25 kwietnia 2024 roku odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące planu ogólnego miasta Gdańska. Wysoka frekwencja – w spotkaniu uczestniczyły 104 osoby – pokazuje, że zmiany związane z planowaniem przestrzennym interesują wielu mieszkańców Gdańska.

Spotkanie informacyjne w formule online rozpoczęła prezentacja poświęcona zmianom w planowaniu przestrzennym wynikającym z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy. Ich częścią jest konieczność opracowania przez każdą gminę w Polsce planu ogólnego.

Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, tłumacząc, czym jest plan ogólny i jak przebiegają prace nad tym dokumentem, odwoływała się do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz uchwalonych w styczniu tego roku Programów Rozwoju.

- Plan ogólny będzie się znacząco różnił od obowiązującego obecnie studium – wyjaśniała dyrektor BRG. Wizja rozwoju miasta, która będzie odwzorowana w tym dokumencie, opiera się na strategii i modelu funkcjonalno-przestrzennym zawartym w strategii. Zadaniem planu ogólnego jest ustalenie parametrów i stref urbanistycznych, czyli określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów. Plan ma także zawierać zapisy dotyczące gminnych standardów urbanistycznych: intensywności, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

Podczas spotkania omówiona została także procedura składania wniosków do planu ogólnego. Właśnie trwa I etap prac nad tym dokumentem, w ramach którego Biuro Rozwoju Gdańska przyjmuje wnioski mieszkańców, firm i instytucji. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, także osoby, które nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętej wnioskiem.

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku do planu ogólnego jest wypełnienie formularza online, przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska – wyjaśniała podczas spotkania Magda Zaborowska z Zespołu Komunikacji Społecznej. Na stronie BRG jest już aktywna specjalna zakładka plan ogólny. Przez cały okres przygotowywania tego dokumentu, tj. około dwa lata, będą tu publikowane aktualności dotyczące przebiegu prac oraz prowadzonych konsultacji. Zachęcamy również, by zapisać się do newslettera Biura Rozwoju Gdańska, podając swój adres mailowy w oknie „Bądź z nami na bieżąco” na stronie głównej lub w zakładce planu ogólnego.

Z prezentacją ze spotkania, wraz z omówieniem, można się zapoznać bądź do niej wrócić za pośrednictwem strony Biura Rozwoju Gdańska. Materiał jest dostępny w zakładce plan ogólny, jako jeden z dokumentów dotyczących I etapu prac.

Podczas spotkania możliwe było także zadawanie pytań. Uczestników interesowały m.in. różnice między planem ogólnym a obowiązującym obecnie studium, możliwości zachowania i ochrony terenów zielonych, rozwiązania dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych czy planowane lokalizacje w Gdańsku terenów produkcyjnych. Mieszkańcy pytali również o zakres planu ogólnego w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej: powstawania nowych dróg, mostów i linii tramwajowych – czy plan ogólny będzie zawierał zapisy z tym związane. Padały także pytania o zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w związku z wejściem w życie planu ogólnego; mieszkańców interesował sposób i termin rozpatrzenia złożonych wcześniej wniosków o zmianę studium oraz planów miejscowych.

Wnioski do planu ogólnego miasta Gdańska można składać do 14 czerwca 2024 roku. Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku jest wypełnienie formularza online, przygotowanego przez BRG. Po wypełnieniu formularza, wniosek zostanie wygenerowany i wysłany na adres Biura Rozwoju Gdańska. Potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu.