Projekt planu

Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a

Nr planu
1850
Autor
Katarzyna Olejniczak
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu

Teren znajdujący się w graniach projektu planu Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin`a jest niezagospodarowany. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku ze zmianą lokalizacji planowanego ośrodka usługowego (zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” ) m.in. w celu umożliwienia budowy całorocznego lodowiska i basenu, intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej i wykreowania przestrzeni publicznych w sąsiedztwie centrum dzielnicowego. W projekcie planu północna część obszaru została wskazana jako lokalizacja fragmentu dzielnicowego ośrodka usługowego z dominującą funkcją mieszkaniowo-usługową. Wydzielono szerokie linie rozgraniczające dla pasa drogowego prowadzącego do ośrodka usługowego, co pozwoli na realizację ulicy w standardzie miejskim (m.in. z obustronnymi chodnikami i szpalerami drzew). Po jednej stronie drogi ustalono zabudowę mieszkaniową z usługami w parterach budynków. Zastosowano stopniowanie intensywności zabudowy, poczynając od najintensywniejszych parametrów w pobliżu centrum. Ustalono zasady dotyczące estetyki zespołów zabudowy wielorodzinnej oraz wprowadzono wymogi dotyczące wykończenia i wyposażenia przestrzeni publicznych. Wschodnią część obszaru objętego planem przeznaczono na tereny zieleni urządzonej, sportu, rekreacji, odprowadzenia wód opadowych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. Ustalenia te umożliwią realizację parku z urządzeniami małej retencji oraz m.in. boiska z trybunami. Park rekreacyjno-retencyjny powinien zostać zagospodarowany z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań małej retencji (np. ogrodów deszczowych, muld i niecek infiltracyjnych, małych zbiorników wodnych) i wykorzystaniem różnicy terenów, spadków i zagłębień. Obszar zieleni został włączony do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. W planie ustalono szpalery drzew wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Ponadto określono wymagany procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wymóg realizacji zieleni przydomowej. Wprowadzono współczynniki spływu określające maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Zaplanowano ciągi piesze i pieszo-rowerowe, stanowiące dogodne powiązania pomiędzy centrum dzielnicowym a terenami zabudowy mieszkaniowej, a także połączenie pieszo-rowerowe prowadzące do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa. 

Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia L/1482/18 z dnia 2018-03-29 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu L/1482/18 z dnia 2018-03-29 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-04-10 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-06-06 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-07-23 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-08-28 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-09-04 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-10-04 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-10-04 Czytaj [pdf]
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj