Projekt planu

Rudniki rejon ulicy Tarcice

Nr planu
1524
Autor
Katarzyna Dębowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Błonia - Płonia
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 29,22 ha, położony jest w Rudnikach, po północnej stronie ulicy Elbląskiej, w rejonie ulicy Tarcice.

Obecnie przedmiotowy teren jest w niewielkim stopniu zabudowany i zagospodarowany rozproszoną zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz usługową (m. in. hotel, funkcje związane z dostępem do akwenu Martwej Wisły). Grunty stanowią własność osób fizycznych, prawnych, Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa.

Teren wskazany do objęcia planem znajduje się w granicach administracyjnych portu i objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon mostu Sucharskiego z 2008 r. oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rudniki-Błonia rejon ul. Miałki Szlak z 2000 r. Obowiązujące plany dla przedmiotowego terenu ustalają przeznaczenie produkcyjno-usługowe z lokalną obsługą komunikacyjną (ulica Tarcice w klasie ulicy lokalnej i dojazdowej) oraz terenami wód powierzchniowych śródlądowych – kanałem rzeki Rozwójki a także na fragmencie południowym terenu ustalają przeznaczenie drogowe.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

 Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy umożliwiające efektywniejsze wykorzystanie jego nadwodnego położenia i dalszy rozwój funkcji przemysłowo-usługowo-składowych związanych m. in. z przemysłem stoczniowym - elementem zidentyfikowanej i wspieranej tożsamości Gdańska. Rozwijający się w tym rejonie przemysł związany z produkcją jachtów oraz lokalizacja przystani jachtowych wzmacnia bazę ekonomiczną Gdańska i jednocześnie stanowi ważny element struktury przestrzennej wpisując się w zagospodarowanie portowo-przemysłowe, charakterystyczne dla portu - bramy gospodarczej miasta.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe Można zgłaszać wnioski do planu do 2021-02-04
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXI/803/20 z dnia 2020-12-17 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXI/803/20 z dnia 2020-12-17 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2021-01-05 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj