Projekt planu

Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej

Nr planu
1922
Autor
Magdalena Olejnik
Jednostka urbanistyczna
Maćkowy
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2019-09-13
Data dyskusji publicznej
2018-08-22 17:00
Rysunek granic planu

Projekt planu Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej dotyczy terenu, który obecnie jest niezagospodarowany. Celem sporządzenia planu było wykształcenie ośrodka usługowego z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi oraz umożliwienie budowy kościoła z plebanią, domem rekolekcyjnym i parafialną salą spotkań. Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w czerwcu 2018 r. Do projektu wpłynęło kilkanaście uwag, najwięcej dotyczyło lokalizacji kościoła. Następnie (we wrześniu 2018 r.) zorganizowano warsztaty, podczas których projektanci wspólnie z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami pracowali nad zmianą usytuowania kościoła i placu. Wynik warsztatów został uwzględniony w projekcie planu, który jest obecnie wyłożony do publicznego wglądu. W części północno-zachodniej plan ustala lokalizację ośrodka usługowego z placem publicznym, którego południową pierzeję będzie stanowić kościół. Partery budynków zlokalizowanych wzdłuż kluczowych przestrzeni publicznych mają zostać przeznaczone na usługi. W celu utworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych wprowadzono szereg ustaleń dotyczących kształtowania pierzei, wykończenia elewacji i posadzki placu. Aby pierzeje nadmiernie nie zacieniały przestrzeni publicznych, obniżono maksymalną wysokość zabudowy bezpośrednio sąsiadującej z ciągiem pieszym oraz placem. Część działki gminnej położonej po południowej stronie ulicy lokalnej przeznaczono pod funkcje sakralne (np. dom rekolekcyjny). Ustalono przy tym wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli na utworzenie na południowym wzniesieniu np. kalwarii. Wyniesioną południowo-zachodnią część terenu przeznaczono pod zabudowę usługową (sport, rekreacja, kultura, gastronomia) z zielenią towarzyszącą, która została włączona do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Wprowadzono też szereg zapisów mających na celu kształtowanie zabudowy w sposób podkreślający rzeźbę terenu. W zachodniej części obszaru wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy i zieleń do utrzymania i wprowadzenia. Ponadto na wzgórzu wyznaczono punkt widokowy. Wzdłuż dróg publicznych ustalono wymóg wprowadzenia szpalerów drzew. Na terenach, gdzie dopuszczono zabudowę mieszkaniową, wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej. W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego ustalono m.in. ograniczenie spływu wód opadowych, wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej oraz zapisy zachęcające do stosowania tzw. małej retencji. 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXIX/1087/17 z dnia 2017-05-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXIX/1087/17 z dnia 2017-05-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-06-06 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-05-25 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-06-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-06-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-06-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-06-14 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-06-21 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-07-30 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-07-30
Prezentacja ze spotkania powarsztatowego 2019-02-06 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-07-23 Szczegóły
Drugie wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-07-31 Czytaj [pdf]
Uchwalony
Wejście w życie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj