Projekt planu

Długie Ogrody rejon ulicy Długa Grobla

Nr planu
11103
Autor
Dorota Korzeniowska
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 5,91 ha, położony jest we wschodniej części dzielnicy Śródmieście i jest ograniczony ulicami: Długa Grobla, Długie Ogrody, Siennicką, Wiesława i Zabłotną.

Obecnie w obszarze tym znajdują się, na południe od ul. Angielska Grobla zabudowa mieszkaniowa, a na północ zakład produkcyjno-usługowy „PPCh Lodmor”. W liniach rozgraniczających terenów drogowych przeważają nieruchomości gminne, pozostały teren to w części działki Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, w części tereny gminne przekazane w użytkowanie wieczyste, a w części tereny prywatne.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach trzech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Ołowianka” z 1999 r., Śródmieście - rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka z 2005 r., Śródmieście – rejon ul. Długie Ogrody z 2000 r. Powyższe plany ustalają na przedmiotowym obszarze w części południowo wschodniej obszaru, teren zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługowej, w części centralnej teren zabudowy usługowej, w pozostałej części tereny dróg publicznych oraz zieleni urządzonej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy w kierunku realizacji polityki miasta zawartej w SUiKZP – tzw. rozwoju miasta do wewnątrz, czyli intensyfikowania zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową. Przewidywane zmiany przestrzenne, w tym zmiana przeznaczenia terenu po obiekcie produkcyjnym oraz weryfikacja parametrów zabudowy umożliwi racjonalne zagospodarowanie. Objęcie granicami opracowania ciągu ulic Długa Grobla i Zabłotna oraz terenu zieleni miejskiej ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej w rejonie o dużym potencjale rozwojowym. 

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

 

 

Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVI/1629/18 z dnia 2018-08-30 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVI/1629/18 z dnia 2018-08-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-09-12 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-12-16 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj