Projekt planu

Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego

Nr planu
1855
Autor
Magdalena Kawka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 20 ha, położony jest w Łostowicach i Zakoniczynie pomiędzy ulicami Darżlubską, Bieszczadzką, Jerzego Świrskiego, Świętokrzyską, Niepołomicką i Wielkopolską.

W obszarze tym część wschodnia obejmuje teren dawnej wsi Łostowice, a w zachodniej części znajdują się tereny niezabudowane pokryte zielenią urządzoną i ruderalną. W granicach opracowania znajdują się dwa zbiorniki retencyjne „Wieżycka” i „Wielkopolska”, w północnej części zieleń rekreacyjna z dwoma  stawami i boiskiem oraz fragment Potoku Oruńskiego w części południowej. Grunt po południowej stronie ulicy Świętokrzyskiej stanowi głównie własność prywatną, natomiast po północnej stronie w przeważającej większości Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach trzech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Zakoniczyn II w mieście Gdańsku z 2007 r., Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku z 2010 r. i Łostowice Centrum w mieście Gdańsku z 2010 r. Ustalenia planów przeznaczają te tereny pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową (głównie z budynkami mieszkalnymi do 4 mieszkań), zabudowę usługową i usługową z zielenią towarzyszącą oraz zieleń.     

Granice opracowania obejmują w części obszar zespołu ruralistycznego dawnej wsi Łostowice, który w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” został wskazany do objęcia ochroną ze względu na stan zachowania elementów historycznej struktury przestrzennej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które w szczególności dotyczyć będzie:

  • realizacji celu publicznego polegającego na utworzeniu terenu zieleni publicznej pomiędzy ulicami Kazimierza Porębskiego i Jerzego Świrskiego obejmującego m.in. dwa stawy i boisko,
  • umożliwienia realizacji obszarów zieleni urządzonej w kształcie wskazanym w studium Gdańskich Przestrzeni Lokalnych w rejonie zbiorników retencyjnych „Wieżycka” i ”Wielkopolska”,
  • poszerzenia funkcji o przedszkole na terenie usługowym po południowej stronie ulicy Darżlubskiej,
  • umożliwienia rozwoju funkcji usługowej wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej.

Zmiany obowiązującego planu w zakresie wprowadzenia terenów zieleni publicznej pozwolą na włączenie tych terenów do zespołu obszarów zieleni rekreacyjnej, który tworzyć będzie docelowo tzw. Park Południowy. Rozszerzenie przeznaczenia usługowego umożliwiające budowę przedszkola odpowiada na rosnące zapotrzebowanie społeczne na opiekę przedszkolną w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańska. Nowe funkcje usługowe sprzyjają m.in. zwiększeniu liczby miejsc pracy, co jest pożądanym kierunkiem zmian w strukturze funkcjonalnej tego rejonu miasta.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXVI/683/20 z dnia 27-08-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXVI/683/20 z dnia 27-08-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 09-09-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 31-08-2022 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj