30 sierpnia podczas LVI sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. siedem uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Dwie dotyczyły uchwaleń planów miejscowych, kolejne dwie – przystąpienia do prac planistycznych, jedna – zmiany granic planu. Podczas sesji odstąpiono też od sporządzenia planu i pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Wszystkie uchwały przedstawione podczas sesji przez Edytę Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, spotkały się z akceptacją radnych. Nowe plany miejscowe będą obejmować tereny położone na Ujeścisku-Łostowicach i Kokoszkach. Zapisy w nich zawarte pozwolą m.in. na rozbudowę cmentarza oraz zagospodarowanie terenu po nieczynnej kotłowni. Podczas XLVI sesji rada podjęła też uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  planów miejscowych. Prace planistyczne będą obejmować tereny w Śródmieściu i Kiełpinie Górnym. Ponadto uchwałą zmieniono granice planu na Pieckach-Migowie oraz odstąpiono od sporządzenia planu związanego z utworzeniem cmentarza w Złotej Karczmie, a także pozytywnie uzgodniono projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Zapisy planu Cmentarz Łostowicki – część wschodnia umożliwią powiększenie istniejącej nekropolii. Uchwała wpisuje się w realizację celu publicznego zgodnego z „Analizą programowo-przestrzenną potrzeb terenowych na miejsca cmentarne dla mieszkańców Gdańska”. W planie ponadto skorygowano linie rozgraniczające pas drogowy ulicy Łostowickiej, opierając się na aktualnym podziale nieruchomości, a także wprowadzono niewielką korektę granic Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania. W nowej części cmentarza ma zostać uzupełniony i przedłużony szpaler drzew. Fragment pasa drogowego alei Armii Krajowej, nieprzydatnego na cele komunikacyjne, został przeznaczony pod zabudowę usługową. Natomiast na terenach położonych na północ od cmentarza dopuszczono zabudowę mieszkaniową (dostosowaną do istniejącej struktury urbanistycznej). 

Na terenie, którego dotyczy uchwalony plan Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej, znajdują się garaże oraz nieczynna kotłownia, pozostała powierzchnia jest niezagospodarowana. Celem sporządzenia planu było dopuszczenie na obszarze zajmowanym przez kotłownię zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Ta zmiana pozwoli na zagospodarowanie terenu w sposób zbieżny z  przeznaczeniem terenów sąsiednich i wpłynie pozytywnie na ład przestrzenny osiedla. W planie ochroną objęto istniejący szpaler topoli balsamicznych. 

Podczas sierpniowej sesji radni przegłosowali dwie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów. Pierwsza z nich dotyczy planu Długie Ogrody rejon ulicy Długa Grobla. Opracowanie ma objąć teren, na którym obecnie znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz zakład produkcyjny. Celem przystąpienia do prac jest  wprowadzenie zmian umożliwiających wypełnienie tkanki śródmiejskiej. Działania te – zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz – polegają na intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową. Na obszarze objętym planem zakłada się zatem zmianę przeznaczenia terenu z usługowego na mieszkaniowe. Granicami planu zostały także objęte ulice Długa Grobla i Zabłotna oraz teren porośnięty zielenią. Prace planistyczne mają na celu poprawę jakości tej przestrzeni.           

Radni podjęli również uchwałę o przystąpieniu do planu Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej. Plan miejscowy obejmie teren, który obecnie w większości zajmują nieużytki, w południowej części znajdują się nieliczne zabudowania mieszkaniowo-usługowe. Celem sporządzenia opracowania jest rozszerzenie przeznaczenia terenu znajdującego się na północ od ul. Goplańskiej o funkcję mieszkaniową. Krok ten jest związany z rezygnacją z linii szybkiego tramwaju w projektowanej ul. Nowej Gostyńskiej. Zmniejszenie przewidywanych uciążliwości akustycznych pozwoli na spełnienie standardów wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej. 

Podczas sierpniowej sesji została także przegłosowana uchwała zmieniająca granice planu miejscowego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema. Rada Miasta Gdańska przystąpiła do sporządzenia planu 22 lutego 2018 r. Na południe od granic planu znajdują się nieruchomości, dla których złożono wnioski o zmianę przeznaczenia. Wnioski zostały uznane za zasadne, ale jako sprzeczne z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska nie mogły zostać zrealizowane. W kwietniu 2018 r. RMG uchwaliła nowe studium, w którym dla tego terenu jako funkcję dominującą wskazano zabudowę mieszkaniową z usługami podstawowymi. W sąsiedztwie powstają budynki wielorodzinne, przebiega też linia tramwajowa, ponadto rejon jest dobrze wyposażony w infrastrukturę społeczną. Na obszarze o takich walorach, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz, wskazane jest dopuszczenie wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Zmiana ustaleń oraz granic planu stworzy warunki dla spójnego zagospodarowania całego terenu. 

Radni zadecydowali również o odstąpieniu od sporządzenia planu miejscowego Matarnia-Złota Karczma – w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza. Celem prac planistycznych, do których przystąpiono w 2002 r., było przeznaczenie terenu pod cmentarz komunalny. Nekropolia miała powstać na obszarze, który w większości nie jest objęty planami miejscowymi (z wyjątkiem niewielkiego fragmentu przeznaczonego pod układ drogowy). Prace zostały zawieszone z uwagi na liczne protesty. W tym czasie zmieniła się polityka Miasta dotycząca sytuowania nowych cmentarzy. Obecnie Gdańsk powiększa istniejące nekropolie o sąsiadujące tereny gminne (największą rezerwę posiada Cmentarz Centralny „Srebrzysko”). W związku z tym nie ma potrzeby rezerwacji terenu w Matarni-Złotej Karczmie. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska obszar ten został przeznaczony pod funkcje usługowe (powiększenie centrum usługowego).    

Radni podjęli także uchwałę pozytywnie uzgadniającą projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Weryfikacja granic obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim została wskazana w „Planie zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030” stanowiącym część „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”. W granicach Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ponownie znalazły się niewielkie fragmenty Gdańska, położone w Smęgorzynie, bezpośrednio przy granicy z gminą Żukowo. Są to tereny w przeważającej części włączone w granice użytku ekologicznego „Łozy w Kiełpinie”. Prace nad weryfikacją granic i zasadami gospodarowania w Otomińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu były prowadzone wspólnie ze wszystkimi gminami, w granicach których obszar ten się znajduje. Uwagi i propozycje dotyczące zasad zagospodarowania przedstawione przez miasto Gdańsk, przede wszystkim odnoszące się do przebiegu granic, zostały uwzględnione. Zmiany te pozwolą na zachowanie powiazań przyrodniczych obszarów miejskich z cennymi przyrodniczo terenami włączonymi do Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i do sieci ekologicznej proponowanej w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”.