Od 26 czerwca do 24 lipca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w Oliwie Górnej, na Łostowicach oraz w Kokoszkach Przemysłowych.

Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej umożliwia realizację celu publicznego, jakim jest utworzenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, będącego zabezpieczeniem w przypadku deszczy nawalnych, co jest elementem polityki przeciwpowodziowej miasta. Pozwala on również na utworzenie użytku ekologicznego w rejonie Potoku Oliwskiego oraz na zagospodarowanie części terenów na potrzeby Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Projekt planu Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego pozwala na realizację celu publicznego poprzez utworzenie nowych terenów zieleni urządzonej oraz zabezpieczenie istniejących terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku, obejmujących park rekreacyjny na osiedlu Pięciu Wzgórz, zbiorniki retencyjne Wieżycka i Wielkopolska wraz z ciągami pieszymi i zielenią oraz potok Oruński. Część z nich, pomiędzy ulicami Jerzego Świrskiego a Bieszczadzką, stanowić będzie fragment planowanego Parku Południowego. Proponowane zmiany umożliwią także realizację nowych powiązań pieszych i pieszo-rowerowych. Dzięki ustaleniom projektu planu możliwa będzie również rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 86 zlokalizowanej przy ulicy Wielkopolskiej oraz realizacja funkcji społecznej - przedszkola po południowej stronie ulicy Darżlubskiej. Plan dopuszcza także zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na terenach położonych w rejonie ulicy Świętokrzyskiej oraz intensyfikację funkcji usługowej w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej, planowanych Nowej Zakoniczyńskiej i Nowej Unruga.

Celem sporządzenia projektu planu Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II jest rozwój usług w zakresie sportu i rekreacji poprzez umożliwienie realizacji boiska treningowego wraz z zapleczem sportowym.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej

58 308 44 55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego

58 308 44 74

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II

58 308 42 46

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link
do dyskusji

Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej

27.06.2023 r.

17:00

Link

Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego

28.06.2023 r.

17:00

Link

Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II

3.07.2023 r.

17:00

Link

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 7 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 7 sierpnia 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.