzeję będzie stanowić kościół. Partery budynków zlokalizowanych wzdłuż kluczowych przestrzeni publicznych mają zostać przeznaczone na usługi. W celu utworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych wprowadzono szereg ustaleń dotyczących kształtowania pierzei, wykończenia elewacji i posadzki placu. Aby pierzeje nadmiernie nie zacieniały przestrzeni publicznych, obniżono maksymalną wysokość zabudowy bezpośrednio sąsiadującej z ciągiem pieszym oraz placem. Część działki gminnej położonej po południowej stronie ulicy lokalnej przeznaczono pod funkcje sakralne (np. dom rekolekcyjny). Ustalono przy tym wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli na utworzenie na południowym wzniesieniu np. kalwarii. Wyniesioną południowo-zachodnią część terenu przeznaczono pod zabudowę usługową (sport, rekreacja, kultura, gastronomia) z zielenią towarzyszącą, która została włączona do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Wprowadzono też szereg zapisów mających na celu kształtowanie zabudowy w sposób podkreślający rzeźbę terenu. W zachodniej części obszaru wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy i zieleń do utrzymania i wprowadzenia. Ponadto na wzgórzu wyznaczono punkt widokowy. Wzdłuż dróg publicznych ustalono wymóg wprowadzenia szpalerów drzew. Na terenach, gdzie dopuszczono zabudowę mieszkaniową, wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej. W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego ustalono m.in. ograniczenie spływu wód opadowych, wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej oraz zapisy zachęcające do stosowania tzw. małej retencji. 

Teren znajdujący się w graniach projektu planu Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin`a jest niezagospodarowany. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku ze zmianą lokalizacji planowanego ośrodka usługowego (zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” ) m.in. w celu umożliwienia budowy całorocznego lodowiska i basenu, intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej i wykreowania przestrzeni publicznych w sąsiedztwie centrum dzielnicowego. W projekcie planu północna część obszaru została wskazana jako lokalizacja fragmentu dzielnicowego ośrodka usługowego z dominującą funkcją mieszkaniowo-usługową. Wydzielono szerokie linie rozgraniczające dla pasa drogowego prowadzącego do ośrodka usługowego, co pozwoli na realizację ulicy w standardzie miejskim (m.in. z obustronnymi chodnikami i szpalerami drzew). Po jednej stronie drogi ustalono zabudowę mieszkaniową z usługami w parterach budynków. Zastosowano stopniowanie intensywności zabudowy, poczynając od najintensywniejszych parametrów w pobliżu centrum. Ustalono zasady dotyczące estetyki zespołów zabudowy wielorodzinnej oraz wprowadzono wymogi dotyczące wykończenia i wyposażenia przestrzeni publicznych. Wschodnią część obszaru objętego planem przeznaczono na tereny zieleni urządzonej, sportu, rekreacji, odprowadzenia wód opadowych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. Ustalenia te umożliwią realizację parku z urządzeniami małej retencji oraz m.in. boiska z trybunami. Park rekreacyjno-retencyjny powinien zostać zagospodarowany z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań małej retencji (np. ogrodów deszczowych, muld i niecek infiltracyjnych, małych zbiorników wodnych) i wykorzystaniem różnicy terenów, spadków i zagłębień. Obszar zieleni został włączony do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. W planie ustalono szpalery drzew wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Ponadto określono wymagany procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wymóg realizacji zieleni przydomowej. Wprowadzono współczynniki spływu określające maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Zaplanowano ciągi piesze i pieszo-rowerowe, stanowiące dogodne powiązania pomiędzy centrum dzielnicowym a terenami zabudowy mieszkaniowej, a także połączenie pieszo-rowerowe prowadzące do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa. 

Zgłaszanie uwag – do 13 września  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 września 2019 r.   

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..    

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl