Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej

Nr planu
0274
Autor
Krzysztof Krzemiński
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 7,9 ha, położony jest w dzielnicy Oliwa, jego granica przebiega: od północy wzdłuż ulicy Kościerskiej, od wschodu wzdłuż terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej, od południa wzdłuż ulicy Kwietnej, od zachodu wzdłuż ulicy Bytowskiej oraz terenów zieleni i nieużytków.

Granice planu obejmują tereny zieleni nieurządzonej z fragmentem Potoku Oliwskiego, pozostałości po boisku piłkarskim, parkingi gruntowe, budynek mieszkalny (w północno- zachodniej części obszaru) oraz odcinki ulic Kwietnej i Bytowskiej.

Grunt w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, częściowo w zarządzie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Skarbu Państwa. Pojedyncze działki stanowią własność podmiotów prywatnych, spółki ENERGA S.A.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązujących planów miejscowych: fragmentu Zespołu Rekreacyjnego Dolina Radości – część centralna z 2004r., Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej z 2014r. oraz (w niewielkim fragmencie) Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI z 2012r. i Oliwa Górna rejon ulicy Bytowskiej z 2015r. Ustalenia planów przeznaczają przedmiotowy obszar pod zieleń dostępną, usługi sportu i rekreacji, tereny odprowadzenia wód opadowych i melioracji, parkingi ogólnodostępne, pętlę autobusową i pętlę dla mini-busów oraz ulice dojazdowe Bytowską i Kwietną.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią:

  • realizację suchego zbiornika przeciwpowodziowego, niezbędnego do realizacji polityki przeciwpowodziowej miasta Gdańska w przypadku wystąpienia deszczów nawalnych,
  • utworzenie użytku ekologicznego w rejonie Potoku Oliwskiego,
  • zagospodarowanie części terenów na potrzeby Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXVIII/715/20 z dnia 24-09-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXVIII/715/20 z dnia 24-09-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 07-10-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 11-10-2022 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj