W trzecim tekście prezentującym wybrane zagadnienia zawarte w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska przedstawiamy najważniejsze informacje na temat przestrzeni publicznych - szczególnie istotnych dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i nawiązywania kontaktów społecznych. Zapraszamy też do lektury całego dokumentu, który do końca lipca jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Mianem przestrzeni publicznych określa się wybrane ulice, ciągi piesze, trasy rowerowe, plaże, parki, skwery, place, tereny nadwodne i rekreacyjne. Nie są nimi natomiast parkingi, cmentarze czy lasy. Przestrzenie publiczne mają szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i nawiązywania kontaktów społecznych. Do najważniejszych przestrzeni publicznych Gdańska zalicza się przestrzenie zlokalizowane w trzech obszarach: paśmie miejskim – Centralnym Paśmie Usługowym (obszarze zlokalizowanym przede wszystkim wokół głównego ciągu transportowego – wzdłuż Al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa), paśmie wodnym (terenach w sąsiedztwie akwenów morskich i rzecznych) oraz w historycznym centrum miasta (Śródmieściu).

Kręgosłup miasta tworzą główne koncentracje przestrzeni publicznych o charakterze miejskim i powiązania przestrzenne między nimi oraz wodą i zielenią. System uzupełniają przestrzenie lokalne. Wszystkie warstwy wzajemnie się przenikają, tworząc tkankę miejską.

Główne koncentracje przestrzeni publicznych w paśmie miejskim podkreślają policentryczną strukturę miasta (Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa). Budują i wzmacniają najważniejsze ośrodki usługowe, które rozciągają się wzdłuż głównej osi komunikacyjnej Gdańska (al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa). Znajdują się wśród nich zarówno miejsca związane z aktywnościami koniecznymi (np. przystanki komunikacyjne), jak i opcjonalnymi (np. zielone skwery, place). Ich zagospodarowanie powinno polegać m.in. na zróżnicowaniu oferty usługowej i rekreacyjnej oraz zapewnieniu wygodnych połączeń z innymi przestrzeniami publicznymi.

Układ wody wraz z nadwodnymi przestrzeniami publicznymi wykorzystuje niezwykle atrakcyjne, położenie miasta. Pasmo wodne oferuje szeroki wachlarz terenów rekreacyjnych wzbogacony o usługi związane z obsługą użytkowników i rozwojem turystyki. Struktura zieleni umożliwia wypoczynek na świeżym powietrzu, świadczy o standardzie zamieszkania i kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jej jakość i ciągłość można poprawić dzięki m.in. przemyślanemu zagospodarowaniu parków, skwerów miejskich i strefy buforowej lasów.

Przestrzenne powiązania liniowe łączą wyżej wymienione przestrzenie. Są to bulwary, aleje, ulice, deptaki. Powiązania przestrzenne pozwalają łatwo przemieszczać się pomiędzy najbardziej atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi. W związku z tym powinny być bezpieczne i wygodne. Aby osiągnąć ten cel, zaleca się m.in. wprowadzenie usprawnień w komunikacji miejskiej, poprawienie infrastruktury pieszej i rowerowej (zachęcenie większej liczby mieszkańców do rezygnacji z dojazdów samochodem) oraz utworzenie nowych połączeń promowych, mostowych i przejść przez tory kolejowe.

Przestrzenie lokalne – najbardziej liczne, występują najbliżej mieszkańców, są obecne na obszarze całego miasta. Mają niebagatelne znaczenie, często przesądzają bowiem o ocenie całego systemu. Przestrzenie lokalne powinny eksponować elementy tożsamości lokalnej, zaspokajać potrzeby mieszkańców i w największym stopniu odzwierciedlać ich aspiracje. Powinny stanowić integralny element centrów lokalnych z ofertą usługową, w tym kulturalną oraz rekreacyjną. Kreując tego rodzaju centra, warto wykorzystać dostępną infrastrukturę w postaci np. szkół czy klubów osiedlowych. Przestrzenie lokalne powinny być czytelnie powiązane z ważnymi miejscami osiedla i sprzyjać komunikacji pieszej. Tworzenie ich sieci wymaga ścisłej współpracy i konsultacji z mieszkańcami.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy dokument planistyczny. Wskazuje kierunki, w których Gdańsk powinien rozwijać się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Z projektem Studium, nad którym obecnie trwają prace, do końca lipca mieszkańcy mogą zapoznawać się na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15). Zachęcamy do lektury całego dokumentu.