Radni miejscy, podczas XLVII sesji RMG, uchwalili m.in. cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki uchwaleniu miejscowych planów, pozwolą m.in. na poprawę zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Czyżewskiego 31A czy rozwój i wzrost jakości usług turystycznych w Jelitkowie. W Rudnikach zwiększy się potencjał funkcji związanych z nadwodnym położeniem, a Piecki Migowo zyskają nową zabudowę mieszkaniowo-usługową, usługi społeczne oraz dwa niewielkie parki.

Przyjęty przez radnych plan Oliwa Górna w rejonie ulicy Czyżewskiego 31A  umożliwia wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z polityką miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz. Budynki dawnej kotłowni, które nie są użytkowane przez Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, są obecnie przeznaczone na cele edukacyjne, co ogranicza możliwość zagospodarowania tej nieruchomości. Zmiana przeznaczenia wpłynie na poprawę jakości zagospodarowania terenu.

Plan Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej wpisuje się w politykę miasta polegającą na wzmocnieniu rozwoju i poprawie jakości usług turystycznych w Pasie Nadmorskim.  Rozszerzenie wachlarza funkcji usługowych związanych z obsługą ruchu turystycznego (wraz z obiektami kongresowymi i konferencyjnymi) oraz wprowadzone parametry urbanistyczne wpłyną na poprawę wizerunku tej części Jelitkowa. Jednocześnie ochroną objęte zostają istniejące szpalery drzew wzdłuż ulicy Kaplicznej oraz zadrzewiony obszar, w tym pojedyncze drzewa, na terenie inwestycyjnym.

Kolejny uchwalony plan Rudniki rejon ulicy Tarcice określa sposób zagospodarowania terenu i zabudowy umożliwiający efektywniejsze wykorzystanie jego nadwodnego położenia. Nowe zapisy pozwolą na rozwój funkcji przemysłowo-usługowo-składowych związanych m. in. z przemysłem stoczniowym – elementem zidentyfikowanej i wspieranej tożsamości Gdańska. W planie ustalono także szpalery drzew wzdłuż rzeki Rozwójki i Trasy Sucharskiego, które pełnić będą funkcję izolacyjną i krajobrazową.

Z kolei plan Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema pozwoli na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz. Przyczyni się to do optymalnego wykorzystania terenów niezagospodarowanych, położonych w bliskim sąsiedztwie transportu publicznego. W planie zostały również wyznaczone nowe tereny rekreacji – dwa niewielkie parki, obszary koncentracji rekreacyjnej zieleni przydomowej (w ramach planowanej zabudowy wielorodzinnej) oraz liczne szpalery drzew. Dla stawu Piecewskiego, wraz z jego otoczeniem, ustalono formułę parku retencyjno-rekreacyjnego, uwzględniającą wymagania przeciwpowodziowe i ochronę elementów przyrodniczych. Od strony kluczowych przestrzeni publicznych przewidziano fronty usługowe w parterach budynków mieszkalnych, a na dwóch terenach inwestycyjnych ustalono obowiązek realizacji usługi społecznej (np. przedszkole, dom sąsiedzki). W planie zostały wyznaczone ciągi piesze i rowerowe łączące tereny mieszkaniowe z centrum handlowym (poza granicami planu), przystankami transportu publicznego i terenami rekreacyjnymi. Uwzględniono również możliwość realizacji ulic Piekarniczej i Lema z wyposażeniem w obustronne chodniki i trasy rowerowe.